انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست انسان شناسی جسمانی

انجمن دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی باستان شناسی ایران برگزار می کند:

نشست: انسان شناسی جسمانی

سخنرانان و عناوین سخنرانی:

دکتر حامد وحدتی نسب: انسان شناسی جسمانی و نقش آن در مطالعات باستان شناسی؛

ماندان کزازی: انسان شناسی دندانی و نقش آن در مطالعات باستان شناسی؛

زمان: شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، سالن علامه جعفری؛”