انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست «انسان شناسی، فرهنگ و رسانه» با تمرکز بر موسیقی

در این نشست، دکتر ناصر فکوهی (دانشیار انسان شناسی و جامعه شناسی دانشگاه تهران)، افشین داورپناه (مدیر گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر) و حسن خادمی(پژوهشگر علوم اجتماعی و مستندساز) با رویکردی انسان شناختی و بر اساس مطالعات تجربی انجام شده، درباره موسیقی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ در هر جامعه به بحث و بررسی می-پردازند؛ در این نگاه، موسیقی در کنار سایر عناصر فرهنگی، در کلیتی یکپارچه و در ارتباطی متقابل مورد توجه قرار می-گیرد.

این نشست که از مجموعه نشست های علمی ـ تخصصی «موسیقی و رسانه» است با همکاری سایت انسان شناسی و فرهنگ و گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران، روز پنجشنبه (۵/۱۲/۱۳۸۹)، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی واقع در خیابان انقلاب، بین چهار راه ولیعصر، نبش خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

دیگر نشست های «موسیقی و رسانه» که در روزهای آینده برگزار خواهد شد عبارت است از: “تاریخ موسیقی و رسانه در ایران؛ ژورنالیسم موسیقی” (جمعه، ششم اسفندماه با حضور ناصر مجرد ایرانی، ابوالحسن مختاباد، سید علیرضا میرعلی نقی و ایرج برخوردار) و “موسیقی از دیدگاه علم رسانه” (شنبه، هفتم اسفندماه با حضور دکتر مسعود کوثری، دکتر اعظم راودراد، دکتر مهدی منتظرقائم و دکتر محمد مهدی لبیبی و دکتر ناصرالدین غراب).