انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نسل کشی و ارامنه

انکار نسل کشی خود نوعی اعمال خشونت است. عمل نسل کشی به این ترتیب ادامه می یابد. با انکار نسل کشی کسانی که به این عمل دست زده اند چهرۀ موجهی از خود بر جای گذاشته و از قربانیان صورت زشت و باطل می سازند. به جای مرهم گذاشتن بر زخم های ناشی از نسل کشی داغ آن را تازه می کند. انکار نسل کشی به یک معنا، مرحلۀ نهایی پروژۀ نسل کشی است. با این اقدام، هم شان و منزلت بازماندگان لگدمال می شود و هم یاد و خاطرۀ آن جنایت از بین می رود.

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

۹۸۶۰