انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش هیئت مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی

برگردان: زهره دودانگه

این فایل به سفارش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ترجمه شده است.

برای دریافت این فایل کلیک کنید : گزارش هیئت مشترک سازمان بهداشت جهانی و چین درباره ویروس کرونای ۲۰۱۹

سایر فایل‌های مرتبط نیز از این لینک در دسترس عموم است.