انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زن و قدرت

قندهاری، پردیس؛ زن و قدرت، تهران: پزوهشکده‌ی مردم‌شناسی نویسنده در این کتاب به دنبال مطالعه و ثبت…