انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژه گلوبالیزیشن، واژگان مشابه و معادل های فارسی آنها

در ترجمه فارسی این واژه اغلب از اصطلاح «جهانی شدن» و همچنین «جهانی سازی» بهره برده شده است، «جهانی شدن» که البته با اقبال و پذیرش بیشتری در متون دانشگاهی مواجه شده ناظر بر بخشی از معنای گلوبالیزیشن است که آن را فرایندی «در حال شدن و اتفاق افتادن» می داند، اما «جهانی سازی» بیشتر باب میل متونی است که قصد دارند از آن به عنوان یک فرایند یاد کنندکه آگاهانه یا غیر آگاهانه، عامدانه یا غیر عامدانه توسط کسانی اتفاق می افتد یا هدایت می شود. اما گاهی نیز از واژگان منحصر به فرد و کمیاب تری استفاده می کنند، مثلا سعیدی و حاجی عبدالوهاب در ترجمه یکی از آثار آنتونی گیدنز به جای جهانی شدن از اصطلاح «یک پارچگی جهانی» بهره برده اند. در طرح مباحث مربوط به حوزه جهانی شدن، اندیمشندان مختلف با منظورهای متفاوت، اصطلاحات دیگری نیز از قبیل بین المللی شدن، فراملی شدن، غربی شدن ، امپریالیسم نوین، پسا استعماری شدن ، آمریکایی شدن و.. به کار برده اند (ریتزر ۲۰۱۰:۶۴) که باید با واژه جهانی شدن مورد مقایسه قرار گیرند، هیچ یک از این واژه ها مترادف و معادل جهانی شدن نیست.
به نظر می رسد اگر توصیه کسانی که بر اهمیت عامل جهانی شدن مجازی تاکید می کنند را به کار ببندیم یعنی در تحلیل و تفهم فرایند جهانی شدن همواره بر اهمیت دنیای مجازی تاکید کنیم کار آسانتری برای تشخیص معنای واقعی جهانی شدن، در مقایسه با نظایر آن همچون بین المللی شدن، فراملی شدن و.. خواهیم داشت.

برای خواندن متن کامل در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۲۷۹۳.doc 57 KB