انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقش دیاسپوراها به عنوان بازیگران فراملی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، دیاسپوراها به عنوان یکی از بازیگران اصلی در عرصه رسانه ها و برنامه های ماهواره ای، نقش ایفا می کنند. نقش و جایگاه این گروه در عرصه رسانه ها و شبکه های ماهواره ای به حدی حائز اهمیت است که امروزه از آنها به عنوان قدرت نرم یاد می شود. این شبکه ها با توجه به اهدافی که دارند و با استفاده از تکنیک های نوین نرم افزاری و سخت افزاری رسانه ای و اتکا به ارتباط و وابستگی به نظام رسانه ای کشور میزبان، از روش القای غیر مستقیم و در پوشش برنامه های سرگرمی و خبری بهره می گیرند و با قصد تغییر نگرش اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مخاطبان ایرانی، به برنامه سازی اقدام می کنند.

برنامه های تولیدی دیاسپورایی از صداها، تصاویر و گفتارهایی انباشته شده اند که اساساً از ارزش ها، فرهنگ و زبان مادری نشأت می گیرد؛ در کنار آن، مجریان و تهیه کنندگان این برنامه ها معمولاً از بین روزنامه-نگاران خارج شده از کشور طی سال های اخیر انتخاب شده اند، از این رو فاصله سنی – زیستی مجریان و گردانندگان آنها با جامعه امروز ایران، عامل مهمی در جذب مخاطب به شمار می رود. همچنین بخش دیگر و بیشتری از برنامه های این شبکه ها نشـأت گرفته از ایدئولوژی مصرف گرا، ارزش ها و فرهنگ جامعه میزبان است که در منظر بیننده ایـرانی قرار می گیرد. این نوع برنامه ها که بخش قابل توجهی از آنها انگلیسی و آمریکایی است، فرهنگ غرب را در کشور رواج داده و هویت ملی و فرهنگی ما را هدف قرار می دهد.

از آنجا که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از دیاسپورا به عنوان ابزار قـدرت نرم نـگریسته می شود، مقاله حاضر به نقش دیاسپوراها به عنوان بازیگران فراملی در دو شبکه ماهواره ای فارسی زبان بی بی سی فارسی و من و تو و برنامه سازی آنها در این دو شبکه برای تصویر سازی و اثرگذاری در مخاطب ایرانی که در جامعه مادری در حال زندگی هستند، می پردازد.

کلید واژه: تصویرسازی، تهاجم فرهنگی، دیاسپورا، شبکه های فارسی زبان، ماهواره

ادامه مطلب را در فایل پیوست بخوانید..