انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مرکز مطالعات چین در دانشگاه اشتلن بوش (Stellenbosch) آفریقای جنوبی

سعیده بوغیری – گروه بین المللی و ترجمه

مرکز مطالعات چین (CCS) نخستین موسسه در بخش جنوبی صحرای آفریقاست که به مطالعات چین اختصاص داده شده است. هدف این مرکز مبادله دانش، نظرات و تجربیات میان چین و آفریقاست. به زعم مقامات آفریقایی، از آنجا که تعاملات میان چین و آفریقا روبه گسترش است، نیاز به تجزیه و تحلیل و درک وسیع میان این دو ناحیه و این دو ملت نیز رو به افزایش گذاشته است.

این امر ارزیابی نقش چین درتوسعه آفریقا را شامل می شود که در زمینه های گوناگون از تجارت و سرمایه گذاری گرفته تا کمک های بشردوستانه احساس می شود. این مرکز نیز انجام چنین نقشی را هدف خود قرار داده و به این منظور تحلیل های مربوط به پژوهش های چین را به سمت گروگذاران بانکی در بدنه دولت، کسب و کار، مراکز آکادمیک و ان جی او ها هدایت می کند.

مرکز مطالعات چین همچنین در دانشگاه اشتلن بوش و دیگر دانشگاه های محلی سخنرانی هایی برای مخاطبان آکادمیک و حرفه ای برگزار می کند. میهمانان آکادمیک سی سی اس، در باشگاه چین (China Forum) با یکدیگر دیدار می کنند، این باشگاه دارای سالنی برای بحث و گفتگو درباره موضوعات مربوط به چین و آفریقاست. رخداد های باشگاه چین اغلب در جریان همکاری با سایر موسسات سازماندهی می شوند.

سی سی اس با دانشگاه ها و موسسات مهم چین نیز همکاری دارد و در زمینه همکاری های پژوهشی و مبادلات فعال است. این مرکز با دانشگاه چینی زیامن (Xiamen)، موسسه مطالعات غرب آسیا و آفریقای آکادمی علوم اجتماعی چین، موسسه مطالعات بین الملل و شورای پژوهش های مربوط به توسعه در شانگهای قراردادهایی دارد.
مرکز مطالعات چین همچنین با موسسه کنفوسیوس دانشگاه اشتلن بوش همکاری می کند که این نخستین نوع از این دست همکاری ها در آفریقای جنوبی به شمار می رود.

کانون اصلی پژوهش های سی سی اس، نقش چین در آفریقا و تاثیرات اقتصادی و سیاسی آن بر این قاره است. این مرکز در شماری از طرح های پژوهشی به بررسی دامنه وسیعی از موضوعاتی از این دست پرداخته است.

سی سی اس، موسسه ای پژوهشی با توسعه ای جهانی به شمار می رود. این مرکز، دانش آموختگان جوان، ممتاز، خلاق و پویا را از تمامی دانشگاه های معتبر دنیا به استخدام درمی آورد و نیز درخواست های گوناگون مربوط به زمینه فرهنگی و آکادمیک را مورد بررسی قرار می دهد.

سی سی اس به عنوان تنها سازمان موجود در بخش جنوبی صحرای آفریقا که به ترویج دانش مربوط به چین در آفریقا می پردازد، پیوسته درحال پرورش بنیان پژوهشی خود است. نتیجه این امر ارائه جستجوهای فردی مشتاقانه و نوآورانه به منظور گسترش و توسعه مهارت در روابط چین و آفریقا و ایجاد فرصت برای این کار است.

آدرس سایت مرکز مطالعات چین در آفریقای جنوبی: http://www.ccs.org.za

منبع: سایت مرکز