انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پاریس، روزنه هایی پراکنده به هزار توی یک شهر (۵): جمهوری چهارم : دوره بعد از جنگ

لازم به ذکر است که به دلیل عواقب سیاسی ناشی از جنگ جهانی دوم، کشور فرانسه طی سال های ۱۹۴۰-۱۹۴۷ رئیس جمهوری نداشته است. با این حال جمهوری چهارم فرانسه به شکل نوعی دولت موقت از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۹ با دو رئیس جمهوری شکل می گیرد که عبارت اند از : ونسان اوریول (۱۹۴۷- ۱۹۵۴) و رنه کوتی (۱۹۵۴-۱۹۵۹). اما چهر معروف این دوران، نه این دو رئیس جمهوری بلکه ژنرال دوگل است.

دوران بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه با نام ژنرال شارل دوگل (۱۸۹۰-۱۹۷۰) عجین است. این سرهنگ ارتش که نویسنده، متفکر، عضو نیروهای مقاومت در دوران اشغال فرانسه بوده است، در سوم ژوئن ۱۹۴۴ بعد از پایان جنگ در فرانسه در مقام رئیس دولت قرار گرفته و سپس در سال ۱۹۴۶، به عنوان اولین رئیس جمهور دولت موقت جمهوری فرانسه در مسند قدرت می نشیند تا زمانی که اولین رئیس جمهوری چهارم در سال ۱۹۴۷ انتخاب می گردد.

برای خواندن مطلب کامل در زیر کلیک کنید:

۲۴۶۷۹