انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نظریه شهری و تجربه شهری

نظریه ی شهری و تجربه ی شهری (urban theory and urban experience: Encountering the city) رویارویی با شهر، سایمن پارکر ((Simon Parker، انتشارات راتلج، لندن و نیویورک، ۲۰۰۴  کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری رویکردهای کلاسیک و معاصر در زمینه ی پژوهش شهری را گرد هم آورده تا بدین ترتیب خاستگاههای روشنفکرانه ی مطالعات شهری و بدهی های اغلب تصدیق نشده ای که هم دیدگاههای تجربی و هم نظری به شهر دارند را آشکار سازد.

از شکل گیری نظریه ی شهری مدرن در آثار وبر، زیمل، بنیامین و لفبور گرفته تا نوشته های نظریه پردازان شهری معاصر همچون دیوید هاروی و مانوئل کاستلز و مکتب مطالعات شهری لس آنجلس، کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری نمودهای کلیدی در اندیشه ی شهر را طی بیش از یک قرن دنبال کرده است. فصل های ویژه ای از کتاب مطالعات تحقیقی در مورد کلانشهرهای بزرگ از آثار پژوهشی چارلز بوت ((Charles Booth تا تحقیقات شهری معاصر ویلیام جی. ویلسون (William J. Wilson) را مورد کاوش و بررسی قرار داده و در همین راستا نیز رویکردهای جایگزین برای شهر صنعتی از جنبش باغ شهر تا شهرسازی جدید را مطرح می کند.

کتاب همچنین تأثیر فنآوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید و همچنین حرکت فزاینده به سمت شبکه های شهری غیر متراکم را مورد ارزیابی قرار داده؛ روندهایی که پرسشهای مهمی را در رابطه با زیست پذیری و هویت اجتماعی و کالبدی منظر شهر متعارف ایجاد می کنند. کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری با بانگی احیاکننده برای نگرشی جامع تر و یکپارچه تر نسبت به این پرسش شهری در نظریه و عمل شکل گرفته که آیا ظرفیت غنی شهرهای ما قابل ادراک است.

به منظور بهره مندی بهتر دانشجویان و اساتید سؤالاتی به صورت مکرر بیان شده که کاوش در مورد موضوعات کلیدی را ترغیب می کند و بخش مربوط به مطالعات بیشتر که در انتهای هر یک از فصول آمده منابع متعاقبی را برای موضوعاتی که در هر فصل مطرح می شود، در اختیار قرار می دهد.
این کتاب مورد توجه دانشجویان، محققین، متخصصین و تمامی افرادی قرار خواهد گرفت که می خواهند در ارتباط با اینکه چرا شهر به شکل غالب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرن ۲۱ بدل شده، بیشتر بیاموزند.

دربار ی نویسنده ی کتاب:
نویسنده ی کتاب، سایمون پارکر مدرس کرسی سیاسی دانشگاه یورک بریتانیا است. وی پیش از پیوستن به گروه سیاسی دانشگاه یورک در سال ۱۹۹۵، از اولین محققان جامعه شناسی دانشکده ی عیسی دانشگاه آکسفورد بود. در سال ۱۹۹۲ پارکر درجه ی دکترای خود در علوم سیاسی و اجتماعی را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. در سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ وی عضو ارشد افتخاری تیم پژوهشی در گروه مطالعات ایتالیایی دانشگاه لندن بود. سایمون پارکر در سال ۲۰۰۵ استاد ارشد کرسی سیاسی در دانشگاه یورک شد و از آوریل تا سپتامبر ۲۰۰۷ نیز وی استاد مدعو رشته ی جامعه شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا (British Columbia) در ونکور کانادا به شمار می آمد. در سال ۲۰۱۰ پارکر به عنوان استاد مدعو هالسورث(Hallsworth)  در اقتصاد سیاسی دانشگاه منچستر تدریس می کرد. سایمون همچنین همکار رولاند آتکینسون ((Rowland Atkinson در مرکز پژوهش شهری (CURB) دانشگاه یورک است. وی به علاوه با مؤسسه ی خیریه ی ملی پیشگیری از مواد مخدر منترو یوکی (Mentor UK) در پروژه های مختلفی همکاری داشته که اغلب بر افراد جوانی که در معرض سوء مصرف مواد مخدر قرار دارند، متمرکز شده اند. پارکر همچنین هدایت پروژه ی تحقیقاتی برای  ( Association of Department of Family Medicine) Adfm را بر عهده داشته که هدف آن حمایت از خانواده ها در جهت درمان و توانبخشی افرادی است که مصرف سوء مواد مخدر داشته اند، اخیرا نیز وی یک گزارش اجمالی جهانی برای کمیته ی NGO ویِنای سازمان ملل در زمینه ی مواد مخدر (United Nations Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs) (VNGOC) تهیه دیده است.  کتاب اخیر پارکر، شهرها، سیاست و قدرت، در سال ۲۰۱۰ و توسط انتشارات راتلج منتشر شده است.

کتاب نظریه ی شهری و تجربه ی شهری دربردارنده ی ۹ فصل بوده و هر یک از فصول از بخشهای مختلفی تشکیل شده اند که به شرح زیر هستند:

۱-رویارویی با شهر
چرا نظریه شهری از اهمیت برخودار است؟
توسعه ی نظریه ی شهری
چارچوب کتاب

۲-پایه گذاری نظریه ی شهری: وبر، زیمل، بنیامین و لفبور
مقدمه
ماکس وبر: شهر در تاریخ
گئورگ زیمل: فرهنگ کلانشهر
والتر بنیامین: شهر تفسیری
هنری لفبور: تولید شهر
نتیجه گیری

۳- توصیف شهر: اصلاح اجتماعی و سنت تجربی مطالعات شهری کلاسیک
مقدمه
شهر عاصی: تحقیق شهری به مثابه اصلاح اجتماعی
مطالعات شهری و مکتب جامعه شناسی شیکاگو
نتیجه گیری

۴-رویای آرمانشهر: از باغشهر تا شهرسازی جدید
مقدمه
طرح ریزی آرمانشهر: احیاگرایی اجتماعی راسکین (Ruskin)، هاوارد (Howard) و آنوین (Unwin)
جنبش باغشهر
مدرنیسم ناخشنود: ترسیم رویای آمریکایی
شهر کارکردی
شهرسازی جدید
نتیجه گیری

۵-مقایسه بین حومه ی شهر و گتو: مطالعات شهری و پژوهش اجتماعی در بریتانیا و ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم
مقدمه
در جستجوی اجتماع سنتی
شهرها برای مردم: جین جیکوبز و مورد کلانشهر متراکم
جامعه شناسی پراکندگی: حومه های شهری، شهرکهای جدید و شهرهای حاشیه ای
مطالعات اجتماعی جدید: سرمایه ی اجتماعی و اقتدار شهروندی
شهر قطبی شده: اشرافیت جدید شهری(gentrification) و گتویی کردن ghettoisation
زندگی در گتو: شهر نژادی شده در ایالات متحده
جهانی سازی گتو؟ تجربه ی اروپا و بریتانیا
نتیجه گیری

۶-دارایی های شهری: ایجاد منظری از شهر سرمایه گرا
مقدمه
شهر سرمایه گرا در آثار انگلس و مارکس
سنگفرشهایی از طلا: کالایی کردن فضای شهری
شهر سرمایه گرا و جهانی شدن
نتیجه گیری

۷- شهر مورد نزاع: سیاست، مردم و قدرت
مقدمه
رویکردهایی به مطالعه ی سیاست شهری و حکومت شهری
محلی و جهانی: سنجش مجدد حکومت شهری
قدرت از پایین؟ تغییر ظاهر جنبشهای اجتماعی شهری
نتیجه گیری: نظریه های سیاست شهری و نظریه ی شهری

۸- از پایه تا فراتر از آن: فرهنگ، نمایش و تفاوت در دنیای شهری
مقدمه
فرهنگهای شهری
جنسیت در شهر: جنسیت و تمایلات جنسی در تجربه ی شهرنشینی
هتروتوپیا (جابجاشدگی) یا دیگ مذاب؟ هویتهای قومی و فرهنگی در کلانشهر مدرن
شهر به مثابه متن: خوانش وضعیت شهری
چندگانگی، معنویت و پساکلانشهر
نتیجه گیری

۹-قرار دادن شهر در جای خودش: آینده ی شهری و آینده ی نظریه ی شهری
مقدمه
شرق هلسینکی (Helsinki)، جنوب سن دیگو (San Diego): اکثریت جهان شهری
شهر اطلاعات: اتصال جهان های شهری مادی و معنوی
بوم شناسی جدید شهری: پایدارگرایی و آینده ی شهری
نظریه ی آموزش تجربه: از شیکاگو تا لس آنجلس و «صفر بزرگ» (Ground Zero)، بیان نامه ای برای شهر
نتیجه گیری: تجربه ی شهری و آینده ی نظریه ی شهری