انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست تاملی انتقادی در رابطه انسان شناسی و جامعه شناسی

به اطلاع می رساند نشست «تاملی انتقادی در رابطه انسان شناسی و جامعه شناسی»

 

در روز دوشنبه مورخ ۱۵ آذر در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر جبار رحمانی و دکتر اعتمادی فرد در خصوص ارتباط انسان شناسی و جامعه شناسی سخنرانی خواهند کرد.