انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مرکز مطالعات چین مدرن و معاصر

ترجمه ی سعیده بوغیری – گروه بین المللی و ترجمه

مرکز مطالعات چین مدرن و معاصر (CECMC) که در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد، از مراکز پژوهشی دانشگاه مطالعات عالی علوم اجتماعی فرانسه است. این مرکز که به نام “مرکز چین” نیز شناخته شده است، ماموریت دارد به ارائه برنامه پژوهشی متناسب با کیفیت مخصوص دانشگاه فوق و توسعه برنامه های پژوهشی در قالب چشم اندازهای علوم اجتماعی، درمورد چین بپردازد. برنامه های این مرکز به سه گروه بزرگ تقسیم می شوند: تاریخ، اقتصاد، جامعه و ساختارهای سیاسی بلندمدت و مربوط به دوران مدرن و معاصر، زندگی مادی از جنبه های مختلف و در ارتباط با عملکردهای اجتماعی (معماری و شهرسازی، چارچوب زندگی، حیوانات، فناوری های تولید و مصرف). سومین زمینه، به بازنمایی های جمعی و انواع دانش مربوط می شود. رویکرد چندرشته ای در مورد چین که روند کار این مرکز است، می تواند به مثابه نوعی گشایش لایه های علوم اجتماعی در دنیای معاصر و ژرفنای تاریخ به شمار رود، دو بعدی که مکمل یکدیگر هستند.

در حال حاضر مدیریت این مرکز بر عهده الیزابیت آلس (Elisabeth Allès) است و مدیریت علمی آن را ایزابل لاندری- درون (Isabelle Landry-Deron) بر عهده دارد.

آدرس ایمیل مرکز چین:

centre.chine@ehess.fr <centre.chine@ehess.fr

UMR 8173 Chine, Corée, Japon

 

واحد فوق که روز اول ژانویه ۲۰۰۶ تشکیل شد، یک واحد مختلط پژوهشی و آزمایشگاهی است که مرکز مطالعات چین مدرن و معاصر، مرکز پژوهش های کره (CRC) و مرکز پژوهش های ژاپن (CRJ) را در هم آمیخته است. پژوهشگران این مراکز به صورت مشترک به پیشبرد طرح های پژوهشی متقاطع پرداخته و به همراه یکدیگر به تدریس در مقطع کارشناسی ارشد گروه آسیای استوایی و شرقی در دانشگاه مطالعات عالی علوم اجتماعی فرانسه مشغول هستند.

مدیریت این واحد نیز برعهده آلن دلیسن (Alain Delissen) است.

آدرس ایمیل واحد

UMR8173@ehess.fr <UMR8173@ehess.fr

آدرس سایت واحد

http://cecmc.ehess.fr

منبع: سایت مرکز