انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش روز سوم نشست تخصصی “بازشناسی فرآیندهای طراحی معماری در هورامان”

با موضوع: کارگاه معماری خشکه چین

تاریخ برگزاری: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

محل برگزاری: هه وار به نه ن

نگارندگان: لاله رمضانی و مهدیار نظام

برگزار کنندگان: استانداری استان کردستان با همکاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زییا دانشگاه تهران و تیم پژوهشی منظر فرهنگی هورامان

فایل گزارش را دانلود کنید:

khoshke-chin1