انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ هجدهم: وضعیت خانواده در عصر ارتباطات

مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ هجدهمین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور مرتضی منادی (جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه الزهرا) با موضوع «وضعیت خانواده در عصر ارتباطات» برگزار می‌کند.

دربارۀ موضوع جلسه: در عصر ارتباطات، یا به تعبیر مک لوهان دهکدۀ واحد جهانى، خانواده در اکثر کشورها از جمله در جامعۀ ما دچار تحول و تغییرات شده است. با این تفاوت که، تغییرات در جامعۀ ما با شدت و عمق بیشترى صورت گرفته و ساختار و کارکرد خانواده اعم از روابط بین افراد، معیشت و حتى وسائل روزمرۀ زندگى تغییر کرده است. بخشى از این تغییرات پیامدهاى مثبت و بعضى دیگر اثرات منفى را به همراه داشته است. در این جلسه تلاش مى شود این موضوعات را در حدی که زمان در اختیار داریم، کالبدشکافى کنیم.