انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

​پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه چهارم: بلوچستان در پژوهش های ایران فرهنگی

دربارۀ مجموعۀ «پژ​​وهش‌های ایران‌فرهنگی»
عناصر شکل دهنده فرهنگ ایرانی علاوه بر حضور و تداوم در قلمروی باستانی ایران ، در دوره تاریخی و حتی دوران متاخر، امتداد یافته و پهنه وسیعی از سرزمین های غربی و شرقی فلات ایران را در برگرفته و بر آن اثر گذاشته است. از این آثار و نشانه‌ها که محدود به زبان نیست و شامل تنوع فرهنگی، اندیشه، دانش و هنر ایرانی می‌شود، با نام «جهان ایرانی» و یا «ایران فرهنگی» یاد کرده‌اند.
«پژوهش‌های ایران‌فرهنگی» عنوان مجموعه‌ای از مطالعات ایرانی است  که در آن، پهنه فرهنگی ایران بزرگ در ادوار تاریخ و نیز دوران معاصر  از طریق توجه به یادبودها، یادگارها و نشانه‌های آن در درون و بیرون از مرزهای سیاسی امروز، مورد توجه قرار می‌گیرد.
نخستین دورۀ این مجموعه به بلوچستان اختصاص یافته است.
روز ۲۴ تیر ماه ساعت ۳ تا ۴ بعدازظهر به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور محسن شهرنازدار (پژوهشگر حوزه انسان‌شناسی و مطالعات قومی، عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ)
این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.
آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
@Anthropology_ir