انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مردم جنگل

معرفی: کتاب "مردم جنگل" اثر کالین ترن‌بول، انسان شناس امریکایی است که کتابی اتنوگرافیک درباره…