انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گرایش های اخیر در کاربرد های کامپیوتر در باستان شناسی

جولین د. ریچارد

ترجمه: مجتبی صفری (دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی داتشگاه تهران )

در این مقاله انتشارات کاربردهای کامپیوتر در باستان شناسی برای دوره های بین ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ بررسی شده اند. تاثیر پیشرفتهای تکنولوژی در زمینه ی تلاشهای تحقیقی یادآور شده و حوزه های خاص رشد اطلاعات جغرافیایی (GIS) بوده است. اما این ها هنوز باید پتانسیل خود را افزایش دهند. افزایش استفاده از کامپیوترها برای آموزش، ارتباط و انتشارات الکترونیکی نیز از حوزه های مهم رشد محسوب می شود.
واژگان کلیدی: کاربرد های کامپیوتر، گرایش، GIS

مقدمه

این مقاله به بررسی روندهای اخیر در کاربردهای کامپیوتر در باستان شناسی می پردازد. علیرغم تمایل پیوسته به روابط بین تئوری باستان شناسی و محاسبه ی باستان شناسی، روند کنونی به همان اندازه که با تئوری هدایت شده است، از تکنولوژی نیز انگیزه گرفته است.(e.g., Lock, 1995) بنابراین می توان این بررسی را براساس طبقات کاربردهای نرم افزاری ساختار بندی کرد تا سؤالات باستان شناسی. این رویکرد غیر قابل اجتناب است زیرا از این نظریه حمایت می کند که ابزارها جالبتر از نتیجه هستند. گفته می شود که فقط وقتی اجتناب ابزار به صورت صنعتی فنی و تصادفی دیده می شود محاسبه باستان شناسی به بلوغ خود رسیده است(see Moffett, 1991). این رویکرد همچنین نشان دهنده ی این واقعیت است که گرچه باستان شناسی در کاربردهای جدیدترین تکنولوژی، سریع بوده اند، در بیشتر موارد نیروی محرک تکنولوژی در خارج از این رشته بوده است. بنابراین این مقاله با سوالات باستان شناسی ساختار بندی شده است، که توسط گروههای نرم افزاری مانند پایگاه های داده ای، GIS، تجسم گرافیکی، هوش مصنوعی و غیره ساختار بندی شده است. حوزه ی زمانی این زمینه یابی محدود به نوشته هایی بوده است که تاریخ انتشار آنها به ۱۹۹۰ و بعد از آن می رسد. این تقسیم بندی تا حدی تصنعی است، زیرا برخی روندها را می توان مشاهده کرد که قبل و بعد از سال ۹۰ توسعه یافته اند. با این حال دهه ی گذشته در اولین بررسی ها توسط ویل کاک(۱۹۸۹)، ریلی و راتز (۱۹۹۲) و بوگ(۱۹۹۵)، و در کتابها توسط رایان (۱۹۸۸)، دینیجان(۱۹۹۰)، و آریو بیشوپ و لانتادا زارزوسا(۱۹۹۰) تحت پوشش قرار گرفته است.

این زمینه یابی برای حوزه ی بین المللی طراحی شده است. گرچه باستان شناسان کشورهای پیشرفته که در آنها تکنولوژی قابل دسترس تر است بر کارهای موجود در این حوزه غلبه داشته اند. همچنین هم در پوشش و دیدگاه، طرفداری و تعصبات اروپایی آشکار و غیر قابل اجتنابی وجود دارد. مقالات در مورد روندهای سالانه ی بین المللی کاربردهای کامپیوتر و روشهای کیفی در کنفرانس باستان شناسی (CAA) شامل مؤلفه ی مهم کتابشناسی نیز هستند(Andresen et al, 1993; Huggett and Ryan, 1995; Kamermans and Fennema 1996; Lock and Moffett, 1992; Lockyear and Rahtz, 1991; Wilcock and Lockyear, 1995(. طی دهه ی ۱۹۹۰، CAA از یک باشگاه کوچک دانشمندان انگلیسی به یک مجمع بین المللی منحصر به فرد رشد کرده و خود در معرض تعدادی از بررسی های متنی در موضوعات مشخص بوده است.(Moffett, 1992; Reilly, 1995) گرچه خبرنامه ی محاسبه ی باستان شناسی بریتانیا تعدادی از مشارکتهای خارجی را نیز جذب کرده است. دو خبرنامه ی آمریکایی به نامهای خبرنامه “باستان شناسی کامپیوتری” و “پیشرفت ها در محاسبه ی باستان شناسی” دیگر وجو ندارد.

سایر کشورهای اروپایی نیز ژورنال هایی تخصصی دارند. ژورنال ایتالیایی ” محاسبه ی باستان شناسی” در سال ۱۹۹۰ در روم شروع به انتشار کرد و در فرانسه ژورنالی به نام “محاسبات و باستان شناسی وجود دارد. در آلمان نیز ژورنالی به نام “اطلاعات باستان شناسی” وجود دارد و در دانمارک، دانشگاه آرهوس، خبرنامه ی KARK را تولید می کند. بسیاری از مشارکتهای عمده در این ژورنالها در کتاب شناسی گنجانده شده اند اما پوشش اینها در خارج از اروپا به صورت پراکنده است. ژاپن یکی از موارد حذف شده ی مهم است که از کار انتشارات در غرب دور مانده است. برای GIS، یک کتاب شناسی اخیر(Petrie, et al., 1995)، منبع فاقد ارزشی از موضوعات استرالیایی بوده است. مقالات از کارهای ویرایش شده به تعداد کم همچنین روندهای کنفرانسی نیز(Allen et al., 1990; Higgins ea al., 1996; Johnson, 1994; Larsen, 1992, Lock and Stančič, ۱۹۹۵; Maschner, 1996; Reilly and Rahtz, 1992; Ross et al., 1991) سهم قابل توجهی از بقیه ی کتاب ها را تشکیل می دهند. در نهایت، در حفظ سیاست سرمقاله ای این ژورنال، نوشته های معطوف به گذشته تا حد زیادی محدود به انتشارات مقاله ای بوده اند و به صورت کپی های نرم افزاری و منابع وب سایتی توسعه نیافته اند. اینها اغلب زود گذرند و طول عمر مطمئنی ندارند. با این حال با معرفی کتابهای الکترونیکی(در پایین اشاره شده)، تعداد مشارکتهای درحال رشد در پژوهشها هرگز به صورت چاپی قدیمی ظاهر نخواهند شد. تعدادی از مقالات در زمینه ی نوآوری ها در کاربرهای کامپیوتری در باستان شناسی که در موضوعات اول و دوم باستان شناسی اینترنتی(http://intarch.ac.uk/) منتشر شده اند در این زمینه نیز بر این اساس گنجانده شده اند که سیاست ویرایش آن انتشار قرار است تبدیل به ژورنالی با ثبت دائم شود.

طراحی و مدیریت پایگاه داده ای:

از نظر تاریخی، محاسبات باستان شناسی از نظر رویکردهای آماری عمدتاً در اروپای غربی و آمریکای شمالی از اواخر دهه ی ۱۹۵۰ و اوایل ۱۹۶۰ توسعه یافت. این فرم از تحقیق و پژوهش هنوز به صورت قابل توجهی دنبال می شود(e.g., Koetje, 1992; Sinclair and troy, 1992; and papers in Voorrips and Ottaway, 1990) . گرچه انتقادهای پیش پردازشی آزمون علمی و استدلال فرضی – استنتاجی رمزی باعث شده اند که برخی، ارتباط آمارهای کلاسیک مانند استفاده از آزمون پیشرفته و آنالیز چند متغیره را زیر سؤال ببرند. طی دهه ی ۸۰، انتشارات در زمینه ی کاربردهای کامپیوتر تحت تسلط مباحث طراحی پایگاه داده ای قرار گرفتند.(e.g., Burnard, 1991; Guimier-Sorbets, 1990; Smith, 1991) در دهه ی ۹۰، وقتی که محصولات داخلی، راه را برای سیستم های مدیریت پایگاه داده ای به صورت تجاری هموار کردند،(DBMS) استفاده از پایگاه داده ای به خاطر خودش دیگر جدید محسوب نمی شد. اکنون گرایش باستان شناسی بر چگونگی مدلسازی موفق ساختار داده های اکتشافی باستان شناسی در یک پایگاه داده ای رابطه ای، امکانات طراحی شیئ گرا(OO) و خلق پایگاه های داده ای بر اساس هویت ها و نهادهای باستان شناسی متمرکز است(Andresen and Madsen, 1992, 1996; Hinge, 1994; Pavlů, ۱۹۹۶; Ryan, 1992). یک پایگاه داده ای رابطه ای، روابط بین هویتهای باستان شناسی ثبت شده. در ساختار جدولهای آنرا تعریف می کند. بنابراین مثلاً یک قبر ثبت شده در جدول قبرها می تواند شامل انواع وسایل مصنوعی ثبت شده در جدول یافته های موجود در قبر باشد که با یک عدد مرجع وقتی منحصر به فرد در قبرها ارتباط دارند. آنالیز بر محور شیئ با تأکید بر اینکه آن اشیاء در واقع شرکت دارند این رویکرد را بسط می دهند و نه تنها برحسب اینکه چه هستند بلکه بر حسب اینکه چه کاری انجام می دهند باید آنها را تعریف کرد. این آنالیز مفهوم برنامه نویسی کامپیوتر از انواع متغیر را بسط می دهد و به طراح اجازه می دهد که انواع متفاوت باستان شناسی را که رفتار واقعیت را نشان می دهند را تعریف کند. فدر(۱۹۹۳) و رولر(۱۹۹۳)، هر یک در مورد یک رویکرد شیئ محور دریافت سیستم های مدیریت پایگاه داده ای موزه ها بحث می کنند. برای رولر، اشیاء مصنوعی در کلکسیونهای موزه در وقایع گذشته در یک جهان گفتمانی مشارکت داشته اند. یک مدل داده ای که به درستی آنها را در یک رویکرد شیئ (موضوع) محور شرح می دهد باید این وقایع را ثبت کند. مقالات جدید تر نیز بررسی می کنند که چگونه هویت های باستان شناسی را باید در پایگاه های داده ای GIS ساختار بندی کرد(e.g., Arroyo-Bishop and Lantada Zarzosa, 1995; Chartrand nd Miller, 1994; Ruggles , 1992). گرچه ذخایر سایت ها و بناهای باستان شناسی از قدیم در پایگاه های داده ای flot – file بکار رفته اند. ظهور GIS باستان شناسان را وادار کرده است که بپذیرند این یک نمایش نا مناسب از چشم اندازهای باستان شناسی است و یک محل، مفهوم مصنوعی در یک منظره ای است که حاوی سیستمهای فیلد، نواحی مقدس و مرزهایی است که در آنها یک محل، کانونی از فعالیت انسانی است. مدلهای داده ای GIS فقط نباید نقطه ها را در خود داشته باشند، بلکه باید حاوی arcs (قوس ها) و چند ضلعی ها نیز باشند.
پایگاه های داده ای حفاری از دهه ی ۹۰ از یک ثبت متنی به سوی یکپارچگی با ارتباط داده های طرح CAD (طراحی با کامپیوتر) با find (نوعی فرمان یا یافته ها) و داده های متنی (بافتی) پیشرفت کرده اند. راین(۱۹۹۵) یکی از پایگاه های داده ای باستان شناسی یکپارچه را که توسط شرکت باستان شناسی شهری اسکاتلندی بکار رفت را شرح می دهد. این پایگاه یکی از کاملترین نمونه های کاری یک پایگاه باستان شناسی کامپیوتری است که یافته های اصولی و رکوردهای متنی، پلان های متنی، مجرای دیجیتالی شده، عکس ها و اطلاعات ماتریس را ترکیب می کند. سمرارو (Semeraro)(1993) سیستمی کاربردی در جنوب ایتالیا را شرح میدهد که به طور مشابهی اطلاعات پلان را با داده ها در مورد متن و یافته ها ترکیب می کند. بیکس(۱۹۹۵) در مورد روابط CAD با پایگاه های داده ای در تعدادی از پروژه های بزرگ میدانی در هلند بحث می کند. راین و همکارانش(۱۹۹۵)، کاربرد اتوکد را در مدلسازی گرافیکی یافته ها و عوارض (مشخصه ها) در یک محل ماقبل تاریخ در Runnymede در Berkshire کشف کرده اند. دالاس و همکارانش(۱۹۹۵) ، اتوکد و dBase IV را در سیستم SLIMPAC ترکیب کرده اند تا ساختمان ثابت (سرپایی) در سالن برادورد(Broadsword) را ثبت کنند. این رویکردها، پتانسیل تحلیلی کامل GIS واقعی را ندارند. اما با ارتباط دادن اطلاعات فضایی و مشخصه ای (attribute)، اجازه ی تشکیل آنی نقشه های توزیع بجا شماری را می دهند و منجر به درک بهتر توزیع مواد (آموزشی) باستان شناسی در فضا می شوند. تعدادی از پروژه ها نیز به تمرکز بر روی تشکیل ماتریس های چینه شناسی یا Harrp بر روی کامپیوتر ادامه داده اند. (Boast and Chapman, 1991; Desachy and Dijindjian, 1991; Herzog, 1993, 1995; Herzog and Scollar, 1991; Madsen, 1990; Maggiolo-Schettini et al., 1995). عجیب ترین این پروژه ها(e.g., Alvey, 1990) به دنبال گنجاندن یک ثبت گرافیکی از بافت ها در طرح اولیه پلان بوده که در برخی موارد(e.g., Ryan, 1995) از ماتریس به عنوان شاخصی در پایگاه داده ای حفاری استفاده میکنند.پروژه های اگرستی(Agresti)و همکارانش(۱۹۹۶)، راین(۱۹۹۵)و رایان(۱۹۹۵) هر یک آرشیو حفاری را تشکیل می دهند که می توان آنها را به صورت هایپرسند (hyper document) دید، یعنی ترکیبی از تصاویر و متن که حاوی روابط داخلی است و به خوانندگان اجازه می دهد مسیرهای مجزای زیادی در یک گزارش را دنبال کنند، به جای اینکه آنها را مجبور به شروع از اول کند تا در یک مسیر خطی واحد را خوانند و به آخر برسند. مثلاً اگر بتوان چنین اسنادی را در اینترنت در دسترس عموم قرار داد، تمایز بین آرشیو و انتشارات از بین می رود. حفاری Heslerton پاوازلند(۱۹۹۱)، یکی از بهترین مثالهای یک پروژه ی فیلد (میدانی) کامپیوتری مجتمع را فراهم می آورد که در آن هم طرح و یافته های اصولی و هم داده های متنی در فیلد با استفاده از کامپیوترهای دستی ثبت شده اند و با استفاده از ابزارهای نقشه برداری GIS تغییر یافته اند و سپس به صورت فرعی برای انتشار الکترونیکی درآمده اند.
بخش زیادی از نوشته ها در نیمه اول دهه ی ۱۹۹۰ مربوط به تاسیس پایگاه های داده ای از سایت های باستان شناسی و بناهای تاریخی در سطوح ملّی و منطقه ای برای اهداف مدیریت منابع فرهنگی بوده اند. بیشتر این کار تحت حمایت آژانس های قانونی ملی مختلف انجام شده است. در آمریکا، پایگاه داده ای باستان شناسی ملی سرویس پارک ملی (NADB)، ذخایری از ۱۲۰ هزار بررسی باستان شناسی دارد و همچنین به خاطر دسترسی اینترنتی خود نیز مهم است. (http://www.cast.uark.edu/ather/nps/nadb) گرچه جنبه های محاسباتی نسبتاً واضح و آشکارند، چنین پروژه هایی سؤالات مهمی در مورد استاندارد ها، تطبیق پذیری سیستم ها در مرزهای ملی و منطقه ای(Wilcock, 1992)، اعتبار داده ها، ارزش چنین شاخص هایی برای اهداف تحقیقی و ثبت ابر داده ها مطرح می کنند. مقالات در لارسن (۱۹۹۲)، توضیح ارزشمندی از پیشرفت به سوی رکوردها (ثبتها) ی باستان شناسی ملّی در میان کشورهای اروپایی از جمله دانمارک(Christoffersen, 1992; Hansen, 1992)، نروژ(Mikkelsen and Larsen, 1992; also see Holmen and Uleberg, 1996)، لهستان(Jaskanis, 1992; Prinke, 1992)، آلمان(Scollar, 1992; also see Stock, 1994)، هلند(Roorda and Wiemer, 1992) ، فرانسه(Arroyo-Bishop and Lantada Zarsosa, 1992; Guillot, 1992; also see Guillot and Leroy, 1995)، انگلیس(Aberg and Leech, 1992; Lang, 1992; Startin, 1992; also see Lang, 1995; Beagrie, 1996; Bell and King 1996; clubb, 1995; Clubb and Lang, 1996; Clubb and Startin, 1995)، اسکاتلند(Murray, 1992; alsi see Byrne, 1993; Murray, 1995) و ایرلند(Moore, 1992) فراهم می آورند. کاناتس(۱۹۹۲) در این خصوص دیدگاهی از آمریکا را ارائه می دهد.
در سطح گسترده تر بین المللی ، تعدادی از مقالات توسط ریلی و راتز(۱۹۹۲) حاوی دیدگاههایی از آفریقای شرقی و جنوبی(Karega-Munene, 1992; Sinclair et al., 1992)، ژاپن(Oikawa, 1992)، لهستان(Marciniak and Raçzkowski, 1992)، مجارستان(Suhajda, 1992; also see Suhajda, 1995) و شوروی سابق(Trifoniv and Dolukhanov, 1992) بوده اند. همچنین گزارشها در مورد پیشرفتها در اسپانیا(Fernández-Martinez and Fernández- López, 1990)، ایتالیا(Garlandini and Medici, 1996; Guermandi, 1996)، یونان(Bekiari et al., 1996; Zarifis, 1996)، اسرائیل(Cohen, 1996)، اردن(Palumbo, 1993)، رومانی(Mihailescu-BÎrliba and chirica, 1996; Oberländer-Târnoveanu, 1996) و چین(Gue, 1992) نیز جالبند. از پنج کشور مطرح شده در مطالعه ی لارسن(۱۹۹۲)،هفت کشور GIS را ذکر می کنند اما اقلیت آنها در مرحله ی ساخت یک GIS بودند، بااین حال احتمال می رود در ۵ سال آینده این رویکرد تغییر کرده باشد. GIS ها تنها حوزه ی بیشترین رشد از کاربردهای کامپیوتر در باستان شناسی، طی دهه ی ۹۰ بوده اند. پیشرفت اولیه GIS در باستان شناسی آمریکای شمالی توسط سویج (Savage,1990) شرح داده شده است. گرچه در این مرحله از آنها در اروپا استفاده ی کمی می شد. مقالات منتشر شده توسط آلن و همکارانش(۱۹۹۰)، عدم تعادل شدید در کاربردهای اولیه به نفع آمریکا را نشان می دهند. فقط در یک مقاله(Harris and Lock, 1990) به موقعیت اروپا نگاه کرده است. از سال ۱۹۹۰ افزایش ثابتی در انتشاراتی که کاربرد GIS در باستان شناسی اروپا را شرح می دهند وجود داشته است.روند های CAA 1990(Lockyear and Rahtz, 1991)، یک مقاله(Lock and Harris, 1991) به بحث در مورد پتانسیل برای آنالیز اطلاعات فضایی در انگلیس از GIS پرداخت. مقاله ی دیگری(Arroyo-Bishop, 1991) کاربرد آتی احتمالی آنها در فرانسه را ذکر کرد. تا سال ۹۱، هشت مقاله از آن در CAA منتشر شده(Lock and Moffet,1992) که بر محور GIS نوشته شده بودند. یک آنالیز موثر GIS از جزیره ی Hvar در همان سال منتشر شد(Gaffney and Stani, 1991). این جلد یک نمایش مهم از پتانسیل تحلیلی GIS بود. خصوصاً به روشهایی که قبلاً در آمریکا بکار نرفته بودند و بسیاری از باستان شناسان اروپا را در مورد پتانسیل GIS هشیار کردند. در سالهای بعد GIS شهرت زیادی بدست آورد و در روندهای کنفرانسهای سالانه ی CAA غلبه کرد. در کنفرانس های سال ۹۳(Wilcock and Lockyear, 1995)، چهار مقاله ی GIS، و در سال ۹۴ (Hugget and Ryan, 1995)هفت مقاله ی دیگر وجود داشتند. روندهای CAA در سال ۹۵ توسط لیدین به اوج رسیدند(Kamermans and Fennema, 1996). با ۱۸ مقاله مربوط به GIS در خارج از صف انتشارات کامپیوتری، پوشش کمی از کاربردهای GIS وجود داشت. موضوع باستان شناسی جهانی مربوط به زمینه هایی تحلیلی حاوی دو مقاله ی GIC بود(Brandt et al., 1992; Hunt, 1992) و مقاله ی سوم(Cox, 1992) که در مورد کاربرد تصاویر Land sat در باستان شناسی زمین های مرطوب بحث می کرد. در سال ۱۹۹۳ از یک کنفرانس اروپایی در مورد GIS در باستان شناسی در روللو (Rovello) برگزار شد(Lock and Stani, 1995). کتابی که از آن کنفرانس بوجود آمد، یک پاسخ اروپایی شفاهی به آلن و همکارانش(۱۹۹۰) فراهم می آورد. تعدادی از محققان به تفاوتهای بین کاربردهای GIS در اروپا و آمریکای شمالی(Harris and Lock, 1995; Kavmme,1995; Vanleusen, 1995) اشاره میکنند، در حالیکه در آمریکا تأکید بر تکنولوژی و یکپارچگی و مدیریت داده ها در مقیاس بالاست. در اروپا بیشتر به روابط بین محل ها (Sites) و قلمروها می پردازند. بنابر این بیشتر کاربرهای GIS در آمریکای شمالی دریافت مدیریت میراث بوده اند یا در زمینه ی نظارت بر محل های معین یا شناسایی موقعیت محل های جدید. در اروپا، گرایش به ارتباط GIS با تئوری باستان شناسی و کاربرد این ابزار در یک چهارچوب تشریحی مانند آبخیز (catchments) محل و آنالیز view shed وجود داشته است. تکنیکهای پیشبینی کننده ی محل کاربرد گسترده ای در باستان شناسی آمریکای شمالی(e.g., Kvamme, 1990, 1992; Paterman, 1992) داشته اند. GIS مدرن قابلیت ترکیب و تغییر متغیرهای متعدد لازم برای تشکیل مدلهای red flog را دارد که موقعیت های اجتماعی محلهای باستانی را پیش بینی میکند(Altschul, 1990; Carmichael, 1990; Hasenstab and Resnick, 1990; Marozas and Zack, 1990; Warren 1990; Zubrow, 1990). پیچیدگی مدلهای امروزی وابسته به کامپیوتر(e.g., Brandt et al.,1992; van leusen, 1993; Wheatley, 1996) از تکنیکهای دستی اولیه بسیار فراتر می رود. با این حال با استثنائات نادر مدلسازی پیشبینی کننده در اروپا زیاد کاربرد نداشته است. حتی ۵ سال بعد(Lock and Stani, 1995) این تفاوت می تواند ماهیت جبری بسیار از مدلها(Wheatley, 1993; Gaffney and van Leusen, 1995) را بطور محیطی نشان دهند و بحث می شود که بسیار آسانتر است که متغیرهای محیطی را ترسیم کرد بدین صورت که محیط را یک دنیای مشخص بدانیم تا اینکه آنرا به عنوان یک دنیای ادراک شده ی فرهنگی وابسته به شناخت اعضای جوامع پیشین محسوب کنیم. مدل پیشبینی کننده، اطلاعات از خاک، آب و هوا، دسترسی به آب و زمین را ترکیب می کند. یعنی همه ی متغیرهایی که امروزه به راحتی اندازه گیری می شوند اما ترکیب اطلاعات در مورد فضای مورد تردد ارواح پیشینیان مشکل تر است. به علت تراکم بیشتر محل های باستان شناسی مشخص در اروپا، هم به صورت افقی و هم عمودی، تأکید بیشتری بر معاملات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و درک انسانی از چشم انداز وجود دارد. بنابراین نویسندگان اروپایی کمتر به مدلسازی پیشبینی کننده ی محل پرداخته اند و بیشتر تحت تأثیر چند ضلعی های Thiessen آنالیز view shed و سطوح هزینه (cost surfaces)(e.g., Boaz and Ulebreg, 1995; Ruggles and Medckyj-Scott, 1996; Ruggles et al., 1993) بوده اند. آنالیز view shed ابزاری برای ورود به ذهن جمعیت های گذشته فراهم می آورد با بررسی قابلیت رویت محل های باستان شناسی براساس این فرضیه که بسیاری از بناهای تشریفاتی ماقبل تاریخ ممکن است طوری قرار گرفته باشند که داخل هم قابل رویت باشند باشند. ویتلی(۱۹۹۵) یک آنالیزر کلی viewshed را که در ناحیه ی آربوری(Arebury )و دشت سالیسبار (salisbar ) انگلیس بکار رفته است را نشان می دهد. گافنی و همکارانش(۱۹۹۵) یک آنالیز شناختی از محل راک آرت (rock ort )در کیل مارتین گلن انجام می دهند (اسکاتلند). اسمیت(۱۹۹۵) مفهوم یونانی چشم انداز را با فراهم آوردن یک شاخص فضایی در نوشته های باستانی، محل های مذکور در آن را مطالعه می کند از جمله بازسازی یک دیدار Pausanias از آتن باستان. تعدادی از سایر مقالات اخیر نیز تلاش کرده اند تا چشم انداز اجتماعی را بررسی کنند(Llobera, 1996; Wheatley, 1996). این رویکردها، یک رویکرد ویژه ی اروپایی در یکپارچگی تئوری اجتماعی و GIS را نشان می دهند. گرچه تلاشهایی برای ترکیب شناخت در GIS نیز در آمریکا صورت گرفته اند(Haas and Creamer, 1993; Zubrow, 1994). زابرو به توسعه ی مدلهای ایده آلی از الگوهای سکونتی که در ذهن بومیان ماقبل تاریخ ممکن است وجود داشته باشد نگاه می کند و برای مقایسه الگوهای سکونت Iroquois Longhouse مشاهده شده و بصورت ایده آل از GIS استفاده می کند. همانگونه که هریس و لاک(۱۹۹۵, P. 355) اشاره می کنند، مدلسازی پیشبینی کننده در اروپا در هلند متمرکز بوده است(e.g, Brandt et al., 1992; van Leusen, 1993). جایی که بیشترین تماس با کاربران GIS در آمریکا را دارد و باستان شناسی Landscape (چشم اندازی) در آن متمرکز بر محل های دوره ی واحدی بوده است. تاکنون بیشترین تعداد پروژه های GIS، کاربردهای چشم اندازی بوده اند که بسیاری از آنها به علت نیازهای مدیریت منابع فرهنگی تحریک شده اند(cf. van Leusen, 1995). اهداف آنها با نیاز به مدیریت منابع فرهنگی تحریک شده اند. در واقع اهداف آنها با نیاز به تخلیه ی نقش های قانونی آن ها در فرآیند برنامه ریزی از جمله ارزیابی اثر محیطی احتمالی پیشرفتهای تجاری بر منبع باستان شناسی، تعیین شده اند(e.g., Boaz and Ulebrg, 1993; Guillot and Leroy, 1995; Lang, 1993; Middelton and Winstanley, 1993; Palombo, 1993; Robinson, 1993). پروژه هایی که تلاش کرده اند توزیع محل ها را در یک سطح چشم انداز تفسیر کنند با مشکلاتی در مورد قابلیت رویت محل ها که تحت تاثیر فاکتورهای بهبودی قرار گرفته اند، مواجه می شوند(e.g,. Chartrand, 1996 et al., 1993; Wansleeben and Verhart, 1995). برخی پروژه ها مانند پروژه ی wroxeter(زمین پشت ساحل، مناطق داخل کشور) hinterland (Gaffney and van Leusen 1996; Gaffney et al, 1996)اکنون شروع به استفاده از GIS در موضوعات ویژه باستان شناسی جهان باستان کرده اند. مانند رابطه بین شهرها و hinterlands (زمین پشت ساحل، مناطق داخل کشور). پروژه هایی که کاربرد مؤثری از GIS در سطح intra – site داشته باشند وجود ندارد. پروژه ها در مورد یک قبرستان عبری(Quesada et al., 1995)، محل های عصر باستان روم در Assendelvers Polders (Meffert, 1995)و سکونت گاه رومی – انگلیسی در شپتون مالت (shepton mallet )(Biswell et al., 1995)از استثناهای نادرند. کسادا و همکارانش از یک ARC/INFO برای بررسی روابط بین خاکسپاری ها در یک قبرستان استفاده کردند و مفرت، فرآیندهای بهشتی و توزیع یافته ها (finds) از جمله نمایش های گرافیکی قطعه بندی شده (fragmentation) و تعداد نسبی و مطلق ظروف و ابزار سفالی را بررسی کرد. در پروژه ی shepton mallet، مزایای آشکاری در GIS مشخص شدند، با نگاه کردن به توزیع وسایل مصنوعی، رفتار متروکه، حوزه های فعالیت و روابط بین محل ها و ساختارها. ریچارد (۱۹۹۶) GIS را در ترکیب یافته های حفاری با انواع داده های حسی از راه دور و میدانی برای یک محل واحد مفید دانست. بیسول و همکارانش(۱۹۹۵) نتیجه می گیرند که کیفیت داده ها از محل به اضافه ی محدودیت های سرمایه گذاری از علل اصلی برای عدم کاربرد بیشتر GIS در داده های حفاری است. نبود یک چهارچوب تئوری توسعه یافته که در آن بتوان یک آنالیزر فضایی در سطح محل انجام داد نیز یک فاکتور سهیم است(Barceló and Pallarés, 1996). گرچه باستان شناسان در توضیح الگوهای سکونتی در سطح چشم انداز خوب بوده اند درک ما از چگونگی استفاده از فضا در هر سکونت گاه نسبتا محدود است. با این حال هریس و لاک(۱۹۹۵) پیشبینی می کنند که GIS احتمالاً روش اصلی در اروپا خواهد شد و در رشته ی باستان شناسی تعبیر می شود. محدودیت های GIS در مدلسازی بعد زمانی نیز یک محدودیت دیگر برای اتخاذ GIS در اروپا بوده است(Castleford, 1992; Claxton 1995). گرچه اکنون تکنیک هایی در حال پیشرفتند که به سطوح زمانی می پردازند.(Harris and Lock, 1996; Stead, 1995) در شهر یورک، ریچارد (۱۹۹۰) و پس از آن میلر(۱۹۹۵, ۱۹۹۶) تلاش کرده اند تا از GIS در یک محیط شهری استفاده کنند و از مدلسازی زمین برای مطالعه پیشرفت ته نشستهای باستانی شهری در طول زمان استفاده کنند. با توجه به تراکم نسبتاً بالای نفوذ باستان شناسی در یک شهر تاریخی، آنها نشان می دهند که می توان از داده های حاصل از حفاری های شهری برای مدلسازی سطوح گذشته ی زمین و شبیه سازی ساختار کد نشین های لایه ای در طول زمان استفاده کرد. فرورت(۱۹۹۵) نیز بر نقش مدلهای دیجیتالی زمین در تصویر سازی گرافیکی سطوح گذشته ی زمین در یک سطح چشم انداز وسیع تر تأکید می کند. مدلسازی زمانی از یک نوع متفاوت توسط استیل و همکارانش(۱۹۹۶) بکار گرفته شده است که از GIS IDRISI برای شبیه سازی جمعیت آمریکا استفاده می کنند. این رویکرد به کاربر اجازه میدهد که متغیرهای مناسب را انتخاب و اصلاح کند تا تاثیر بر روی سرعت پیشرفت جمعیت های بیشتر در قاره ی آمریکا را مشاهده کند.

تجسم گرافیکی:
یکی از جذاب ترین روشهایی که می توان تکنولوژی کامپیوتر را در باستان شناسی بکار برد فراهم آوردن تصاویر گرافیکی از داده های باستان شناسی است. اصطلاح تجسم گرافیکی اکنون تقریباً در برگیرنده هرگونه اکتشاف داده ها با ابزارهای گرافیکی است و معنای خاصی نیز دارد که تکنیک هایی را شرح می دهد که تفسیر جبری داده ها از طریق نمایش، مدلسازی، نمایش مکان های سخت، سطوح، ویژگیها و انیمیشن ها را ممکن می سازد. چنین تکنیکهایی پیوسته در حال تکاملند اما در اوایل دهه ی ۹۰، تصویر سازی گرافیکی به معنای مدلسازی سه بعدی بود. چنین تجسم هایی به ندرت قابلیت جوابگویی به انتشارات مقاله های قدیمی را دارند. بنابراین تعداد نقل قول ها، اهمیت واقعی آنها را نشان نمی دهد. بیشتر آنها به عنوان بخشی از نمایه های موزه ای توسعه یافتند و برخی به صورت آنلاین در اینترنت موجودند.ویلی(۱۹۹۲) یک بررسی تاریخی فوق العاده از مدلسازی سه بعدی در باستان شناسی فراهم می آورد. همه ی تکنیک های مدلسازی دشوار، از زمان پردازشگر کامپیوتر استفاده زیادی می کنند و بنا براین به سرعت در راستای رشد سخت افزارها پیشرفت کرده اند. دانیلز(۱۹۹۷) برخی از تکنیکهای مدلسازی بکار رفته را مرور می کند. اوّلین بازسازی های مدل دشوار اکنون خام به نظر می رسند. امّا در زمان خود بسیار تأثیر گزار بودند و به باستان شناسان اجازه دادند ظاهر رو زمینی محل هایی که فقط از روی شالوده هایشان آنها را می شناختند را به صورت گرافیکی مشاهده کنند.وود وارک(۱۹۹۱) کاربرد یک سیستم مدلسازی دشوار تئوری به نام DORA (الگوریتم ریختن پرتو تقسیمی در فضای شیئ) در بازسازی حوزه ی معبد Roman Bath را شرح می دهد. بازسازی های set – theoric بر اساس solid های ابتدایی (مواد سخت ابتدایی) مانند بلوک های ساختمانی چوبی در یک مجموعه بازی بچه ها هستند که برنامه نویس کامپیوترها با بکارگیری تئوری مجموعه ی جبری به سطوح تقاطع و محل اتصال این اشکال نگاه کند. سپس می توان یک ورودی با قوس گرد را با حذف یک آرک از یک جسم سخت مستطیلی تولید کرد. حفار مجموعه ی معبر Roman Ball، باری کانلیف، داده های اولیه تشکیل دهنده ی پلان ها و ارتفاعات را فراهم کرد. این اطلاعات در یک مدل کامپیوتری با استفاده از یک سیستم ورودی متنی که هر یک از اشکال تشکیل دهنده ی مدل را تعریف می کرد گنجانده شدند. حدود ۲۲۰ جسم سخت ابتدایی برای بازسازی کامل لازم بودند. پروژه ی حوزه ی معبرBath توسط پروژه ی دومی برای ساخت بازسازی کامپیوتری حمام های شهری روم دنبال شد(Levander et al., 1990). این مدل دشوار که با استفاده از برنامه ی DODO ساخته شده بود با نشان دادن چگونگی استفاده از حمام ها توسط شهروندان روم بود و پیشرفت اتاقها را در حدود ۳۰۰ سال بعد از میلاد نشان می دهد. در اصطلاحات محاسباتی این مدل از حدود ۱۲۰۰۰ ماده ی اولیه برای تشکیل اشکال پیچیده ی موجود استفاده کرد. ساختمان های رومی و به سبک رومی، موضوعات معروفی برای مدلسازان دشوار فراهم آورده اند. این ساختمانها نسبتاً به خوبی شناخته شده اند و به رویکرد بلوکهای ساختمانی بکار رفته توسط روشهای set – theoric پاسخگو نیستند. در انگلیس، تیی از واحد باستان شناسی دانشگاه لنکستر و کالج چشیر (Cheshire )شمالی از یک سیستم طراحی نیروگاه (PDMS) برای مدلسازی شالوده ی سیسترسیان Furness Abbey استفاده کردند(Delooze and Wood, 1991; Wood et al., 1992). این نرم افزار برای کمک به مهندسین مسئول ساخت نیروگاه پردازش مجدد هسته ای در Seuafield تشکیل شده بود. مدلسازی کامپیوتری دریافتند که برنامه هایی که برای تطبیق با جرم لوله ها در نیروگاه پردازش مجدد ساخته شده اند، به راحتی می توانند پروفایلهای گرد شده و آرک های معماری سیسترسیان را کنترل و مدیریت کنند. با این حال این سیستم ها اغلب نیاز به سطح بالای آموزشی و تخصصی دارند. تیم دومی از دانشگاه لیدر،یک مدل کامپیوتری از Kristall Abbey (Dew et al., 1990) تشکیل داده است و تلاش کرده که جعبه ابزار مدلسازی برای باستان شناسان را طراحی کند. اخیراً مدلهای سطحی نیز در باستان شناسی بکار رفته اند. برخلاف مدلهای دشوار این تکنیک ها هیچ اطلاعات مربوط به هندسه سخت یک ساختمان ندارند و آن را به صورت یک سری سطوح مسطح دو بعدی نشان می دهند که می توان آنها را به روشهای مختلفی نشان داد یا روشن کرد. یک مدل سطحی به مدلسازی اجازه نمی دهد که یک سطح مقطع را از میان یک ساختمان ببرد یا حجم داخلی آن را محاسبه کند(Chapman, 1991). واحد باستان شناسی دانشگاه لنکستر، یک مدلساز سطحی، CGAL برای تولید مدلی از کوره ی آهکی هافمن قرن ۱۹ استفاده کرد(Chapman, 1992). کمپ(۱۹۹۵) استفاده از اتوکد و استدیوی سه بعدی برای بازسازی خانه ی انشعابی (chapter house) در صومعه ی ریراوک (rierauk) بر روی کامپیوتر شخصی based – ۳۸۶ را شرح می دهد. تقویت سیستم های CAD دسکتاپ برای مدلسازی سه بعدی، تکنیک های تجسم سازی گرافیکی را در دسترس این باستان شناس حرفه ای قرار داده است. کتساکیس و همکارانش(۱۹۹۵) در مورد ثبت و بازسازی یک محل عصر برنز از تسالانیکی (Tessalaniki) با استفاده از اتوکد و استدیو سه بعدی بحث می کنند. ماین و همکارانش(۱۹۹۵) استفاده از CAD به همراه یک دیجیتالی کننده ی سه بعدی، یا ۳SFACE Tracker را برای ثبت و بازسازی یک قبر ترک برداشته ی عصر برنز را شرح می دهند. سیستم های CAD همچنین کاربرد گسترده ای برای مدلسازی، ثبت و حفظ ساختمان های تاریخی داشته اند(Batchelor, 1995; Binney et al., 1995; Dallas et al., 1995)، معمولاً دریافت مدیریت میراث Csak و Redo (1996) نیز از طرفی دیگر از مدلسازی سه بعدی برای پاسخ به سؤالات خاص در مورد ماهیت ساخت یک ویلای رومی استفاده کرده اند. دانشمندان کامپیوتر بر اهمیت دست یابی به فوتورئالیسم در مدلهای سه بعدی خود تأکید کرده اند. بسیاری از مثال ها از تجسم کامپیوتری بناهای باستان وسایلی برای نشان دادن تکنیک های پیشرفته ی گرافیکی هستند. ردیابی اشعه ای یکی از معروفترین روش ها بوده است که اجازه ی محاسبه ی سایه ها را می دهد. کورنفورث و همکارانش(۱۹۹۲) برای گرافیک فتورئالیستی در شبیه سازی کامپیوتری راه مقدس، جاده اصلی به آتن در دوران کلاسیک، تأکید می کنند. اوزاوا(۱۹۳۳,۱۹۹۶)استفاده از رد پای اشعه ای برای تولید تصاویر روشن شده از قبرهای keyhale ژاپن بازسازی شده و ساختمان های چوبی در روستاهای باستان را نشان می دهد. موریوتو و تونکره(۱۹۹۳) بازسازی از یک کاخ سلطنتی قرن ۱۸ در محل توپوگرافیکی خودش را تولید کرده اند. اثرات گرد و خاک و دود در قبرهای مالتی زیرزمینی(Chalmers and Stoddart, 1996; Chalmers et al., 1995) یکی از جدیدترین کاربردهای پردازش موازی برای تولید بازسازی های فتورئالیستی بناهای تاریخی را فراهم می کنند. کولین و همکارانش(۱۹۹۵) نیز از بازسازی کامپیوتری یک مدل سه بعدی فوتورئالیستی از Dresden Frauenkirche با استفاده از CATIA بحث می کنند. در کل غیر ممکن است که تجسم سازی سه بعدی بر روی یک صفحه ی پرینت شده را بررسی کامل کرد. بیشتر این ها با هدف مرکز میراث فرهنگی و نمایش های موزه ای هستند(e.g., Boland and Johnson, 1996; Wilcock, 1996) که در آنها می توان از تجسم گرافیکی کامپیوتری برای تاثیر زیاد در افزایش هوشیاری عموم استفاده کرد. یک کتاب معروف و تاثیرگذار از تجسم سازی محل هایی که اهمیت بین المللی دارند توسط فورت و سیلیوتی(۱۹۹۷) ویرایش شده است. واقعیت مجازی به فرم شناوری کامل، پتانسیل زیادی به عنوان وسیله ای برای تفسیر دارد. اما استفاده از آن در نمایش های موزه ای می تواند مشکل ساز باشد. زیرا در اصل یک فعالیت مردمی است نه گروهی. فورت و گویدازولی(۱۹۹۶) در مورد استفاده از GIS در مدلسازی واقعیت مجازی برای توسعه ی یک تجسم سازی سه بعدی متقابل از یک چشم انداز باستانی بحث می کنند. تجسم سازی های بر مبنای وب نیز از زبان مدلسازی واقعیت مجازی (VRML) در یک نمونه استفاده می کنند تا به بیننده اجازه دهند که چشم انداز باستانی اطراف دیوار هادریان (Hadrian) را بررسی کند(Gillings and Goodrick, 1996). گرچه چنین بازسازی هایی بدون شک نقش ارزنده ای در قادر سازی باستان شناسان و عموم به تجسم بناهای تاریخی گذشته و چشم اندازها دارند، با این وجود خطراتی را نیز در اتخاذ آنها وجود دارند. میلر و ریچاردز(۱۹۹۵) مسائل به تصویر کشیدن گذشته به صورت یک واقعیت قابل درک مطرح می کنند. رایان (۱۹۹۶) در مورد برخی از موضوعات استفاده از مدلهای کامپیوتری در نمایش های موزه ای بحث می کند و پیشنهاد می کند که بیشتر فاکتورها به سوی حذف پیچیدگی باستان شناسی عمل می کنند. برخی تجسم سازی های کامپیوتری اخیر مانند بازسازی قبر حارمحب (haremheb) ژنرال در سقارا توسط گوتارلی(۱۹۹۶) امروزه مکانیسم های برای نشان دادن عدم اطمینان مانند سایه ی نا معلوم دیوارها کشف کرده است. فلچر و اسپاسیر (۱۹۹۲) پتانسیل تحلیلی تجسم سازی و پردازش تصویر را افزایش داده اند. مقاله ی آنها از تعدادی از روشهای مدلسازی سطحی برای بررسی یک شیار ridge – and – furrow در یک سنگ قبر که در عصر برنز در تپه ی ستاپلی (stapeley) در شورپ شیر(shropshire) استفاده کنند. این خصوصاً برای گنجاندن مقادیر اعتمادی به صورت یک بعد چهارم جالب است.
کاربرد رادار نفوذ کننده در زمین و سایر روش های زمینه یابی ژئوفیزیکی، نمونه های بیشماری از نیاز به تجسم سازی داده های پیچیده و شلوغ (noisy) را فراهم آورده اند(Blake, 1995; Bradley and Fletcher, 1996, Fletcher and spicer, 1995; Milligan and Atkin, 1993). مسائل ویژه ی حس گری از راه دور در زیر آب نیز محرک تعدادی از پروژه های تجسم سازی بوده اند(Blake, 1995; Stewart, 1991). کاربردهای گسترده ی پردازش تصویر و تکنولوژی تصویر برداری در بسیاری از حوزه های باستان شناسی مانند طبقه بندی وسایل مصنوعی(Durham et al., 1995, 1996)، حفظ و نگهداری(Clogg and Caple, 1996)، پالئوپاتولوژی(Liberman et al., 1990)، ژئوفیزیک(Booth et al., 1992)، عکسبرداری هوایی(Frote, 1992, 1993, 1995; Booth et al., 1993; Mathias Lemmens et al, 1993; Pekins, 1996) و تصویر برداری ماهواره ای(Cooper at al., 1991; Flower, 1994; Gaffney et al., 1996) وجود داشته اند. یکی از کاربردی ترین ابزارهای در این حوزه، استفاده مداوم از کامپیوترها برای اصلاح عکس های هوایی مبهم است. این کار اکنون پیوسته در بسیاری از کشورها عمل می کند(e.g., Gandon and Landgouet, 1992). در انگلیس، برنامه ی AERIAL جان هی امروزه کاربرد گسترده ای دارند(Haight, 1991, Haight and Ipson, 1994; Palmer, 1993) که به موجب آن اجازه ی بررسی توپوگرافی سطحی نیز فراهم می آید.(Haight, 1993)

هوش مصنوعی:
حوزه ای که پیشرفت کمی از سال ۱۹۹۰ داشته است، کاربرد تکنیکهای هوش مصنوعی در باستان شناسی بوده است. تپش اولیه مقالات مربوط به کاربرد سیستم های خبره ی قانون مدار در دهه ی ۱۹۸۰ دوام زیادی نیاورد.(e.g., Francfort, 1991; Vitali, 1991; Voorrips, 1990) سیستم های قانون مدار وابسته به توانایی تعریف دانش یک خبره ی انسانی در یک حوزه ی معین برحسب تعدادی از اظهارات احتمالی بودند. تا دهه ی ۱۹۹۰ به نظر می رسید که دانش باستان شناسی به فومولاسیون و تشکیل دقیق بر حسب قوانین پاسخگو نیست. گرچه در حوزه های با دانش محدود، پیشرفتهای پیوسته ی محدودی از کاربرد ها وجود داشته است(Langrange and Vitali, 1992). مثلاً برای تشخیص سرامیک، آنالیز microwear (پوشش میکرو)(van den Dries, 1994) سنگ چخماق، و تعیین یک تکنیک حفاظتی مناسب برای نقاشی های دیواری آسیب دیده در پمپی(Quattrin, 1990). سیستم خبره ی لاگرانژه VANDAL مثلاً در مورد بافت های سفال می داند با توجه به اطلاعاتی که در مورد محتوای یک پخش باریک وجود دارند می توان یک گلدان را به یک گروه بافتی (fabric) موجود نسبت دهد.
یک راه حل پیشنهادی توسط استات و شنان(۱۹۹۲) ، تشکیل سیستمی بود که به جای ارائه پاسخ های ساده ، استدلال در پس یک تفسیر را نشان دهد و قادر به ارائه فرضیه های جایگزین باشد. لاگرانژه و کونسیکائو(۱۹۹۴) و بارسلو(۱۹۹۲, ۱۹۹۳a, b) تلاش کرده اند که فرآیند استدلال باستانی بر روی یک کامپیوتر را مد سازی کنند De Gwo نیز سطح مشترک بین تئوری باستان شناسی و AI (هوش مصنوعی ) را برای دهه بعد مهم دید(۱۹۹۱). Biskowski (1992)از سیستم های خبره در تلاش برای بررسی انتقادات پس پردازشی از مدلسازی کامپیوتری استفاده کرده است و فرایندهای تصمیمگیری افراد را در شبیه سازی کامپیوتری بررسی کرده است. پالمرو دوران نیز در مدلسازی دینامیک های اجتماعی upper Palaeoliluc رویکرد مشابهی به کار برده اند. آنها از مفاهیم AF توزیعی از جمله نظریه ی عامل های چند گانه و تعامل با یکدیگر آنها در تئوری های توسعه یافته توسط پل ملارد برای ظهور تصمیم گیری پیچیدگی اجتماعی در دوره ی پارینه سنگی فوقانب (upper palaeolithic )در جنوب غرب فرانسه استفاده کرده اند(Palmer and Doran, 1993). رویکرد دیگر، استفاده از پیشرفتهای جدیدتر در AI مانند الگوریتم های ژنتیکی و شبکه های عصبی است. تصور می شود این تکنیکها ارتباط دقیق تری با روش عمل مغز انسان دارند. از جمله ظرفیت آن برای یادگیری. گیبسون(۱۹۹۲,۱۹۹۳,۱۹۹۶) یک شبکه ی عصبی هیبرید برای تاریخ گذاری و تفسیر داده های باستان شناسی تشکیل داده است. از یک مطالعه ی موردی بر اساس آرواره های گوسفندان او نشان داده است که می توان به کامپیوتر یاد داد که نتایج کارشناس انسانی را تطبیق دهد گرچه به علت مشکلات عملی در مورد تقویت تصاویر، کاربرد این روش منجر به صرفه جویی واقعی در زمان نشد. بارسلو(۱۹۹۵) نیز از شبکه های عصبی برای تقویت کار خود بر روی مدلسازی استدلال باستان شناسی و بررسی فرآیندهای اجتماعی استفاده کرده است(Barceló et al, 1994).(Education) یکی از پیشرفتهای مهم دهه ی گذشته افزایش استفاده از کامپیوترها در همه ی زمینه های آموزشی بوده است. باستان شناسی اغلب در جلوی این روند بوده است و دانشجویان باستان شناسی و مردم شناسی با سطح میانگین بالای سواد کامپیوتری، مهارتهای پیشرفتی در پایگاه داده ای و کاربرد CAD القا شده اند(e.g., Dobson, 1992; Howard, 1992; Ruggio, 1991). اخیراً روند رو به رشد استفاده از کامپیوترها در آموزش، خود موضوع باستان شناسی چه در سطوح ثانویه یا ثالث وجود داشته است(Martlew, 1995; Wilcock, 1993). در آمریکا استفاده ی زود هنگام از آموزش های هایپرتکست مولتی مدیا در موضوعات مختلف باستان شناسی توسط فاگان و مایکل(۱۹۹۲) شرح داده شده اند. چشم انداز خیالی باستان شناسی، Fugawiland، که توسط پرایس و گبار(۱۹۹۰) تشکیل شد در ویرایش های جدیدی تکامل یافته است و تأثیر زیادی بر روی آموزش نمونه برداری از چشم انداز و روش های تفسیر در هر دو طرف اقیانوس آتلانتیک داشته است. در انگلیس تعدادی از پروژه های تحت ضمانت دولت وجود داشته اند که برای افزایش استفاده از کامپیوترها در آموزش می باشند. پیشرفت یک سیستم شبیه سازی حفاری (sygraf) تحت کامپیوترها در ابتکار آموزشی (CTI) توسط راهتز و همکاران(۱۹۹۰)، ویتلی و همکاران(۱۹۹۱) شرح داده شده است و کاربرد آن در کلاس درس توسط مولینو(۱۹۹۲) مورد بحث قرار گرفته است. برنامه ی SYGRAF تا حدی در واکنش به نبود پوشش تکنیک حفاری در Fugawiland و نیاز به تجربه ی استراتژیک حفاری توسط دانشجویان در محیط آزمایشگاهی توسعه یافت که در آنجا نمی توانستند به شواهد اولیه آسیبی وارد کنند. پروژه ی دوم CTI باستان شناسی منجر به تشکیل Courseware (لایه افزار) باستان شناسی با استفاده از ویدئوی تعاملی (پردازش تصاویر واقعی و متحرک) شد(Ruggles et al, 1991). باستان شناسی مجدد در بدست آوردن حمایت دولت برای توسعه ی تعدادی از ابزارهای آموزشی مولتی مدیا تحت برنامه ی تکنولوژی یادگیری و آموزش انگلیسی (TLTP) موفق بود(Campbell, 1995, 1996; Hugget, 1995a; Martlew and cheethman, 1995; Tilbury et al., 1995; Wolle, 1994; Wolle and gamble, 1995). این برنامه های آموزشی برای پوشش دادن دامنه ی وسیعی از دوره های مقدماتی لیسانس از جمله روش های تاریخ گذاری، حسگری از راه دور، ژئوفیزیک، استراتژی کار میدانی، استخوانهای انسان و حیوان و آمار طراحی شده بودند. در کلکسیون آموزش مجازی(Boast and Lucy, 1996) نیز تحت برنامه ی TLTP سرمایه گذاری شد اما یک سیستم بی انتها تر است که به استاد اجازه می دهد مجموعه های تصاویر را تشکیل داده و به هم مرتبط کند. پرکینز نیز در راهنمای مولتی مدیا برای ساختمانهای روم(Perkins, 1995)، یک رویکرد متمرکز تر را گزارش کرده است. همچنین یک پروژه ی جدیدتر ایتالیایی برای تولید کتابچه های مولتی مدیا در باستان شناسی قبل از تاریخ و حیوان شناسی باستانی وجود دارد(Arias et al, 1996). صرف نظر از کیفیت نرم افزار، موفقیت نهایی همه ی این برنامه های آموزشی به میزان استفاده از آنها در کلاس بستگی دارد. SYGRAF کاربرد گسترده ای در خارج از بخش های توسعه ی خود نداشت، علائم اولیه ی واحد های TLTP امید بخش ترند. یکی از بهترین جنبه های این برنامه ها این بوده است که طیف وسیعی از کارمندان دانشگاه را دربر گرفته اند به تنها کسانی که نقش تخصصی در رشته ی کامپیوتر داشته اند.
ارتباط:
از جمله آخرین پیشرفت مهم در ۵ سال اخیر تجربه ی حرم های جدید انتشار الکترونیکی بوده است. احتمالاً یکی از ایمن ترین انتشارات برای هزاره ی بعدی این است که اشکال جدید کتابهای کامپیوتری به تحول انتشار اطلاعات ادامه خواهند داد. برای برخی جنبه های انتشار باستان شناسی، کتاب امروزه منسوخ شده است. در این مرحله بی مورد است که پیش بینی کنیم چه چیزی دقیقاً جایگزین آن می شود. مزایای هایپرتکست برای ساختار بعدی آرشیوهای باستان شناسی گفته شده اند(Rahtz et al, 1992) و آزمایشات منتشر شده ای از سایتهایی چون wadiziqlab (Banning,1991, 1993)و veitklinglbery st (Wolle and shennan, 1996)وجود دارند. بسیاری تاکید کرده اند که انتشار الکترونیکی اجازه می دهد تمایز بین یک آرشیو سنتی و گزارش نسخه ی چاپی محو شود و اطلاعات تأییدی برای اولین بار در دسترس قرار خواهند گرفت(e.g., Ryan, 1995). برخی دیگر بر مزایایی که از طریق مولتی مدیا و دسترسی به فرم های جدید اطلاعات خصوصاً رسم ها، پلان ها، ویدئو و عکس فراهم شده اند تأکید می کنند(Rahtz and Sinclair, 1994; smith, 1992). همچنین آزمایشاتی با ابزارهای مسئول مولتی مدیا مانند Mierocosm (wolle,1996)و SPANS (Papailiopoulos and Baxevani, 1996)صورت گرفته اند. برخی مفسران عقیده دارند که انتشار CD-ROM، مسیر روبه جلو را نشان می دهد(Arcelin, 1996;Thomas, 1995). شاید چون مدلی شبیه به انتشار سنتی را فراهم می آورد. برخی دیگر(e.g., McAdam, 1995) نیز اشاره می کنند که به علت مقاومت از سوی ناشران قدیمی در مورد سرعت احتمالی اقتباس (اتخاذ) نیز کند پیش خواهد رفت. همچنین نگرانی هایی در مورد اثبات گزارش ها در آینده که توسط رسانه های کنونی لیزردیسک ارئه شده اند وجود دارند و تکنولوژی به پیشرفت خود در ۱۰ سال آینده ادامه خواهد داد. این نگرانی ها و موضوعات در همه ی اشکال رسانه های الکترونیکی وجود دارند(e.g., Gordon, 1991) و آکرلی(۱۹۹۵) یک افسانه ی سودمند ازمشکلات دسترسی به داده ها از یکی از خود نماترین پروژه های کامپیوتری یعنی پروژه ی خط لوله ی سرتاسر آمریکا را ارائه می دهد. اکنون تعدادی از پروژه ها وجود دارند که هدف آنها حفظ یک آرشیو به روز از مواد قابل خواندن کامپیوتری است. در آمریکا سرویس اطلاعاتی علوم انسانی و هنر یک سرویس داده ای باستان شناسی را تأسیس کرده است(Eiteljorg, 1995) تا مسئولیت حفاظت بلند مدت و توزیع داده ها به جامعه ی باستان شناسی را برعهده گیرد.(Richards, 1996b)
رویکردهای مولتی مدیا اکنون کاربرد گسترده ای در نمایشهای موزه ای دارند(e.g., Economou, 1996a, b) و بسیاری از فعالیت های انتشار مولتی مدیا با ظهور روشهای جدید فراهم آوردن اطلاعات بافتی (متنی) در نمایشگاه ها پا به عرصه ی وجود نهادند. مانند پروژه ی دنیای وایکینگها(Mytom and Torevell, 1991, 1993) یا پروژه ای برای ثبت نقاشی Tibetan Thangka(MaKKuni, 1992). برخی دیگر در پروژه های آموزش مانند دیسک باستان شناسی از تصاویر دایره های سنگی انگلیسی سرمایه گزاری کردند(Martlew, 1991, 1992). در زمان نوشتن هنوزگزارش حفاری مهمی از CD-ROM به عنوان فرم اولیه ی انتشار استفاده نکرده است اما این فقط مسأله ی زمان است. یک مدل دیگر را می توان توسط انتشار آنلاین در فرمت ژورنال ارئه کرد مانند باستان شناسی اینترنتی که یک پروژه ی ژورنال الکترونیکی بین المللی است که با سرمایه گذاری از سوی شورای آموزش عالی و سرمایه گذاری آمریکا برپا شده است به عنوان بخشی از برنامه ی کتابخانه های الکترونیکی آنها (elib) برخلاف بسیاری از پیشنهادات آنلاین(Heyworth et al., 1995, 1996a, b)، این پروژه به دنبال ردیابی روش انتشار مسلم با فراهم آوردن ژورنال ثبتی بررسی شده به صورت جفتی می باشد. باستان شناسی اینترنتی موضوعات جالبی از کپی رایت، شارژ کردن و ماندگاری دراز مدت مقالات علمی را مطرح می کند. اما بار دیگر شاهد حمایت از کاربردهای فناوری اطلاعات در باستان شناسی هستیم زیرا این رشته، حوزه ی آزمایش خوبی با انواع داده های غنی را نشان می دهد. قبل از اینکه انتشارات الکترونیکی مورد پذیرش گسترده قرار گیرد نیاز به تغییر قابل توجه فرهنگ در باستان شناسی وجود دارد. اما قابل توجه است که در انگلیس، فرهنگ ارتقاء در تحصیلات تکمیلی، یکی از مهمترین موانع بوده که از سال ۱۹۹۶ حذف شده است. زیرا مؤسسه ارزیابی تحقیقاتی حکم کرده است که انتشار الکترونیکی همان انشار کاغذی است. بدون شک حوزه ی رشد اصلی نیمه ی دوم دهه ی ۹۰ در باستان شناسی در اینترنت بوده است. خصوصاً در world wide web. همانگونه که ماگت (۱۹۹۵b)اشاره کرده است این پیشرفت، موضوعات ویژه ی دسترسی به دانش و صاحب آن را مطرح می کند. بررسی منابع باستان شناسی بر روی اینترنت خارج از حوزه ی این مقاله است. با این حال، تعدادی از سایت ها مانند Arch Net Vittual Library (کتابخانه ی مجازی باستان شناسی اینترنتی) تحت حمایت توماس پلانکت و جاناتان لیزی در دانشگاه کانکتیکات(Champion and van Leusen, 1995; van Leusen et al., 1996) و Amberweb در دانشگاه میلان وجود دارند(Catacchio et al., 1996) که شاخص های به روز در منابع وابسته به وب را فراهم آورند. وب فرصت زیادی برای ارتباط منابع توزیعی و دسترس گذاشتن مواد منتشر شده خصوصاً اطلاعات تفصیلی کار میدانی از جمله پلان ها و عکس ها را فراهم می آورد و تقسیم قدیمی بین انتشار و آرشیو را از بین می برد. تعدادی از پروژه ها مانند پروژه ی سفالی مدیترانه ی شرقی(Louhivuori, 1996) مکانیزم هایی برای جستجوی پایگاه های داده ای متعدد که از طریق اینترنت متصلند را تولید می کنند تا داده های تحقیقی را تقسیم کنند. اما روش کنترول نشده ی استفاده از اینترنت، کشف و کنترل کیفیت منابع باستان شناسی را تبدیل به یک چالش مهم کرده است. سیستم های متادیتا (metadata) یا داده ها، اکنون در حال پیشرفتند تا کشف منبع در رشته های متعدد از جمله باستان شناسی را فعال سازند.(Wise and Miller, 1997) یک چنین سیستمی که تعداد کمی از عناصر شاخص کلیدی معمول را مشخص می کند و در اطلاعات سربرگ در اسناد وب می توانند گنجانده شوند و به موجب آن با موتورهای جستجوی علامت گذاری می شوند، Dublin Core است. نام آن از جلسه ی بین المللی دانشمندان اطلاعات در دوبلین، اوهایو منشأ می گیرد که در آن جلسه برای نخستین بار موتور جستجو تعریف شد. وقتی ابزارهای موثر برای شاخص گذاری (indering) توسعه یافته اند و بنابر این محل انتشارات وابسته به وب را مشخص می کنند. این روش برای بسط انتشارات الکترونیکی باستان شناسی بازخواهد بود. گفته میشود که این بررسی قرار است دوباره در ۱۰ سال آینده انجام شود. اکثر منابع در Universal Resource Locators (URLS) یا universad resource names (URNS) خواهد بود نه به صورت انتشارات کاغذی. در نتیجه گیری این احتمال وجود دارد که توسعه ی جهانی پیوسته و تجاری شدن اینترنت بر کاربردهای باستان شناسی، در آینده قابل پیش بینی غلبه کنند. کنترل کیفیت و تبادل داده های دیجیتالی اولیه از موضوعات کلیدی خواهند بود. در این حوزه از کاربرد کامپیوتر در باستان شناسی این رشته ی تکنولوژی مدار محدود به نرم افزار بوده است که به ندرت استفاده از کامپیوترها در باستان شناسی توسط تئوری باستان شناسی هدایت شده است. گرچه در زمینه های خاص مانند GIS می توان نشان داد که کامپیوترها دانش باستان شناسی را توسعه داده اند.

Aberg, F. A., and Leech, R. H. (1992). The National Archaeological Record for England: Past, present and future. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 157-169 . Ackerly, N. W. (1995). This does not compute: The All-American Pipeline Project revisited. Antiquity 69: 6-601 .

Agresti, E., Maggiolo-Schettini, A., Saccoccio, R., Pierobon, M, and Pierobon-Benoit, R. (1996). Handling excavation maps in SYSAND. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 31-36 .

Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.) (1990). Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York. Altschul, J. H. (1990). Red flag models: The use of modeling in management contexts. In Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.), Interpreting Space: G/S and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 226-238 .

Alvey, B. A. P. (1990). Graphic interpretations of stratigraphy using desktop computers. In Reilly, P., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Communication in Archaeology: A Global View of the Impact of Information Technology. World Archaeological Congress 2: Pre-circulated Papers. Volume One: Visualization, IBM UK Scientific Centre, Winchester, pp. 1-6.

Andresen, J., and Madsen, T. (1992). Data structures for excavation recording: A case of complex information management. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 49-67
.
Andresen, J., and Madsen, T. (1996a). IDEA—The Integrated Database for Excavation Analysis. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 3-14.

Andresen, J., and Madsen, T. (1996b). Dynamic classification and description in the IDEA. Archeologia e Calcolatori 7: 591-602 .

Andresen , J., Madsen, T., and Scollar , I. (eds. ) (1993) . Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus. Arcelin, P. (1996). Vers une edition multimedia en arch6ologie. Archeologia e Calcolatori 7:1147-1156 .

Arias, C., Baviera, T., Gabrielli, F., Gabrielli, S., and Verola, M. L. (1996). PAN e ZOO: un progetto ipermediale di didattica dell’archeologia preistorica e dell’archeozoologia . Archeologia e Calcolatori 7: 1133-1146 .

Arroyo-Bishop, D. (1991). The ArcheoDATA system—Towards a European archaeological document. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 61-69.

Arroyo-Bishop, D., and Lantada Zarzosa, M. T. (1990). Une bibliographie sur l’application de I’informatique en archfologie, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

Arroyo-Bishop, D., and Lantada Zarzosa, M. T. (1992). The ArchdoDATA system: A method for structuring a European Archaeological Information System (AIS). In Larsen, C. U. (ed.) , Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 133-154.

Arroyo-Bishop, D., and Lantada Zarzosa, M. T. (1995). To be or not to be: Will an object-space-time GIS/AIS become a reality or end up an archaeological entity? In Lock,G., and Stanch , Z. (eds.) , Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 43-53
.
Banning, E. B. (1991). The Wadi Ziqlab HyperCard project. Society for American Archaeology Bulletin 9: 8-9
.
Banning, E. B. (1993). Hypermedia and archaeological publication: The Wadi Ziqlab project.In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press , Aarhus, pp. 441-447.

Barcelo, J. A. (1992). Programming an intelligent database in hypertext. In Lock, G., and Moffett, J. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 21-27. Barcel6, J. A. (1993a). Automatic problem solving in archaeology: A computational framework. Archeologia e Calcolatori 4: 61-80.

Barcel6, J. A. (1993b). Computer-based techniques for the representation of automatic problem-solving. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhu s University Press, Aarhus, pp. 239-249.

Barcelo, J. A. (1995). Back-propagation algorithms to compute similarity relationships among archaeological artifacts. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR Internationa l Series , No. 598, Oxford, pp. 165-176.

Barcel, J. A., and Pallar6s, M. (1996). A critique of GIS in archaeology. From visual seduction to spatial analysis. Archeologia e Calcolatori 7: 313-326. Barcelcs J. A., Vila, A,, and Argeles, T. (1994). KIPA—A computer program to analyze the social position of women in hunter-gatherer societies. In Johnson, I. (ed.), Methods in the Mountains, Sydney University Archaeological Methods Series, No. 2, University of Sydney, Sydney, pp. 165-171.

Barroca, L. (1990). Object-orientated database design in archaeology. Science and Archaeology32: 50-56.

Batchelor, D. (1995). AutoCAD—”The Beast of Bolsover” (a sequel to Into Battle with AutoCAD). In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 231-235.

Beagrie, N. (1996). Excavations and archives: Alternative aspects of cultural resource management. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 81-86.

Beex, W. F. M. (1995). From excavation drawing to archaeological playground: CAD applications for excavations. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 101-108.

Bekiari, C, Bitzou, T., Calomirakis, D., Caretsou, A., Chronaki, D., Constantonopoulos, P., Gritzapi, C., and Lagogianni, M. (1996). DELTOS: A documentation system for the administration of site monuments and preserved buildings. Archeologia e Calcolatori 7: 821-829
.
Bell, M., and King, N. (1996). The MARS project—An interface with England’s past. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 87-91. Binney, C., Brown, J., Ely, S., Quartermaine, J., and Wood, J. (1995). Survey data enhancement and interpretative works for the recording and conservation of Pendragon Castle. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 237-244.

Biswell, S., Cropper, L., Evans, J., Gaffney, V., and Leach, P. (1995). GIS and excavation: A cautionary tale from Shepton Mallet, Somerset, England. In Lock, G., and Stani, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 269-285.

Biskowski, M. (1992). Cultural change, the prehistoric mind and archaeological simulations. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology and the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 212-229.

Blake, V. S. (1995a). Image processing and interpretation of ground penetrating radar data. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 175-180.

Blake, V. S. (1995b). Remote sensing in underwater archaeology: Simulation of side scan sonar images using ray tracing techniques. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 39-44
.
Boast, R., and Chapman, D. (1991). SQL and hypertext generation of stratigraphic adjacency matrices. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 43-51.

Boast, R., and Lucy, S. (1996) . Teaching with objects. In Kamermans, H., and Fennema , K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 475-481 .

Boaz, J. S., and Uleberg, E. (1993). Gardermoen Project – Use of a GIS system in antiquities registration and research. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 177-182.

Boaz, J. S., and Uleberg, E. (1995). The potential of GIS-based studies of Iron Age cultural landscapes in Eastern Norway. In Lock, G., and Stani, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 249-260.

Boland, P., and Johnson, C. (1996). Archaeology as computer visualization: “Virtual Tours” of Dudley Castle c.1550. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 227-233.

Booth, B. K. W. (1995b). Has archaeology remained aloof from the information age? In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 1-12.

Booth, W., Ipson, S. S., and Haigh, J. G. B. (1992). An inexpensive PC-based imaging system for applications in archaeology. In Lock, G., and Moffett, J. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 197-204.

Booth, W., Ipson, S. S., and Haigh, J. G. B. (1993). An investigation into the use of color in the analysis of aerial photographs. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 75-80.

Bradley, J., and Fletcher, M. (1996a). Extraction and visualization of information from ground penetrating radar surveys. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 103-110.

Bradley, J., and Fletcher, M. (1996b). A simple, statistically based method for the analysis of ground probing radar data. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 57-72.

Brandt, R., Groenewoudt, B. J., and Kvamme, K. L. (1992). An experiment in archaeological site location: Modeling in the Netherlands using GIS techniques. World Archaeology 24: 268-282. Burnard, L. (1991). Analyzing information for database design: An introduction for archaeologists. In Ross, S., Moffett, J., and Henderson, J. (eds.), Computing for Archaeologists, Oxford University Committee for Archaeology Monograph, No. 18, Oxford, pp. 99-109.

Byrne, K. F. (1993). Information systems at RCAHMS, monuments on record. RCAHMS Annual Review 1992-1993, pp. 14-16.

Campbell, E. (1995). The development of a CAL multimedia tutorial system for archaeology undergraduate teaching. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford,pp. 217-220.

Campbell, E. (1996). Using hypermedia in archaeology undergraduate teaching: The TLTP Archaeology Consortium. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 159-164.

Canouts, V. (1992). Computerized information exchange on the local and national levels in the USA. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen , pp. 231-247 .

Carmichael, D. L. (1990) . CIS predictive modeling of prehistoric site distributions in central Montana. In Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.) , Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 216-225
.
Castleford, J. (1992) . Archaeology , GIS and the time dimension: An overview. In Lock, G.,and Moffett, J. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 95-106.

Catacchio, N. N., Padula, M., Massari, A., Raposso, B., Setti, B., and Tosi, M. L. (1996).AmberWeb: progetto di un polo internet sull’ Ambra. Archeologia e Calcolatori 7:1011-1026.

Chalmers, A., and Stoddart, S. (1996). Photo-realistic graphics for visualizing archaeologicalsite reconstructions. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 85-93.

Chalmers, A., Stoddart, S., Tidmus, J., and Miles R. (1995). INSITE: An interactive visualization system for archaeological sites. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 225-228.
Champion, S., and van Leusen, M. (1995). Archaeology and the Internet. The Field Archaeologist 24: 18-19

Chapman, G. (1991). Surface modeling and proprietary software for building reconstruction.Archaeological Computing Newsletter 27: 3-11.

Chapman, G. (1992). Do-it-yourself reconstruction modeling. In Lock, G., and Moffett, J. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 213-218
.
Chartrand, J. A. H. (1996). Archaeological resource visibility and GIS: A case study in Yorkshire. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 387-398.

Chartrand, J. A. H., and Miller, A. P. (1994). Concordance in rural and urban database structure: The York experience. Archeologia e Calcolatori 5: 203-217.

Chartrand, J. A. H., Richards, J. D., and Vyner, B. E. (1993). Bridging the urban-rural gap: GIS and the York Environs Project. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 159-166
.
Cheetham, P. N., and Haigh, J. G. B. (1992) . The archaeological database—New relations? In Lock, G., and Moffett, J. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 7-14.

Christoffersen, J. (1992). Denmark. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 7-21.

Claxton, J. B. (1995). Future enhancements to GIS: Implications for archaeological theory. In Lock, G., and Stani, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 335-348 .

Clogg, P., and Caple, C. (1996). Conservation image enhancement at Durham University. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.) , Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No.114, London, pp. 13-22
.
Clubb, N. D. (1995). Computerizing the lists of historic buildings in England: A historical case study on initiating a national project. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series , No.600, Oxford, pp. 193-202 .

Clubb, N. D., and Lang, N. A. R. (1996). A strategic appraisal of information systems for archaeology and architecture in England—Past, present and future. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.) , Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehlstorica Leidensia 28: 51-72 .

Clubb, N. D., and Startin, B. (1995). Information systems strategies in national organizations and the identification, legal protection and management of the most important sites in England. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 67-73 .

Cohen, R. (1996). Integration of distributed databases. Archeologia e Calcolatori 7: 831-835 .

Collins, B., Williams, D., Haak, R., Trux, M., Herz, H., Genevriez, L, Nicot, P., Brault, P., Coyere, X., Krause, B., Kluckhow, J., and Paffenholz, A. (1995) . The Dresde n Frauenkirche—Rebuilding the past. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 19-24
.
Cooper , F. A., Baeur , M. E., and Cullen, B. C. (1991) . Satellite spectra l data and archaeological reconnaissance in western Greece . In Behrens, C. A., and Sever, T. L.(eds.) , Applications of Space Age Technology in Anthropology: Conference Proceedings, November 28, 1990, NASA, John C. Stennis Space Center, MS, pp. 63-79 .

Cornforth, J., Davidson C, Dallas, C. J., and Lock, G. R. (1992). Visualizing ancient Greece : Computer graphics in the Sacred Way Project. In Lock, G., and Moffett, J. (eds) ,Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 219-225
.
Cox, C. (1992) . Satellite imagery, aerial photography and wetland archaeology—An interim report on an application of remote sensing to wetland archaeology: The pilot study in Cumbria, England. World Archaeology 24: 249-267.

Csaki, G., and RedO, F. (1996). Documentation and modeling of a Roman imperial villa in central Italy. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.) , Interfacing the Past: ComputerApplications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 433-438 . Dallas,

R. W. A., Parker, D., and Hilder, D. W. (1995). GIS principles applied to an English country house: The Brodsworth Hall project. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (edss)Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 259-262 .

Daniels , R. (1997) . The need for the solid modeling of structure in the archaeology of buildings. Internet Archaeology 2: http://intarch.ac.uk/journal/issuel/daniels_index.html .

De Guio, A. (1991) . Calcolatori ed archeologia: un progetto per gli anni ’90. Archeologia e Calcolatori 2: 25-78 .

Delooze, K., and Wood, J. (1991). Furness Abbey survey project—The application of computer graphics and data visualization to reconstruction modeling of a historic monument. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 141-148.

Desachy, B., and Djindjian, F. (1991). Matrix processing of stratigraphic graphs: A new method. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford,pp. 29-37. Dew P. M., Fernando, L. T. P.,

Lawler, M., Malhi, R., and Parkin, D. (1990). Illuminating chapters in history: Computer aided visualization for archaeological reconstruction.Science and Archaeology 32; 20-27.

Djindjian, F. (1990). A select bibliography of French data analysis applications in archaeology.Science and Archaeology 32: 63-68.

Dobson , M. (1992) , A grave world: Archaeologica l compute r teaching at Exeter University, UK. Colkgiate Microcomputer 10(1) : 38-40
.
Doran, J. E. (1992a). Modeling cultural systems. In Djindjian, F., and Ducasse, H. (eds(Data Processing and Mathematics Applied to Archaeology, PACT 16, pp. 447-455.

Doran, J. E. (1992b). A computational investigation of three models of specialization, exchange, and social complexity. In Gardin, J.-C, and Peebles, C. S. (eds.), Representationsin Archaeology, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, pp. 315-329.

Durham, P., Lewis, P., and Shennan, S. J. (1995). Artefact matching and retrieval using the Generalised Hough Transform. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 25-30
.
Durham, P., Lewis, P., and Shennan, S. J. (1996a). Image processing strategies for artefact classification. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 235-239.

Durham, P., Lewis, P., and Shennan, S. J. (1996b). Artefact classification using image processing. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 183-187.

Economou, M. (1996a). Interactive multimedia for the public presentation of archaeology: The Euesperides Project. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 127-139.

Economou, M. (1996b). The Euesperides Project: Design and evaluation of a hypermedia program for an archaeological exhibition. Archeologia e Calcolatori 7: 1105-1115.

Eiteljorg, H., II (1995). The Archaeological Data Archive Project. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 245-247.

Fagan, B. M., and Michaels, G. H. (1992). Anthropology 3: An experiment in the multimedia teaching of introductory archaeology. American Antiquity 57: 458-466.

Feder, J. (1993). Museumslndex—An object orientated approach to the design and implementation of a data driven data base management system. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 221-227.

Fernandez-Martinez, V. M., and Fernandez-Lopez, G. (1990). Computer archaeology in Spain. In Reilly, P., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Communication in Archaeology: A Global View of the Impact of Information Technology. World Archaeological Congress 2: Pre-circulated Papers. Volume Two: National Strategies, Artificial Intelligence, Communication, University of Southampton, Southampton, pp. 20-22.

Fletcher, M., and Spicer, D. (1992). The display and analysis of ridge-and-furrow from topographically surveyed data. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology and the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 97-122.

Fletcher, M., and Spicer, D. (1995). Simulation of ground penetration radar. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 45-49.

Forte, M. (1992b). L’image processing per l’archeologia del paesaggio: sistemi di classificazione del territorio. Bolletino d’Informazioni del Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali 2, Scuola Normale Superiore, Pisa, pp. 53-96.

Forte, M. (1993a). Image processing applications in archaeology: Classification systems of archaeological sites in landscapes. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.) Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 53-61.

Forte, M. (1993b). Un esperimento di visualizzazione scientica per 1’archeologia del paesaggio: la navigazione nel paesaggio virtuale. Archeologia e Calcolatori 4: 137-152.

Forte, M. (1993c). II paesaggio archeologico al calcolatore. Le Scienze (Italian edition, Scientific American), pp. 46-54.

Forte, M. (1995). Scientific visualization and archaeological landscape: The case study of a terramara, Italy. In Lock, G., and Stani, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 231-238.

Forte, M. (1996). II progetto ARCTOS: verso un GIS multimediale. Archeologia e Calcolatori 7: 179-192.

Forte, M., and Guidazzoli, A. (1996a). Archaeology, GIS and desktop virtual reality: The ARCTOS project. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 439-451.

Forte, M., and Siliotti, A. (1997). Virtual Archaeology. Great Discoveries Brought to Life Through Virtual Reality. Foreword by Colin Renfrew, Thames and Hudson, London, and Harry N. Abrams, New York.

Fowler, M. J. F. (1994). Satellite image processing for the archaeologist. Archaeological Computing Newsletter 39: 2-8. Francfort, H. P. (1991). Palamede—Application of expert systems to the archaeology of prehistoric urban civilizations. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No565, Oxford, pp. 211-214.

Gaffney, V., and StanCK, Z. (1991). GIS Approaches to Regional Analysis: A Case Study of the Island of Hvar, Ljubljana, Znanstveni Instituti Filozofske Fakultete.

Gaffney, V., and van Leusen, M. (1995). Postscript—GIS, environmental determinism and archaeology: A parallel text. In Lock, G., and Stancic, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems, Taylor and Francis, London, pp. 367-382.

Gaffney, V., and van Leusen, M. (1996). Extending GIS methods for regional archaeology: The Wroxeter Hinterland Project. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 297-305. Gaffney, V., Stancic, Z., and Watson, H. (1995a). Moving from catchments to cognition: Tentative steps towards a larger archaeological context for GIS. Scottish Archaeological Review 9/10: 41-64.

Gaffney, V., Stancic, Z., and Watson, H. (1995b). The impact of GIS on archaeology: A personal perspective. In Lock, G., and Stancic, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 211-229.

Gaffney, V., Ostir, K., Podobnikar, T., and Stancici, Z. (1996a). Satellite imagery and GIS applications in Mediterranean landscapes. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.)Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 337-342.

Gaffney, V., van Leusen, M., and White, R. (1996b). Mapping the past: Wroxeter and Romanisation. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 259-269
.
Gandon, J.-F., and Langouet, L. (1992). Un systeme de redressement informatise des photographies aeriennes obliques. Revue d’Archeometrie 16: 21-25.

Garlandini, A., and Medici, T. (1996). II sistema informative regionale sui beni culturali della Lombardia (S.I.R.BE.C). Archeologia e Cakolatori 7: 849-858. Gibson, P. M. (1992). An application using hybrid Neural Network models to perform archaeofaunal ageing. Archaeological Computing Newsletter 32: 1-6
.
Gibson, P. M. (1993). The potentials of hybrid neural network models for archaeofaunal ageing. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92:Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press,Aarhus, pp. 263-271.

Gibson, P. M. (1996). An archaeofaunal ageing comparative study into the performance of human analysis versus Hybrid Neural Network Analysis. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.) , Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 229-233.

Gillings, M., and Goodrick, G. T. (1996). Sensuous and reflexive GIS: Exploring visualization and VRML. Internet Archaeology 1: http://intarch.ac.uk/journal/issuel/gillings_index.html.

Gordon, S. (1991). How safe is your data? In Lockyear, K., and Rahtz, S.P. T. Q. (eds.) Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 75-79.

Gottarelli, A. (1996). Museografia e informatica: la ricostruzione virtuale della tomba menfita el Generate Horemheb. Archeologia e Cacolatori T. 1091-1099.

Guermandi, M. P. (1996). L’informatica come risora decisiva nella gestione del patrimonio archeologico: le attivita dell’istituto beni culturali della regione Emilia Romagna Archeologia e Cakolatori 7:837-848 .

Guillot, D. (1992) . The National Archaeological Record of France : Advances in computerization. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 125-132.

Guillot, D., and Leroy, G. (1995). The use of GIS for archaeological resource management in France: The SCALA Project, with a case-study in Picardie. In Lock, G., and Stani, Z(eds.) Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 15-26.

Guimier-Sorbets, A.-M. (1990). Les bases de donnees en archeologie: conception et mise en oeuvre, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

Guo, C. (1992). Notes on information technology archaeological studies in China. Archaeological Computing Newsletter 31: 12-15 .

Haas, J., and Creamer, W. (1993). Stress and Warfare Among the Kayenta Anasazi of the Thirteenth Century A.D., Fieldiana Anthropology, New Series, No. 21, Field Museum of Natural History, Chicago.

Hadzilacos, T., and Stoumbou, P. M. (1996). Conceptual data modeling for prehistoric excavation documentation. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 21-30.

Haigh, J. G. B. (1991a). Levels of technology for digitized images in aerial archaeology. Aerial Archaeology Group News 3: 28-30.

Haigh, J. G. B. (1991b). The AERIAL program, version 4.1. Aerial Archaeology Group News3: 31-33.

Haigh, J. G. B. (1993). Practical experience in creating digital terrain models. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 67-74.

Haigh, J. G. B., and Ipson, S. S. (1994). Economical possibilities for the rectification of digital images. Archaeological Computing Newsletter 38: 8-13.

Hansen, H. J. (1992). Content, use and perspectives of DKC, the Danish National Record of Sites and Monuments. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 23-42.

Harris, T. M., and Lock, G. R. (1990). The diffusion of a new technology: A perspective on the adoption of geographic information systems within UK archaeology. In Allen, K. M.S., Green , S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.), Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 33-53 .

Harris, T. M., and Lock, G. R. (1995). Towards an evaluatio n of GIS in European archaeology :The past, present and future of theory and applications . In Lock, G., and Stani, Z. (eds(Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 349-365 .

Harris, T. M., and Lock, G. R. (1996). Multi-dimensiona l GIS: Explorator y approache s to spatial and temporal relationship s within archaeologica l stratigraphy . In Kamermans , H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 307-316 .

Hasenstab , R. J., and Resnick, B. (1990). GIS in historical predictiv e modeling : The Fort Drum Project. In Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.), Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 284-306
.
Herzog, I. (1993) . Computer-aide d Harris matrix generation . In Harris, E. C., Brown, R., Ill, M., and Brown, G. J. (eds.), Practices of Archaeological Stratigraphy, Academic Press,London, pp. 201-217 .

Herzog, I. (1995). Combinin g stratigraphi c informatio n and finds. In Wilcock , J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993 BAR Internationa l Series, No. 598, Oxford, pp. 109-114 .

Herzog, I., and Scollar, I. (1991). A new graph theoretic orientate d program for Harris matrix analysis. In Lockyear , K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR Internationa l Series, No. 565, Oxford, pp. 53-59
.
Heyworth, M. P., Ross, S., and Richards , J. D. (1995). Internet Archaeology : An internationa l electronic journal for archaeology . The Field Archaeologist 24: 12-13
.
Heyworth , M. P., Ross, S., and Richards , J. D. (1996a). Internet Archaeology : An internationa l electronic journal for archaeology . In Kamermans , H., and Fennema , K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 517-523 .

Heyworth, M. P., Ross , S., and Richards , J. D., and Vince, A.G. (1996b) . Interne t Archaeology : An internationa l electroni c journal for archaeology . Archeologia eCalcolatori 7: 1195-1206 .

Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.) (1996) . Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology, British Museum Occasional Paper, No. 114, London.

Hinge, P. (1994) . New fusions: Archaeologica l informatio n in the relationa l database . Archeologia e Calcolatori 5: 175-202 .

Holmen, J., and Uleberg, E. (1996). The national documentatio n project of Norway—The archaeologica l sub-project . In Kamermans , H., and Fennema , K. (eds.) , Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 43-46 .

Howard, P. (1992). Cours e reports: Departmen t of Archaeolog y University of Durham undergraduat e computing . Craft S: 21-23 .

Huggett, J. W. (1995a). A computer-base d tutorial workbench . In Wilcock, J., and Lockyear , K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 221-224 .
Huggett, J. W. (1995b). Democracy , data and archaeologica l knowledge . In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR Internationa l Series, No. 600, Oxford, pp. 23-26 . Huggett, J. W., and Ryan, N. S. (eds.) (1995). Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (1994). BAR Internationa l Series, No. 600, Oxford.

Hunt, E. D. (1992) . Upgradin g site-catchmen t analyses with the use of GIS: Investigating the settlemen t patterns of horticulturalists . World Archaeology 24: 283-309 .

Jaskanis, D. (1992). Polish national record of archaeologica l sites: General outline. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen , pp. 81-87
.
Johnson , I. (ed.) (1994) . Methods in the Mountains: Proceedings of UISPP Commission IV Meeting: Mount Victoria, Australia, August 1993, Sydney University Archaeologica lMethods Series, No. 2, University of Sydney, Syndney.

Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.) (1996). Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28, University of Leiden.

Karega-Munene (1992). Dissemination of archaeological information: The east African experience. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology and the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 41-46.

Kemp, D. (1995). Personal computer-based three-dimensional reconstruction modeling of standing buildings. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 249-254.

Koetje, T. (1992). The simulation and recovery of archaeologically meaningful levels. In Reilly, P., and Rahtz , S. (eds.) , Archaeology and the Information Age: A Global Perspective Routledge, London and New York, pp. 177-187.

Kotsakis, K., Andreou, S., Vargas, A., and Papoudas, D. (1995). Reconstructing a Bronze Age site with CAD. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford,pp. 181-187.

Kvamme, K. L. (1990). The fundamental principles and practice of predictive archaeological modeling . In Voorrips , A. (ed.) , Mathematics and Information Science in Archaeology: A Flexible Framework, Studies in Modern Archaeology 3, Holos-Verlag, Bonn, pp. 297-305.

Kvamme, K. L. (1992). A predictive site location model on the High Plains: An example with an independent test. Plains Anthropologist 56(2): 19-40.

Kvamme, K. L. (1995). A view from across the water: The North American experience in archaeological GIS. In Lock, G., and Stani, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 1-14.

Lagrange, M.-S., and de Conceicao Rodrigues, M. (1994). La representation d’un raisonnement en archtologie. Un exemple: analyze logiciste et systeme expert. Archeologiae Calcolatori 5: 333-353.

Lagrange, M.-S., and Vitali, V. (1992). VANDAL: An expert system dealing with the provenance of archaeological ceramics, based on chemical, mineralogical and data analysis information. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology and the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 276-287.

Lang, N. A. R. (1992). Sites and Monuments Records in Great Britain. In Larsen, C. U. (ed.) , Sites and Monuments: National Archaeological Records, Nationa l Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 171-183.

Lang, N. A. R. (1993). From model to machine: Procurement and implementation of Geographical Information Systems for county Sites and Monuments Records. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhu s University Press , Aarhus ,pp. 167-176.

Lang, N. A. R. (1995). Recording and managing the national heritage. In Wilcock, J., and Lockyear , K. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 75-81.

Larsen, C. U. (ed.) (1992). Sites and Monuments: National Archaeological Records, The National Museum of Denmark, Copenhagen. Lavender, D., Wallis, A., Bowyer, A., and Davenport, P. (1990). Solid modeling of Roman

Bath. In Reilly, P., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Communication in Archaeology: A Global View of the Impact of Information Technology. World Archaeological Congress 2: Pre-circulated Papers. Volume One: Visualization, IBM UK Scientific Centre , Winchester ,pp. 7-13
.
Lieberman, D. E., Deacon, T. W., and Meadow, R. H. (1990). Computer image enhancement and analysis of cementum increments as applied to teeth of Gazella gazella. Journal of Archaeological Science 17: 519-533 .

Llobera, M. (1996). Exploring the topography of the mind: GIS, social space and archaeology.Antiquity 70: 612-622. Lock, G. (1995). Archaeological computing, archaeological theory, and moves towards contextualism. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 13-18.

Lock, G., and Harris, T. M. (1991). Integrating spatial information in computerized Sites and Monuments Records: Meeting archaeological requirements in the 1990s. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 165-173.

Lock, G., and Moffett, J. (eds.) (1992). Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford. Lock, G., and StanCiC, Z. (eds.) (1995). Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London.

Lockyear, K., and Rahtz S. P. Q. (eds.) (1991). Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford.

Louhivuori, M. (1996). The East Mediterranean pottery project: Exchange of specialized data on the information superhighway. Archeologia e Calcolatori 7: 997-1002. Madsen, T. (1990). Stratigrafianalyse og EDB. KARK Nyhedsbrev 3: 15-36.

Maggiolo-Schettini, A., Seccacini, P., Serratore, C. D., Pierobon-Benoit, R., and Soricelli, G. (1995). SYSAND: A system for the archaeological excavations of Anderitum (Jovols, Lozere, France). In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 229-233.

Main, P. L., Higgins, T., Walter, A., Roberts, A., and Leese, M. (1995a). Using a three-dimensional digitizer and CAD software to record and reconstruct a Bronze Age fissure burial. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 133-141.

Main, P. L., Spence, A. J., and Higgins, T. (1995b). Computer-aided design techniques for the graphical modeling of data from the prehistoric site at Runnymede, Berkshire. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 235-243.

Makkuni, R. (1992). The electronic capture and dissemination of the cultural practice of Tibetan Thangka painting. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 323-351.

Marciniak, A., and Rczkowski, W. (1992). Polish archaeology and computers: An overview. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 47-51.

Marozas, B. A., and Zack, J. A. (1990). GIS and archaeological site location. In Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.), Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 165-172.

Martlew, R. (1991). Every picture tells a story: The Archaeology Disc and its implications. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 15-19.

Martlew, R. (1992). The implications of computerized large scale image storage for primary archaeological research. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 352-359. Martlew, R. (1995). Deus ex Machina: Studying archaeology by computer. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 225-228.

Martlew, R. D., and Cheetham, P. N. (1995). The development and implementation of a computer-based learning package in archaeology. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds)Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 27-30.

Maschner , H. D. G. (ed.) (1996) . New Methods, Old Problems: Geographic Information Systems in Modem Archaeological Research, Occasiona l Paper, No. 23, Center for Archaeologica l .Investigations , Souther n Illinoi s Universit y Press , Carbondale . Mathias Lemmens , J. P., Stani, Z., and Verwaal , R. G. (1993) . Automate d archaeologica l feature extractio n from digita l aerial photographs . In Andresen , J., Madsen , T., and Scollar, I. (eds.) , Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhu s Universit y Press , Aarhus , pp. 45-51 .

Maytom, J., and Torevell , K. (1991) . Puttin g the public in the picture : An interactiv e video applications generator . In Lockyear , K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR Internationa l Series, No. 565, Oxford ,pp. 21-22 .

Maytom, J., and Torevell , K. (1993) . The world of the Vikings: An interactiv e video project .In Andresen , J., Madsen , T., and Scollar , I. (eds.) . Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhu s University Press, Aarhus, pp. 449-456 .

McAdam , E. (1995) . CD-ROM—Th e publishers ‘ view. The Field Archaeologist 24: 17-18 .

Meffert, M. (1995) . Spatia l relation s in Roma n Iron Age settlement s in the Assendelve r Polders , The Netherlands . In Lock, G., and Stani, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis , London , pp. 287-299
.
Middleton , R., and Winstanley , D. (1993) . GIS in a landscap e archaeolog y context . In Andresen , J., Madsen , T., and Scollar , I. (eds.) , Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhu s Universit y Press , Aarhus, pp. 151-158 .

Mihailescu-Btrliba , V., and Chirica , V. (1996) . A survey of the developmen t of computer application s in Romania n archaeology . In Kamermans , H., and Fennema , K. (eds(, Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 525-530 .

Mikkelsen , E., and Larsen , J. H. (1992) . Recordin g archaeologica l sites in Norway. In Larsen , C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, Nationa l Museum of Denmark , Copenhagen , pp. 71-78 . Miller, A. P. (1995a) . The York archaeologica l assessment : Computer modeling of urban deposit s in the City of York. In Wilcock , J., and Lockyear , K. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR Internationa l Series, No.598, Oxford , pp. 149-154 .

Miller, A. P. (1996) . Diggin g deep: GIS in the city. In Kamermans , H., and Fennema , K.)eds.) , Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 369-376 .

Miller, A. P., and Richards , J. D. (1995) . The good, the bad, and the downright t misleading : Archaeologica l adoptio n of compute r visualization . In Huggett , J., and Ryan, N. (eds) Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR Internationa l Series, No. 600, Oxford, pp. 19-22 .

Milligan, R., and Atkin , A. (1993) . The use of Ground-Probin g Rada r within a digita l environmen t on archaeologica l sites . In Andresen , J., Madsen , T., and Scollar , I. (eds) Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhu s Universit y Press , Aarhus , pp. 21-32 .

Moffett, J. C. (1991) . Computer s in archaeology : Approache s and application s past and presen t In Ross , S., Moffett, J., and Henderson , J. (eds.) , Computing for Archaeologists, Oxford Universit y Committe e for Archaeolog y Monograph , No. 18, Oxford , pp. 13-39 .

Moffett, J. C. (1992) . CAA92 : A review and thought s on the future of CAA conferences .Archaeological Computing Newsletter 31: 1-5. Molyneaux , B. (1992) . Fro m virtualit y to actuality : Th e archaeologica l sit e simulatio n
environment . In Reilly , P., and Rahtz , S. (eds.) , Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge , Londo n and New York, pp. 312-322 .

Moore, M. (1992) . The Nationa l Monument s Branc h of The Office of Public Works . In Larsen, C. U. (ed.) , Sites and Monuments: National Archaeological Records, Nationa l Museum of Denmark , Copenhagen , pp. 223-228
.
Morimoto, S., and Motonaka, M. (1993). Reconstruction of the 8th-century Imperial Palace of the Heijo capital at Nara in Japan. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds( Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 425-427. Murray, D. M. (1992). Towards harmony: A view of the Scottish archaeological database. In Larsen , C. U. (ed.) , Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 209-216.

Murray, D. M, (1995). The management of archaeological information—A strategy. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 83-87.

OberlSnder-Tarnoveanu, I. (1996). Statistical view of the archaeological sites database. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 47-50.

Oikawa, A. (1992). Japanese archaeological site databases and data visualization. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 57-63.

Ozawa, K. (1993). Reconstruction of Japanese ancient tombs and villages. In Andresen, J Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 415-423.
Ozawa, K. (1996). ASM: An ancient scenary modeler. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology. British Museum Occasional Paper, No. 114 , London, pp. 109-118.

Palmer, M., and Doran, J. E. (1993). Contrasting models of Upper Palaeolithic social dynamics: A distributed artificial intelligence approach. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar , I. (eds.) , Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 251-262.

Palmer, R. (1993). Using the Bradford AERIAL photograph rectification system.Archaeological Computing Newsletter 33: 1-4. Palumbo, G. (1993). JADIS (Jordan Antiquities Database and Information System): An example of national archaeological inventory and GIS applications. In Andresen, J.,
Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 183-188

Papailiopoulos, D., and Baxevani, E. (1996). Death on screen! SPANS Explorer visits the underworld. Archeologia e Calcolatori 7: 1179-1193.

Pavlfi, I. (1996). Field recording techniques for excavating Neolithic sites. Archeologia e Calcolatori 7: 291-300.

Perkins, P. (1995). An electronic guide to the buildings of ancient Rome. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 47-53.

Perkins, P. (1996). An image processing technique for the suppression of traces of modern agricultural activity in aerial photographs. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds)Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 139-145.

Peterman, G. L. (1992). Geographic information systems: Archaeology’s latest tool. Biblical Archaeologist 55: 162-167. Petrie, L., Johnson, I., Cullen, B., and Kvamme, K. (eds.) (1995). GIS in Archaeology: An Annotated Bibliography, Sydney University Archaeological Methods Series, No. 1, University of Sydney, Sydney.

Powlesland, D. J. (1991). From the trench to the bookshelf: Computer use at the Heslerton Parish Project. In Ross, S., Moffett, J., and Henderson, J. (eds.), Computing for Archaeologists, Oxford University Committee for Archaeology Monograph, No. 18, Oxford, pp. 155-169.

Price, D., and Gebauer, G. (1990). Adventures in Fugawiland, Mayfield, Mountain View, CA. Prinke, A. (1992). Polish national record of archaeological sites: A computerization. In Larsen,C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 89-93.

Quattrin, C. (1990). Dalla conoscenza alia tutela degli affreschi di Pompei: un sistema esperto al servizio della comunita archeologica. In Reilly, P., and Rahtz, S. P. Q. (eds) Communication in Archaeology: A Global View of the Impact of Information Technology.World Archaeological Congress 2: Pre-circulated Papers. Volume Two: National Strategies, Artificial Intelligence, Communication, University of Southampton, Southampton, pp. 47-53
.
Quesada, P., Baena, J., and Blasco, C. (1995). An application of GIS to intra-site spatial analysis: The Iberian Iron Age cemetery at El Cigarralejo (Murcia, Spain). In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 137-146.

Rahtz, S. P. Q., and Sinclair, P. (1994). Multimedia information systems for East African archaeology. Archeologia e Calcolatori S: 219-236. Rahtz, S. P. Q., Richards, J. D., Shennan, S., and O’Flaherty, B. (1990). The development of computer-based resources for teaching archaeology. In Miall, D. S. (ed.), Humanities and the Computer: New Directions, Clarendon Press, Oxford, pp. 193-203.

Rahtz, S. P. Q., Carr, L., and Allen, T. (1992). The development of dynamic archaeological publications. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology and the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 360-383.

Rains, M. J. (1995). Towards a computerized desktop: The Integrated Archaeological Database System. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 207-210.

Reilly, P. (1992). Three-dimensional modeling and primary archaeological data. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.) , Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge , London and New York, pp. 147-173 .

Reilly, P. (1995a) . A management consultant’ s view of the present state of CAA, and some thoughts on its possibl e future. In Wilcock, J., and Lockyear , K. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 1-6.

Reilly, P. (1995b). Memorable moments from the annals of CAA. In Wilcock, J., and Lockyear, K. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR International Series, No. 598, Oxford, pp. 263-266.

Reilly, P., and Rahtz, S. P. Q. (1992). Introduction: Archaeology and the information age. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.) , Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 1-28.

Richards, J. D. (1990). Terrain modeling, deposit survival and urban archaeology. Science and Archaeology 32: 32-38. Richards, J. D. (1996a). Putting the site in its setting: GIS and the search for Anglo-Saxon settlements in Northumbria. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 377-386.

Richards, J. D. (1996b). The Archaeology Data Service. Archaeological Computing Newsletter 46: 19-23.

Robinson, H. (1993). The archaeological implications of a computerized integrated National Heritage Information System. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds) Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 139-150.

Rold, L. (1993). Syntheses in object orientated analysis. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar , I. (eds.) , Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 213-220.

Roorda, I. M., and Wiemer, R. (1992). The ARCHIS project: Towards a new national archaeological record in the Netherlands. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp.117-122.

Ross, S., Moffett, J., and Henderson, J. (eds.) (1991). Computing for Archaeologists, Oxford University Committee for Archaeology Monograph, No. 18, Oxford.

Ruggio, A. Z. (1991). Sperimentazione delPinformatica nella didattica dell’archeologia. Archeologia e Calcolatori 2: 19-23.

Ruggles, C. L. N. (1992). Abstract data structures for GIS applications in archaeology. In Lock, G., and Moffett, J. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 107-112.

Ruggles, C. L. N., and Medyckyj-Scott, D. J. (1996). Site location, landscape visibility, and symbolic astronomy: A Scottish case study. In Maschner, H. D. G. (ed.), New Methods, Old Problems: Geographic Information Systems in Modern Archaeological Research, Centefor Archaeological Investigations, Occasional Paper No. 23, Southern Illinois University Press, Carbondale, pp. 127-146.

Ruggles, C. L. N., Huggett, J., Hayles, S., Pringle, H., and Lauder, I. (1991). LIVE update Archaeological courseware using interactive video. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 23-28.

Ruggles, C. L. N., Medyckyj-Scott, D. J., and Gruffydd, A. (1993). Multiple viewshed analysis using GIS and its archaeological application: A case study in northern Mull. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.), Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 125-132 .

Ryan, N. S. (1988). Bibliography of computer applications and quantitative methods. In Rahtz, S. P. Q. (ed.), Computer and Quantitative Methods in Archaeology 1988, BAR International Series, No. 446, Oxford, pp. 1-30.

Ryan, N. S. (1992). Beyond the relational database: Managing the variety and complexity of archaeological data. In Lock, G., and Moffett, J. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 1-6.

Ryan, N. S. (1995). The excavation archive as hypertext document? In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 211-219.

Ryan, N. S. (1996). Computer based visualization of the past: Technical “realism” and historical credibility. In Higgins, T., Main, P., and Lang, J. (eds.), Imaging the Past: Electronic Imaging and Computer Graphics in Museums and Archaeology. British Museum Occasional Paper, No. 114, London, pp. 95-108.

Savage, S. H. (I990a). GIS in archaeological research. In Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.), Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 22-32.

Scollar, I. (1992). The Bonn archaeological database. In Larsen, C. U. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, National Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 97-114.

Semeraro, G. (1993). The excavation archive: An integrated system for the management of cartographic and alphanumeric data. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds) Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 205-211.

Sinclair, P. J. J., and Troy, L. (1992). Current information technology applications to archaeological data from Lower Nubia. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp.188-211.

Sinclair, P. J. J., Kokonya, M., Meneses, M., and Rakatoarisoa, J.-A. (1992). The impact of information technology on the archaeology of southern and eastern Africa—The first decades. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 29-40.

Smith, D. (1991). Database fundamentals for archaeologists. In Ross, S., Moffett, J., and Henderson, J. (eds.), Computing for Archaeologists, Oxford University Committee for Archaeology Monograph, No. 18, Oxford, pp. 111-125.

Smith, N. (1992). An experiment in electronic exchange and publication of archaeological field data. In Lock, G., and Moffett, J. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991, BAR International Series, No. 577, Oxford, pp. 49-57.

Smith, N. (1995). Towards a study of ancient Greek landscapes: The Perseus GIS. In Lock, G., and Stani, Z. (eds.) , Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 239-248.

Startin, B. (1992). The Monuments Protection Programme: Archaeological records. In Larsen, C. U. (ed.) , Sites and Monuments: National Archaeological Records, Nationa l Museum of Denmark, Copenhagen, pp. 201-206.

Stead, S. (1995). Humans and PETS in space. In Lock, G., and Stani, Z. (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylo r and Francis London, pp. 313-317.

Steele, J., Sluckin, T. J., Denholm, D. R., and Gamble, C. S. (1996). Simulating
hunter-gatherer colonization of the Americas. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds)Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 223-227.

Stewart, W. K. (1991). Multisensor visualization for underwater archaeology. IEEE Computer Graphics and Applications, March, pp. 13-18. Stock, M. (1994). The Archaeological Information System of the Landesamt fur archaeologische Denkmalpflege SachsenAnhalt. In Johnson, I. (ed.), Methods in the Mountains, Sydney University Archaeological Methods Series, No. 2, University of Sydney, Sydney, pp. 49-51.

Stutt, A., and Shennan, S. (1992). Designing a workbench for archaeological argument. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.) , Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 288-310.

Suhajda, A. (1992). Computer archaeology in Hungary. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds) Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge , London and New York, pp. 52-56.

Suhajda, A. (1995). Computer applications in the fields of archaeology and museology in Hungary. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 189-192.

Thomas, R. (1995). Publishing archaeological excavation reports on CD-ROM. The Field Archaeologist 24: 15-16.

Tilbury, G., Bailiff, I., and Stevenson, R. (1995). Characterizing novice and expert knowledge: Towards an intelligent tutoring system for archaeological science. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR International Series, No. 600, Oxford, pp. 31-33.

Trifonov, V., and Dolukhanov, P. (1992). Archaeological data in the USSR—Collection storage and exploitation: Has IT a role? In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology in the Information Age: A Global Perspective, Routledge , London and New York, pp.64-68.

van den Dries, M.H. (1994). WAVES: An expert system for the analysis of use-wear on flint artifacts. In Johnson, I. (ed.), Methods in the Mountains, Sydney University Archaeological Methods Series, No. 2, University of Sydney, Sydney, pp. 173-181.

van Leusen, P. M. (1993). Cartographic modeling in a cell-based GIS. In Andresen, J.,Madsen , T., and Scollar , I. (eds.) , Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press, Aarhus, pp. 105-123.

van Leusen, P. M. (1995). GIS and archaeological resource management: A European agenda In Lock , G., and Stani , Z. (eds.) , Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 27-41.

van Leusen, P. M., Champion, S., Lizee, J., and Plunkett, T. (1996). Toward a European archaeological heritage Web. In Kamermans, H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 507-515.

Vitali, V. (1991). Formal methods for the analysis of archaeological data: Data analysis vs expert systems. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR International Series, No. 565, Oxford, pp. 207-209

Voorrips, A. (1990) . Expert systems and archaeologists . In Voorrips, A., and Ottaway B. S. (eds.) , New Tools from Mathematical Archaeology, Scientific Informatio n Center of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, pp. 115-121 .

Voorrips, A., and Ottaway, B. S. (eds.) (1990). New Tools from Mathematical Archaeology, Paper s Presented at the Fifth Internationa l Symposium on Data Management and Mathematica l Methods in Archaeology , Scientific Informatio n Center of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

Wansleeben , M., and Verhart, L. B. M. (1995) . GIS on different spatial levels and the Neolithizatio n proces s in the south-easter n Netherlands . In Lock, G., and Stanc’ic’, Z. (eds.) , Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 153-169 .

Warren, R. E. (1990a) . Predictive modeling in archaeology : A primer. In Allen, K. M. S.,Green , S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.) , Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 90-111 .

Warren, R. E. (1990b). Predictive modeling of archaeologica l site location: A case study in the Midwest. In Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.), Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and Francis, London and New York, pp. 201-215 .

Wheatley, D. (1991) . SyGraf—Resourc e based teaching with graphics. In Lockyear, K., and Rahtz, S. P. Q. (eds.), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1990, BAR Internationa l Series, No. 565, Oxford, pp. 9-13.

Wheatley, D. (1993). Going over old ground: GIS, archaeologica l theory and the act of perception. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.) , Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press , Aarhus, pp. 133-138 .

Wheatley, D. (1995) . Cumulative viewshed analysis: A GIS-based method for investigatin gintervisibility and its archaeologica l application . In Lock, G., and Stani, Z. (eds) Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor and Francis, London, pp. 171-185 .

Wheatley, D. (1996a) . Between the lines: The role of GIS-based predictive modeling in the interpretatio n of extensive survey data . In Kamermans , H., and Fennema , K. (eds) Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 275-292 .

Wheatley, D. (1996b). The use of GIS to understand regional variation in earlier Neolithic Wessex. In Maschner, H. D. G. (ed.) , New Methods, Old Problems: Geographic Information Systems in Modem Archaeological Research, Occasional Paper , No. 23, Cente r for Archaeologica l Investigations , Southern Illinois University, Carbondale , pp. 75-103
.
Wilcock, J. D. (1989) . Review paper: Over thirty years ‘ application of the computer in archaeology. Science and Archaeology 31: 35-44 .

Wilcock, J. D. (1992). On the importanc e of high-level communicatio n formats in world archaeology. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.), Archaeology and the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 69-80 .

Wilcock, J. D. (1993) . The Roman Conquest of Britain: A computer-base d educationa l package. In Andresen, J., Madsen, T., and Scollar, I. (eds.) , Computing the Past. CAA92: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Aarhus University Press ,Aarhus, pp. 463-469 .

Wilcock, J. D. (1996). A description of the display software for Stafford Castl e Visitor Centre , UK. In Kamermans , H., and Fennema , K. (eds.) , Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 401-414 .

Wilcock, J. D., and Lockyear, K. (eds. ) (1995) . Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1993, BAR Internationa l Series, No. 598, Oxford.

Wise, A., and Miller, A. P. (1997). Why metadata matters in archaeology . Internet Archaeology 2: http://intarch.ac.uk/journal/issue2Avise_index.html . Wolle, A.-C. (1994). Using Authorwar e Pro 2.0 for teaching material within British universities. Archaeological Computing Newsletter 38: 17-21 .

Wolle, A.-C. (1996) . Multimedi a methods for excavation reports and archives using Microcosm. Archeologia e Calcolatori 7: 1167-1177
.
Wolle, A.-C, and Gamble, C. (1995) . The ENVARCH project. In Huggett, J., and Ryan, N. (eds.) , Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, BAR Internationa l Series , No. 600, Oxford, pp. 35-41 .

Wolle, A.-C. , and Shennan, S. J. (1996). A tool for multimedi a excavation reports—A prototype. In Kamermans , H., and Fennema, K. (eds.), Interfacing the Past: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA95, Analecta Praehistorica Leidensia 28: 489-495 .

Wood, J., and Chapman, G., with Delooze, K., and Trueman, M. (1992). Three-dimensiona l computer visualizatio n of historic buildings—With particular reference to reconstructio n modeling. In Reilly, P., and Rahtz, S. (eds.) , Archaeology and the Information Age: A Global Perspective, Routledge, London and New York, pp. 123-146 .

Woodwark, J. (1991) . Reconstructin g history with computer graphics. IEEE Computer Graphics and Applications, January, pp. 18-20 .

Zarifis, N. (1996) . Toward s a compute r information system for the archaeologica l site s and for the monument s in Rhodes. Archeologia e Calcolatori 7: 809-819 .

Zubrow, E. B. W. (1990) . Modeling and prediction with geographic information systems: A demographic example from prehistoric and historic New York. In Allen, K. M. S., Green, S. W., and Zubrow, E. B. W. (eds.) , Interpreting Space: GIS and Archaeology, Taylor and
Francis, London and New York, pp. 307-318 .

Zubrow, E. B. W. (1994) . Knowledge representatio n and archaeology : A cognitive example using GIS. In Renfrew, A. C., and Zubrow, E. B. W. (eds.) , The Ancient Mind: Elements of Cognitive Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 107-118.

 

 

 

این مطلب از آرشیو انسان شناسی و فرهنگ بازنشر می شود