انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری: «زاینده رود»: درگیرِ خشکی : تابستان ۱۳۹۰

فراتر از فاجعه ای که در جهان  محیط زیست را تهدید می کند، در کشور ما موقعیت باز هم خطرناک تر است. کشوری با اقلیمی خشک و بی آبی گسترده، اگرنتواند فکری اساسی  برای  مدیریت محیط زیست خود بکند بی شک باید در انتظار فاجعه های بزرگ انسانی  باشد. یکی از این فاجعه ها در  منطقه مرکزی ایران ، زیباترین رودخاه کشور را تهدید می کند. این عکس ها حکایت کوجکی از این  روند است.برای مشاهده عکس ها در زیر کلیک کنید:

۱۰۸۶۵