انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یزد به مثابه یک شهر پایدار

عملیاتی کردن اصول طراحی پایدار شهری در بافت های متنوع کالبدی و اقلیمی ایران، متضممن توجه به مجموعه ای از نکات است. به نظر می رسد متناسب با نوع بستر یک شهر، راهکارهای نیل به شرایط مطلوب توسعه شهری نیز متفاوت است. در این میان شهرهای کویری دارای پتانسیل های خاص خود هستند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش های اسنادی و کیفی نظیر مصاحبه مجموعه ای از اصول مطروحه در حوزه طراحی شهری از منظری تطبیقی با مولفه ها و الگوهای حاکم بر موقعیت شهر یزد مورد واکاوی قرار گیرد. مسلما وضعیت جغرافیایی و طبیعی شهر یزد توانسته است در گذر زمان به نحو مطلوبی با زمینه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر، آمیختگی و تعامل یابد. اما بهبود این وضعیت اقتضای توجه به معیارها و پارامترهایی را می طلبد. این مقاله می کوشد تا با اتخاذ چارچوبی تئوریک، چنین فرایندی را ترسیم نماید.

 

 

برای خواندن این مطلب به طور کامل در زیر کلیک کنید:

 

 

پیوست اندازه

فایل ۱۶۷۰۵.docx 18.45 KB