انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چهره تغییر یابنده ی صنعت جهانی پوشاک(۱)

جنیفر هورلی و داگ میلر ترجمه محمد شلیله

بخش اول

مقدمه

موضوع این مقاله بررسی طرز کار صنعت جهانی پوشاک و تحولات جاری آن است . با توجه به قرار داشتن این صنعت در مدار مناسبات جهانی ، در این مقاله پیوندهای پیچیده بین ارکان بیشتر نا مشهود این صنعت ؛ از قبیل ارتباط مقررات بین المللی با تصمیم گیری شرکتها در مورد انتخاب منابع تامین ( مواد اولیه ، نیروی کار ، پیمانکاران در نقاط مختلف جهان و . . . ) و آثار مشخص این تصمیم گیری ها بر زندگی روزانه زنان کارگر صنعت پوشاک بررسی می شود . در این راستا نخست ویژگی های صنعت نساجی و پوشاک توضیح داده می شود ؛ به این منظور رویکرد زنجیره تامین (۱) که ارتباط تصمیم گیری های تجاری در سطح جهانی را با تجربیات شخصی زنان گارگر در سطح محلی آشکار می سازد بکار گرفته ایم و از نتایج یک بررسی در مورد زنجیره تامین گپ (۲) که یکی از بزرگترین عرضه کنندگان مستقیم پوشاک در جهان است سود جسته ایم تا با روشنی بیشتری پیچیدگی های شبکه های پیمانکاری فرعی (۳) را توضیح دهیم . سپس گرایش های حاکم بر فعالیتهای جاری صنعت جهانی پوشاک ، بویژه کاربرد مدل خرده فروشی (عرضه مستقیم) لین (۴) و تجارت الکترونیکی (۵) در مورد اصلاح ساختار این صنعت را که بر اساس یافته های تحقیق ما به تشدید فشار بر کارگران در همه سطوح می انجامد ، برمی رسیم . بررسی نحوه تاثیر مقررات تجاری بر صنعت پوشاک ، با بهره گرفتن از یافته های یک مورد نگاری در باره نقش مقررات یاد شده در شکل دادن به عملیات این صنعت و تاثیر آن بر کارگران ، آخرین بخش این مقاله است .