انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مردم‌شناسی کاربردی ابزارها و دیدگاه‌هایی برای امروز

مردم‌شناسی کاربردی در صدد است تا مسائل انسانی را تحلیل کند و تغییر مثبتی در کیفیت زندگی ایجاد کند. رفتارهای فرهنگی جوامع متفاوت است و حضور مردم‌شناسی کاربردی در جوامع گوناگون، می‌تواند مفید باشد، چرا که ویژگی‌های فرهنگی متفاوت را شناسایی می‌کند. مردم‌شناسان کاربردی پیرامون اختلافات فرهنگی و تغییر، آگاهی زیادی دارند و جهان مدرن نیازمند چنین تخصصی هست. مردم‌شناسی کاربردی بر جنبه عمل‌گرای مردم‌شناسی تأکید دارد و در عین حال که از روش‌های علمی برای پردازش اطلاعات در تبیین مسائل استفاده می­کند در مقابل مردم‌شناسی دانشگاهی قرار می‌گیرد، در واقع کاربردِ روش، نظریه و میدان در این گرایش برجسته است. مردم‌شناسی کاربردی، بین رشته‌ای عمل می‌کند و از میان روش‌های گوناگون روش مناسب با موقعیت را انتخاب می‌کند. زمانی یک رویکرد در مردم‌شناسی کاربردی دارای عمق و اعتبار می‌شود که موضوع را از جنبه‌های گوناگون و به شیوه‌های کمی و کیفی واکاوی کند.

معرفی و بررسی کتاب مردم‌شناسی کاربردی ابزارها و دیدگاه‌هایی برای امروز در نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، دوره ۲، شماره ۲ به چاپ رسیده است.

۳۰۴۵۹-۳۶۸