انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کیفیت زندگی به مثابه سازه اجتماعی

کیفیت زندگی از شاخص های توسعه پایدار رفاه اجتماعی از  سازه های( ذهنی و عینی) است .تحولات اجتماعی و جامعه باعث می شود  برنامه ریزان اجتماعی هدف نهایی خود را تدابیرِ راهبردهای اجتماعی از جمله(سرمایه، اعتماد،مشارکت، سلامت، حمایت رضایت، و….) قرار دهند تا از این طریق بتوانند برنامه های توسعه ای جامعه را متناسب با شرایط مختلف،تدوین  نمایند.با توجه به اسناد فرادستی جامعه ایران ، ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی در برنامه ششم در راستای ارتقاء شاخص های بهزیستن، توزیع عادلانه فرصت ها،اشتغال زایی تقویت شاخص های فرهنگی و اجتماعی سبک زندگی اسلامی و ایرانی، پایش محیط زیست، مشارکت پایدار شهروندان در جهت ارتقاء کیفیت زندگی باید تدوین گردد؛علاوه بر این کاهش تنش های اجتماعی،حمایت از خلاقیت ها، ارتقاء سطح زندگی اقشار مختلف جامعه،در عرصه تدوین برنامه ششم توسعه مورد اهتمام باید باشد؛در راستای چنین برنامه ریزی(ارتقاء شاخص های سرمایه اجتماعی،دستیابی به امکانات، احساس رضایت، جلوگیری از بی اعتنایی اجتماعی و کاهش محرومیت و…) را تاپایان برنامه ششم بایدفراهم نمود.در این راستا تدوین تدابیر و راهبردهای اجتماعی مد نظر می باشد.

کلیدواژه: برنامه ششم. ، توسعه پایدار، رفاه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی

برای دیدن متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید

۲۴۹۱۹