انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پاور پوینت: الگوهای فرهنگی/ انسان شناسی شناختی

یک مفهوم بیان شده ی دقیق نیست بلکه در یک عبارت کلی برای انواع متفاوت دانش فرهنگی استفاده می شود ؛ همچنین به عنوان یک الگوی مردمی شناخته می شود . الگوهای فرهنگی عمومن به مجموعه ی ناخودآگاه مفروضات و ادراکات مشترک اعضای یک جامعه یا گروه اشاره می کند . آن ها تا حد زیادی بر فهم افراد از جهان و رفتار انسانی تاثیر می گذارند . الگو های فرهنگی می توانند به عنوان چارچوب های نه چندان استوار تفسیری انگاشته شوند . آن ها هم آشکارا و هم نا آشکارا(ناخودآگاهانه ) آموزش داده می شوند و در دانشی که توسط دیگر افراد آموزش داده می شود ؛ مانند آگاهی دریافتی از تجربه ی فردی انباشته شده ،ریشه می دوانند. الگوهای فرهنگی موجودیت های ثابتی نیستند و ساختار آن ها در ذات شان قابل انعطاف است . چون تجربه ای که منسوب به معناست ، می تواند الگو ها را تقویت کند و همچنین تجربیات ویژه می تواند الگوها را به چالش کشیده ، تغییر دهد. اغلب الگوهای فرهنگی با واکنش های احساسی تجربیات جداگانه ارتباط دارند. بنابر این که افراد مفروضات شان را درباره ی جهان و چیز هایی که در آن طبیعی است ، ارزیابی می کنند ؛ اگر یک احساس ، یک واکنش انزجار و یا سرخوردگی را تداعی کند، یک فرد می تواند عمدن برای تغییر آن الگو وارد عمل شود.

برای مشاهده این پاور پوینت در زیر کلیک کنید:

۱۷۷۷۷