انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کالبد انسان در نگاره‌ها – عصر صفوی (بخش ششم)

تفاوت ساختاری مشهودی میان لباس زن ومرد وجود ندارد.نکته مهم تنوعی است که در شلوار زنانه به چشم می خورد وهمان طور که گفته شد، این تنوع هم در رنگ وهم در نقوش آن همیشه وجود داشته است…

درتصویر شماره هفت، ، چندنکته به چشم می خورد: پوشش سراسری بدن که توسط پیشانی بند به سر محکم شده و از پشت بدن تا پائین را فرا گرفته است.دگمه ها، تنوع دیگری از نقوش پارچه ورنگ آن ،کمربندی که پیراهن را محکم می کند.

در تصویر شماره هشت نیز می توان به لحاظ جنسیتی تفاوت میان لباس زن ومرد را دید. همان طور هم که بارها در این پژوهش ذکرآن رفته است ، تفاوت ساختاری مشهودی میان لباس زن ومرد وجود ندارد.نکته مهم تنوعی است که در شلوار زن به چشم می خورد وهمان طور که گفته شد، این تنوع هم در رنگ وهم در نقوش آن همیشه وجود داشته است.

آرایش موها ونحوه بستن آن در تصویر شماره نهم به وضوح مشخص است. علاوه بر پیراهنی که به تن زن است ، نوعی ردای کوتاه با آستین های کوتاه نیز در این تصویر به چشم می خورد .که در برخی تصاویر هم دیده می شود. تنوع رنگ چادر درمقایسه با نمونه های پیشین نیز قابل تامل است.

تصویر دهم، لباس دو زن را در مقابل هم نشان می دهد.لباس زن نشسته بلند وسراسر بدنش را پوشانده و به وسیله شالی آبی رنگ محکم شده است.تنوع رنگ ونقوش آن هم در مقایسه های با نمونه های دیگر و هم با تصویر زن ایستاده قابل بررسی است. در حالی که زن ایستاده دارای لباسی دوتکه بوده که کمربند بیشتر جنبه زینتی یافته است.زیرا لباس وی دارای دگمه است.وی دارای نوعی پوشش سر است که کوتاه بوده اما به وسیله همان سربندها به سرمحکم می شود.

تقابل میان لباس زن ومرد در تصویر یازدهم هم مشهود است. آن چه می بینیم تفاوت زیادی باهم ندارد.به جز بلندی پیراهن ها که معمولا زنان پیراهن های بلندتری را می پوشیدند.نقوش لباس ها بسیار زیباست . تفاوت بارز میان این دو شلوارمرد است که گشادی بیشتری دارد.نحوه سربندها نیز متفاوت است.

برای دیدن عکس ها روی فایل پیوست کلیک کنید:۲۵۹۱۷

پایان بخش ششم

این نوشته ادامه دارد.

منابع نزد نویسنده محفوظ است.

عکس ها از نویسنده است.