انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «فرهنگ مردم پسند اروپا در اوایل دوران مدرن»

پیتر برک در این نه جستار، محتوا، اهمیت و تحولات فرهنگ مردم پسند در اروپا را طی دوره ی ۱۵۰۰-۱۸۰۰ می کاود. در این کتاب سه مضمون مربوط به هم اما متمایز ترکیب شده اند: تاریخ مطالعه ی فرهنگ مردم پسند، مسائل تفسیر آن، و نتیجه هایی که درباره ی نگرش های “مردم” گرفته می شود. برک فرهنگ را “نظامی از معناها، نگرش ها و ارزش ها، و صور نمادین مشترک می خواند که در آن ها بیان شده یا متجسم می شوند.”

برک با “کشف” فرهنگ مردم پسند توسط روشنفکران در اواخر قرن هجدهم شروع می کند: Volkslieder هردر، داستان های برادران گریم، ترانه های اسقف پرسی و غیره. این “کشف” موجب این شد که فرهیختگان، خود را از فرهنگ مردم پسند متمایز کنند؛ در ۱۵۰۰، در مقابل، هم “سنت بزرگ” فرهنگ والا و هم “سنت کوچک” مردم در زندگی روزمره حضور داشتند. برک پس از این توضیح، به تفاوت های منطقه ای و اجتماعی می پردازد؛ شهر و روستا، دشت و کوهستان، نواحی حاشیه ای و مرکزی، جنگل و تسطیح اراضی. وی به رابطه ی فرهنگ مردم پسند با فرهنگ والا نیز می پردازد: ونیزی ها اشعار تاسو را سروده های مردم پسند خواندند، هندل، رقص های روستایی را در اپرای خویش وارد کرد.

سپس مسئله ی مرکزی تفسیر مطرح می شود؛ عدم امکان گفتن اینکه کدام سروده ها واقعا سروده شده یا کدام داستان ها نقل شده، با توجه به سنت بدیهه گویی پیرامون یک مضمون؛ احتمال اینکه ترانه های چاپ شده و سالنامه ها بازنماینده ی چیزی باشند که مقامات حکومتی می خواستند مردم باور کنند نه بازتاب دهنده ی آنچه باور داشتند.

برک جسورانه استدلال می کند که نقد درونی، مقایسه و روش واپسروانه می تواند این مشکلات را برطرف کرده و تفسیری نزدیک به واقعیت ایجاد نماید. مورخ، اگر می خواهد این مواد را به درستی تفسیر کند، بایستی محیطی را که یک داستان یا یک ترانه در آن تولید شده، جهان بازار مکاره و میکده، دستفروش ها و کارگران دوره گرد را بفهمد؛ همچنین بایستی شناختی از رابطه ی پیچیده ی میان فرم سنتی و ماده ی جدید داشته باشد.

مسائل تاریخ نگاری و روش شناسی دست کم نیمی از کتاب را در بر می گیرند، و بحث نگرش های مردم پسند، به چند مطالعه ی موردی فروکاسته شده است. یک صفحه بیشتر به زنان پرداخته نشده است. برک بر این باوراست که فرهنگ زنان نسبت به فرهنگ عامه همان چیزی است که فرهنگ عامه نسبت به فرهنگ به صورت یک کل است. به دیگر سخن، او اعتقاد دارد که فرهنگ زنان، بخشی از فرهنگ عامه و تشکیل دهنده ی آن است. آگاهی طبقاتی به شکل دراز دامنی مورد بحث قرار گرفته، همراه با تأکید بر محافظه کاری مسلط، تمایز معمول میان شاه خوب و صدراعظم شر او، نجیب زاده ی عادل و مباشر ستمگر؛ اما یا بحثی از شرایطی که چنین تصورات قالبی می توانستند شکل بگیرند. “کارناوال”، “جهانِ نگریسته به پایین” و نظریه ی اعتراض مجاز به عنوان شکلی از نظارت اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. شکاف فزاینده ی میان امر ناسوتی و لاهوتی، “پیروزی لنت” به عنوان فاصله ی میان کلیسا و خرافات مطرح می شود: جنبشی که در ۱۷۰۰ تنها به برخی نواحی رسید، و دقیقا در همین زمان بود که در نواحی پیشرفته، فرهیختگان، با ظهور یک جهان بینی علمی، از فرهنگ عامه جدا افتادند.

فهرست مطالب

سپاسگذاری ix

یادداشت xi

پیش گفتار xiii

درآمد بر ویراست سوم ۱

بخش یکم. در جستجوی فرهنگ مردم پسند

کشف مردم ۲۳
وحدت و تنوع در فرهنگ مردم پسند ۴۹
شکار گریزان ۱۰۳
بخش دوم. ساختارهای فرهنگ مردم پسند

انتقال فرهنگ مردم پسند ۱۳۳
صور سنتی ۱۶۳
قهرمانان، شریران و دلقک ها ۲۰۱
جهان کارناوال ۲۵۵
بخش چهارم. تغییرات در فرهنگ مردم پسند

پیروزی لنت: اصلاح فرهنگ عامه ۲۸۹
فرهنگ مردم پسند و تغییر اجتماعی ۳۳۵
پیوست یکم. کشف مردم: مطالعات و جنگ های گزیده، ۱۷۶۰-۱۸۴۶ ۳۸۷

پیوست دوم. آثار برگزیده درباره ی اصلاح فرهنگ عامه، ۱۴۹۵- ۱۶۶۴ ۳۸۹

کتابنگاری گزیده ۳۹۱

نمایه ۴۳۹

مشخصات کتاب

Popular culture in early modern europe

نوشته ی پیتر برک

منتشر شده در ۲۸ ژوئن ۱۹۷۸، انتشارات هارپر، ۳۶۵ صفحه. ISBN: 0061319287

ویرایش دوم، منتشر شده در ا مه ۱۹۹۴، انتشارات اشگیت، ۴۲۴ صفحه. ISBN: 1859281028

ویرایش سوم، منتشر شده در ۱۴ مه ۲۰۰۹، انتشارات اشگیت، ۴۵۶ صفحه. ISBN: 0754665070