انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گرایش های اخیر در کاربرد های کامپیوتر در باستان شناسی

جولین د. ریچارد

در این مقاله انتشارات کاربردهای کامپیوتر در باستان شناسی برای دوره های بین ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ بررسی شده اند. تاثیر پیشرفتهای تکنولوژی در زمینه ی تلاشهای تحقیقی یادآور شده و حوزه های خاص رشد اطلاعات جغرافیایی (GIS) بوده است. اما این ها هنوز باید پتانسیل خود را افزایش دهند. افزایش استفاده از کامپیوترها برای آموزش، ارتباط و انتشارات الکترونیکی نیز از حوزه های مهم رشد محسوب می شود.
واژگان کلیدی: کاربرد های کامپیوتر، گرایش، GIS

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۸۰۰۹.doc 288 KB