انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کند­وکاوی در برنامه «فرهنگ­» شبکه­ های رادیویی مراکز استانها

چکیده: در عصر حاضر رادیو و تلویزیون توانسته است با فرهنگ، تعاملی خاص و کم نظیر پیدا کند. این رسانه ها در تقویت و باز تولید عناصر فرهنگی مختلف بسیار تأثیر گذارند. رادیو نیز به عنوان یک رسانه تأثیرگذار در تعامل با فرهنگ و تهیه برنامه های فرهنگی پیشتاز است. در حقیقت حوزه فرهنگ با توجه به وسعت و گستره موضوعی آن سرآمد موضوعاتی است که در برنامه سازی رادیویی سهم دارد.

در میان برنامه های فرهنگی از جمله برنامه های رادیویی که می تواند در ایستگاه های محلی و استانی و هم در برنامه های رادیویی سراسری مورد توجه باشد، برنامه «فرهنگ مردم» است. این برنامه به دلیل اهمیت و گستره موضوعی آن و به علت مخاطبانی که به صورت عام و خاص دارد؛ به شرط داشتن شکل، اجرا و همچنین محتوای تحقیقی مناسب، معمولاً از میزان مخاطبان بالایی برخوردار است. از این رو بررسی برنامه «فرهنگ مردم» رادیویی در شبکه های استانی و در کنار آن، وجود آرشیو موضوعی اسناد، می تواند اهمیت پرداخت به موضوع «فرهنگ» و زیر مجموعه مهم آن یعنی «فولکلور» را روشن کند و اهمیت آرشیو سازی فرهنگی را در شبکه های استانی نمایان سازد.

برای مطالعه این مقاله در زیر کلیک کنید:

۲۰۱۵۷