انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فهرستی از صد و ده فیلم مستند با موضوع فرهنگ شهری

در زیر فهرستی از فیلمهای مستند با موضوع شهر را مشاهده می کنید. در تهیه این لیست تلاش شده که فیلمهایی با موضوع فرهنگ شهری جمع آوری شود تا در جهت دستیابی علاقه مندان به این فیلمها گامی برداشته شود. در گردآوری این لیست از فصلنامه اندیشه ایرانشهر(شماره چهارم و پنجم، تابستان و پاییز ۸۴)، سایت اینترنتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و سایت انجمن مستندسازان ایران یاری گرفته شده است. همچنین نگارنده از کمکهای بی دریغ جناب آقای فرهاد ورهرام نیز نهایت تشکر را اعلام می دارد.

برای مشاهده فهرست در زیر کلیک کنید:

۸۹۴۸