انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نگاهی بر کتاب «هویت ارامنه در جهانِ در معرض تغییر»

نگاهی بر کتاب «هویت ارامنه در جهانِ در معرض تغییر»

مشخصات کتاب: آبراهامیان، لیون(۲۰۰۵)، هویت ارامنه در جهانِ در معرض تغییر، ایالات متحدۀ آمریکا(کالیفرنیا)، نشر مزدا.

محمد رسولی

تحقیق و نوشتن در رابطه با مسائل هویتی مسئله ای بسیار نفس گیر است. به یک معنا، هر گونه بررسی در این زمینه به سرعت با زندگی اعضای صاحب فرهنگ تحت بررسی ارتباط می یابد که به دلیل پیشینۀ شخصی شان اصرار بر این دارند که قدم پیش بگذارند و خودشان بر روی آن کار کنند. هنگامی که محقق شروع به کار روی مولفه های هویتی ارامنه می کند متوجه می گردد که مسئلۀ تعریف پارامتر ها و عوامل دسته بندی کنندۀ هویت ارامنه کاری دشوار است. هدف «لئون ابراهامیان» از نوشتن این کتاب نیز فائق آمدن بر همین دشواری ها و پیچیدگی های موجود در تحقیقات هویتی است.

در این کتاب محقق با یک نگاه انسان شناسانه به بررسی تکوین هویت ارامنه در ارمنستان معاصر می پردازد. برای نیل به این مقصود عوامل مختلف تاثیر گذار بر هویت ارامنه پس از سقوط اتحادیه جماهیر شوروی را کاوش می کند. نویسندۀ این کتاب هر یک از عوامل شکل دهندۀ هویت ارامنه را به منزلۀ «مسیری در باغ» می بیند و از این منظر است که می خواهد میزان تاثیر گذاری این «مسیر» ها را روی ساخت و تعریف هویت ارامنه -از زبان خودشان- بسنجد. یکی از وجوهِ تمایز این کتاب نسبت به دیگر کتبی که در سالیان اخیر در این زمینه نوشته شده است این است که این کتاب به جای بررسی مولفه های هویتیِ «ارامنه در دایاسپورا» به بررسی این مولفه ها در جمهوری ارمنستان می پردازد. به همین منظور و برای روشن تر شدن موضوعِ مورد بررسی، نویسنده در انتهایِ کتاب فصلی جداگانه را در ارتباط با دوگانگی ارمنیانِ ساکن در ارمنستان و ارمنیان ساکن در خارج کشور می نویسد.

فایل پیوست:

۱۰۲۵۶