انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

قدرت و شهر

بررسی میدان شهداء(شهرداری) شیراز به مثابه یک میدان از اجتماع گفتمان های قدرت

پروژه پایانی درس انسان‌شناسی شهری

استاد: دکتر ناصر فکوهی

دانشجو: سعید اسلامی‌راد

تمرکز برخی فضاهای مبتنی بر گفتمان های قدرت در کنار یکدیگر نوعی از سامان بخشی فضا است؛ بطوریکه دسترسی و قرارگیری این مکان ها در مجاورت هم نوعی محدوده مشخص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … را شکل می دهند. میدان شهداء که در زبان روزمره افراد به میدان شهرداری نیز خوانده می شود یکی از مهم‌ترین میدان های شهری شیراز است که به دلیل مجاورت با دیگر فضاهای سیاسی و قدرت چه در گذشته با سازه‌های ارگ کریم خان زند و بازار وکیل و چه در زمان حال با وجود ساختمان دادگستری، ساختمان شهرداری و بانک های مرکزی از میادین پر ترافیک شهری است. این میدان، نام روزمره خود را از ساختمان شهرداری که در ضلع شمال غربی قرار دارد گرفته است.

اکنون این میدان به دلیل واقع شدن در مرکزیت شهر و نزدیکی به بافت های سنتی و قدیم مانند مجموعه زندیه، بافت اقتصادی و سیاسی را شکل داده که در رفتارهای اجتماعی خاصی بروز می یابد.

ادامه مطلب را در فایل زیر ملاحظه فرمایید:

——۲