انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مأخذ شناسی هویت و شهر

تصویر: مقبره الشعرا و تندیس شهریار، تبریز

هویت یکی از مهم ترین مسائلی است که در سطخ شهرهای مدرن وجود دارد. افراد درش هر بزرگ، هم با خطر از دست دادن هویت های خود روبرو هستند و هم با شانس به دست آوردن هویت های جدید. در زیر نخستین بخش از کتاب شناسی در این زمینه را می خوانیم.

امین زاده، بهناز، (۱۳۸۹)، ارزیابی زیبایی و هویت شهری، هویت شهر، سال پنجم، شماره ۷، صص ۳-۱۴

بل‍خ‍اری‌ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، (۱۳۸۴، ۲آذر)، هویت مفهومی و معنوی شهر اسلامی، خردنامه همشهری، ش۷۷، ص ۷.
بهزادفر، مصطفی،(۱۳۸۶)، هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران،تهران: مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران.
پارسا، غفار، (۱۳۸۷، ۶خرداد)، شهر و هویت شهرنشینی، اعتماد ملی، ص ۹.
پاکزاد، جهانشاه (۱۳۷۵)هویت و این همانی با فضا، صفه، سال ششم، شماره ۲۱-۲۲
پورحسین، رقیه، (۱۳۹۰)، سنجش احساس هویت مکانی در شهر جدید هشتگرد و مقایسه با شهر هشتگرد قدیم، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، تهران.
تاجبخش، کیان،(۱۳۸۷)، آرم‍ان‌ ش‍ه‍ر: ف‍ض‍ا، ه‍وی‍ت‌ و ق‍درت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر،ترجمه افشین خاکباز،تهران:نشر نی.
تحقیقی‌احمدی، محمدرضا، (۱۳۸۵، ۲۵ آذر)، معماری تهران فاقد هویت است : چشم‌انداز شهر تهران در گفتگو با دکتر وحید قبادیان، جام جم، ص ۸.
تهرانی، مسعود، ( ۱۳۷۷، ۲۰ مرداد)، بافت شهر هویت آن است، مهر، شماره ۶۴، ص ۲۲.
حافظی، مسعود، (۱۳۸۴)، طراحی مرکز تفریحی،فرهنگی و خدماتی پولادشهر اصفهان ؛هویت گمشده در شهر جدید، پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
درمان، هدیه، (۱۳۸۴،۲مرداد)، آنچه به شهر هویت می بخشد، همشهری، ص۲۲.
رستمی، مریم، (۱۳۹۰)، نقش عوامل جمعیت‌شناختی در شکل‌گیری هویت محلی در شهر تهران با تاکید بر محلات مرکزی، حاشیه‌ای و شمالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران.
رضی، نادر، (۱۳۸۵، ۲۶مرداد)، از طهران تا تهران؛ نگاهی به هویت اصیل در معماری کلانشهر تهران، همشهری، ص ۱۶.
زروه، رعنا، (۱۳۸۵، ۲۲ آذر)، به تهران هویت می دهیم؛ گفتگو با پیروز حناچی نامزد مشترک اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی در انتخابات شورای شهر تهران، اعتماد ملی، ص۹.
زلفی، مسعود، (۱۳۸۷، ۸ تیر)، نمای بی‌هویت، شهر بی‌هویت، اطلاعات، ص ۷.
سفردوست، احمد، (۱۳۸۴)، پ‍ژوه‍ش‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍وی‍ت‌ ک‍ال‍ب‍د ش‍ه‍ر رش‍ت‌، تهران: س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌
ش‍اه‍م‍ی‍ر، زه‍ره‌، (۱۳۷۹، ۲۵دی)، شهر آشفته در پی هویت، همبستگی، ص ۸.
صبوری، مریم، (۱۳۹۰)، برنامه ریزی برای بازیابی هویت فضایی در شهر، پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین
عزیزی، شادی و شجاعی، مرجان، (۱۳۸۸، زمستان) ، بحران هویت در شهرهای جدید؛ چالش های طراحی مراکز محله در شهر جدید بهارستان، آبادی ، شماره ۶۵، صص ۹۲-۹۹.
فلاح عراقی، سپیده، (۱۳۹۰)، نقش عوامل اجتماعی در هویت‌بخشی شهرهای جدید نمونه موردیشهر جدید پرند، پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران.
قاسمی اصفهانی، مروارید(۱۳۹۰) اهل کجا هستیم؟،تهران، انتشارات روزنه
قائم، گیسو، (۱۳۸۴، ۱۰ اردیبهشت)، نمای بی هویت،شهر بی هویت؛نگاهی به ساختمان به مثابه بدنه ی شهری، همشهری، ص ۱۹.
قطبی، علی اکبر(۱۳۸۷)، مفهوم هویت و معماری امروز ایرن، آینه خیال، شماره ۱۰، پاییز و زمستان
قنبرپور، سینا، (۱۳۸۷، ۲۲ اردیبهشت)، عناصر هویت ساز را از دست داده‌ایم، همشهری، ص ۹.
ک‍اری‌، ج‍م‍ال‌، (۱۳۸۳، ۴ آبان) ، شهر بحران هویت و خاطره ی جمعی، همشهری محله، ش ۴۱، ص۱۱.
کاظمی، پوریا، (۱۳۸۳، ۲۱ تیر)، تخریب هویت علمی شهر، جام جم، ص ۱۰.
کاظمی، حجت، (۱۳۸۵، ۱۱ آبان)، شهر در جستجوی هویت : گفتگو با مهندس حسین سلطان‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، همشهری، ص ۱.
م‍ح‍ی‍ط طب‍اطب‍ای‍ی‌، احمد، (۱۳۸۴، ۲۳فروردین)، ه‍وی‍ت‌ ش‍ه‍ر و س‍اک‍ن‍ان‍ش‌ ب‍ه‌ ه‍م‌ گ‍ره‌ خ‍ورده‌ اس‍ت، جوان، ص ۷.
مستوفی، اکرم، (۱۳۸۹)، بررسی رابطه ی هویت اجتماعی زنان و احساس امنیت آنان؛بررسی موردی زنان شهر تهران، پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نورمرکز تهران، تهران
معلمی، محسن، هویت شهری، هویت مسکونی، ماهنامه راه و ساختمان، شماره ۵۰
معمارزاده، مهدی، (۱۳۸۶، ۲۴ دی)، جای خالی هویت ملی در معماری شهر، همشهری، ص۲۰.
م‍ع‍م‍اری‌پ‍ور، ن‍دا، (۱۳۸۳، ۸ مهر)، حفظ هویت شهر برای ترویج اخلاق فرهنگی؛ گفتگو با رضا فاضل، ایران، ص ۱۹.
مهدیزاده‌سراج، فاطمه،(۱۳۸۸، زمستان)، مبانی خلق هویت در شهرهای جدید اقماری : بررسی موردی: سپاهان‌شهر اصفهان، آبادی، ش۶۵، صص ۸۴-۸۷.
میر‌مقتدایی،مهتا و طالبی، ژاله، (۱۳۸۵)، هویت کالبدی شهر : مطالعه موردی تهران، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
نقی زاده، محمد، (۱۳۸۶، مهر و آبان)، ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتوی تفکر اسلامی، کتاب ماه هنر، شماره ۱۰۹-۱۱۰، ص۲۱.
نقی زاده، محمد،(۱۳۸۶)، ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتوی تفکر اسلامی، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
ن‍ق‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍د،(۱۳۸۲، ۱۵ شهریور)، م‍س‍ج‍د، ه‍وی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر، اطلاعات، ص ۶.
نوروزی، سجاد،(۱۳۸۷، ۲۶ خرداد)، عمران شهری و هویت اجتماعی : رویکردی جامعه‌شناختی به ابعاد توسعه در شهر، همشهری، ص ۱۶.
نی‍ک‍س‍ار، ن‍ی‍ل‍وف‍ر، (۱۳۸۱)،ش‍ه‍ر ب‍ی‌ ه‍وی‍ت‌، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
هدفی، فرزانه، (۱۳۸۵، ۹ خرداد)، ترک در پیکر هویت شهر؛ نگاهی به معماری معاصر تبریز، همشهری، ص ۱۶
“خاطره زیربنای هویت شهر است؛ آب نماها هویت نمی آورد.” اعتماد ملی، (۱۳۸۵، ۵اردیبهشت)، ص۱۰.

رویا آسیایی

Roya_asiaei@yahoo.com