انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ واژگان بدن

معرفی اجمالی کتاب در حوزه مطالعات اجتماعی بدن:

Dictionnaire du corps, Michela Marzano, 2007.

“فرهنگ واژگان بدن”، نام کتابی است که در سال ۲۰۰۷، انتشارات دانشگاهی فرانسه به چاپ رساند و در آن بیش از ۲۰۰ متخصص در حوزه‌های انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافی، پزشکی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، علوم پایه و … بیش از ۵۰۰ مدخل را درباره بدن در ۱۰۷۲ صفحه نگاشته و مورد تحلیل قرار داده‌اند.

این فرهنگ بدن در نوع خود بی‌نظیر است.