انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست بزرگداشت سیصدمین سالگرد تولد ژان ژاک روسو

سال جاری میلادی(۲۰۱۲) سیصدمین سالگرد ژان ژاک روسو، نویسنده، اندیشمند، و نظریه پرداز بزگ سیاسی و اجتماعی و شهروند شهر ژنو است و به این مناسبت در سراسر جهان برنامه های مختلفی برگزار می شود. در ایران نیز تا کنون برنامه های متعددی در این زمینه انجام شده اند. در پاییز امسال، انسان شناسی و فرهنگ در همایشی که به وسیله دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران با همکاری بخش فرهنگی سفارت سوئیس برگزار می شد و به زبان فرانسه و با مشارکت چندین شخصیت برجسته فرانسوی و سوئیسی از متخصصان روسو به انجام رسید، شرکت داشت.

به دنبال این همایش انسان شناسی و فرهنگ در همکاری با دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران، نشستی را در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ بعداز ظهر برگزار می کنند.

سخنرانان این نشست سرکار خانم دکتر ژاله کهنموئی پور، استاد دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران و ریاست انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، دکتر جمید رضا شعیری، استاد زبان فرانسه و نشانه شناسی در دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمد توکل ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانششگاه تهران و ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران و مدیر انسان شناسی و فرهنگ، خواهند بود که هر یک بخشی از ابعاد ین شخصیت استثنایی قرن بیستم را در سخنرانی های خود می شکافند و جلسه در نهایت با بحث و پرسش و پاسخ درباره روسو و تاثیر او در جهان و همچنین موقعیت ترجمه آثار او در زبان فارسی و شناخت نسبت به وی ادامه خواهد یافت.

 

انسان شناسی به همین مناسبت ویژه نامه ای را نیز در دست تهیه دارد که سردبیر آن سرکار خانم دکتر مرجان فرجاه از دانشگاه علامه طباطبایی هستند و اطلاعات برای مشارکت در آن را در زیر می یابید:

 

 

آدرس های مربوط به تیم مشارکت کننده در ویژه نامه:

سردبیر
m.farjah@gmail.com

 

ویراستاران علمی
motamedi.ma@yahoo.com
frmemar@gmail.com
mohsen.hassany@gmail.com

فراخوان:
http://anthropology.ir/node/12920

 

صفحه روسو ، ۲۰۱۲ در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/rousseau-2012