انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نظریه پردازان انسان شناسی فضا (۳) کوین لینچ

شهرنوش شمس الهی

کوین لینچ در سال ۱۹۱۸ متولد شد، وی سهم مهمی در طراحی و برنامه ریزی شهری در قرن بیستم داشت. کوین اندرولینچ دردانشگاه Yale ، Polytechnic Institute Rensselaer، و قابل توجه ترین، Massachusetts Institute of Technology تحصیل کرده بود. در MIT ، او تا کسب مقام استادی در سال ۱۹۶۰ ادامه داد و سرانجام مقام استاد بازنشسته را نیز بدست آورد. گذشته از کار پژوهش و تدریس، لینچ مشاور ایالت Rhode Island،New England Medical Center،Boston Redevelopment Authority،Puerto Rico Industrial Development Corp،M.I.T Planning Office، وسازمانهای دیگری بود.

لینچ مشارکت های اساسی در حوزه برنامه ریزی شهری بر مبنای تحقیق تجربی روی چگونگی جهت یابی و ادراک فردی فضای شهری فراهم آورد. کتابهای وی حضور زمان وتاریخ در محیط شهری را جستجو می کنند، چگونگی تاثیرگذاری محیط شهری بر کودکان و چگونگی ادراک انسان از شکل فیزیکی شهرها و مناطق به عنوان اساس ادراکی به منظورطراحی خوب شهری . لینچ در طول زندگی برجسته اش هفت کتاب منتشر کرد. در مشهورترین کارش، تصویر شهر (۱۹۶۰)، لینچ مطالعه پنج ساله اش را که نشان می دهد چه عناصری در ساختار شکل کلی شهربر ادراک عمومی شهرمهم هستند، توصیف می کند. در تجربه اش، او از شهرهای لوس آنجلس،بوستون و جرسی سیتی جهت مطالعه موردی استفاده کرده است. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج این کار، لینچ نشان داد که قادراست به طورخاص مشاهده کند که چه چیز در مورد محیط ساخته شده شهر برای شهروندانی که در آن زندگی می کنند، اهمیت دارد.

یکی از نوآوریهای لینچ مفهوم” خوانایی مکان” بود، که اساسا سهولتی است که با کمک آن شهروندان شکل کلی شهر را درک می کنند. براساس معرفی این ایده، لینچ قادر به جدا کردن ویژگیهای ملموس شهر شد، ودید چه چیز به طور خاص شهر را برای شهروندان شاد، سرزنده و جذاب می سازد. برای درک شکل کلی شهر، نخست شهروندان یک نقشه ذهنی می سازند. نقشه های ذهنی یک شهر بازنمود ذهنی است از آنچه که شهر شامل می شود، و شکل آن بر اساس تصورات شخصی. این بازنمودهای ذهنی، در راستای شهر واقعیند، مشتمل برعوامل منحصر به فردبسیاری که توسط لینچ به عنوان یک شبکه راهها، لبه ها، محلات، گره ها و نشانه ها تعریف شده اند.

نخست، راهها مسیرهایی هستند که شهروندان در طول سفرشان از میان آنها حرکت می کنند. نمونه هایی از راهها ، جاده ها و راههای باریک و نیز پیاده روها هستند. دومین عامل، لبه ها هستند که شامل تمام خطوط دیگری که در گروه راه قرار نمی گیرند، می باشند. نمونه هایی از لبه ها، دیوارها و کنار ساحل ها را شامل می شود. دیگری، مناطق، که بخشی از شهر هستند، معمولا از نظر اندازه نسبتا قابل توجه اند، که یک ویژگی شناسایی در ارتباط با آنها وجود دارد. محله ثروتمندان همچون Beverly Hills که یک نمونه به عنوان مثال می باشد. چهارمین عنصر، گره ها، نقاط حساس و اساسی هستند، جایی که یک تمرکزفوق العاده وجود دارد،یا افزایش تمرکز ویژگیهای شهر. یک مثال بارز از گره ها، یک محل تقاطع شلوغ یا مرکز عمومی شهر است. ودرآخر، نشانه ها، اسباب فیزیکی خارجی که به عنوان نقاط مرجع عمل می کنند. نشانه ها می توانند یک مغازه، کوه، مدرسه یا هر چیز دیگری که به جهت یابی در هنگام یافتن راه کمک می کند، باشند . ” نمایانی”، یکی دیگیر از مفاهیم مطرح شده توسط لینچ، کیفیت اسباب فیزیکی{شهر} است، که به مشاهده گر تصویری واضح و روشن از شهر ارائه می دهد. لینچ در سال ۱۹۸۴ در خانه تابستانی اش در Martha’s Vineyard درگذشت.

از آثار مهم لینچ :

حس شهر و طرح شهر

• Lynch, Kevin, City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch (Tridib Banerjee and Michael Southworth, editors), MIT Press, Cambridge MA and London 1990; ISBN 0262121433
شکل خوب شهر

• Lynch, Kevin, Good City Form, MIT Press, Cambridge MA and London 1984, c1981; ISBN 0262120852
سیمای شهر

• Lynch, Kevin, The Image of the City, MIT Press, Cambridge MA 1960

مدیریت درک مکان

• Lynch, Kevin, Managing the Sense of a Region, MIT Press, Cambridge MA and London 1976, 1980; ISBN 0262120720
برنامه ریزی محل
• Lynch, Kevin, and Hack, Gary, Site Planning, MIT Press, Cambridge MA and London 1962; 2nd edition 1971; 3rd edition 1984; ISBN 0262121069
تئوری شکل خوب شهر
• Lynch, Kevin, A Theory of Good City Form, MIT Press, Cambridge MA and London 1981; ISBN 0262120852
چشم اندازی از جاده
• Appleyard, Donald, Lynch, Kevin, and Myer, John R. The View from the Road, MIT Press, Cambridge MA 1964

• Lynch, Kevin, Wasting Away (with contributions by Michael Southworth, editor), Sierra Club Books, San Francisco 1990; ISBN 0871566753
در این مکان چه زمانی است؟
• Lynch, Kevin, What Time is this Place?, MIT Press, Cambridge MA 1972; ISBN 0262120615

 

 

منابع:
http://www.csiss.org

http://en.wikipedia.org

 

این مطلب از آرشیو انسان شناسی و فرهنگ بازنشر می شود.