انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گونه شناسی فرهنگی بازار؛بررسی انسان شناختی بازارهای ساری(۱)

بخش دوم

جمعیت و تحولات آن

ناحیه ی ساری در سال ۱۳۸۰ بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی دارای ۲۷ نقطه شهری ، ۳۳ بخش و ۸۴ دهستان است . این ناحیه در طی دوره های آماری سال ۵۵، ۶۵ ،۷۵ به ترتیب ۱۱۸۹۷۷۷ نفر، ۱۸۴۴۱۱۵ نفر، ۲۱۵۵۰۸۸ نفر جمعیت را در خود جای داده است . رشد ناحیه طی دوره های ۶۵-۵۵ ، ۷۵-۶۵ به ترتیب ۴۸/۴ درصد و ۶/۱ درصد بوده است .