انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری از شهر کوپن

عکاس : مهدیه ناصری

تاریخ عکس برداری:نورور ۱۳۹۸

ﮐﻮﭘﻦ ﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶ ﺳﻮرﻧﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮری از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﮐﻮﭘﻦ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮرﻧﺎ و ﯾﮑﯽ از دو ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺳﺘم است.از لحاظ موقعیت جغرافیایی شهر کوپن در شمال غربی استان فارس، غرب شهرستان رستم و مرز بین استان فارس واستان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.از نظر آب هوایی این منطقه دارای دو نوع آب هوای معتدل و سرد می باشد.قومیت اکثر ساکنان در منطقه لر می باشد. همچنین زبان رایج بین اهالی لری می باشد.کشاورزی و تا حدودی دامداری به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی شغل و منبع درامد اصلی اهالی می باشد. هدف از گرفتن این عکس ها نشان دادن فضاهای روستایی شهری شده، افرادی که دارای هویت های روستایی در فضای شهری می باشند.
یکی از نمادهای شهری در ایران داشتن چنین قفسه هایی برای بازیافت زباله می باشد.تعدادی از این موارد نام برده در سطح شهر کوپن موجود می باشد.
ادامه مطلب را در فایل ذیل مطالعه فرمایید:

—-