انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی

 

الف:اجماع فرهنگی(cultural consensus):

یکی از مهم‌ترین مباحث در انسان شناسی شناختی است. که به بررسی چگونگی توزیع و میزان اشتراک مفاهیم در میان اعضای یک جامعه می‌پردازد(شریفیان، ۲۰۱۱: ۱۲۳). گفته می‌شود هر جامعه برای ادامه حیات خود نیازمند اجماع فرهنگی است و هر چه این اجماع بالاتر باشد تنش‌در آن جامعه پایین‌تر خواهد بود(همان: ۱۲۴).

استعاره مفهومی:(conceptual metaphor)

اصطلاح استعاره مفهومی‏‏ اولین بار توسط لیکاف و جانسون(۱۹۸۰) در کتاب ا ستعاره‏هایی که ما با آنها زندگی می‏‏کنیم مطرح شد. لیکاف و جانسون(همان) این نظریه را مطرح کردند که جایگاه استعاره اندیشه است و نه زبان، و استعاره بخش مهم و جدایی‌ناپذیری از شیوه متعارف و معمول مفهوم‌سازی جهان توسط انسان است، و رفتار انسان بازتاب درک استعاری او از تجربه ی‏‏باشد. این دو اندیشمند معتقدند که درک ما از جهان واقعی مستقیم و بلافصل نیست، بلکه ادراکات ما بر مبنای تاثیرات محدود‌کننده دانش بشر و زبان شکل می‏‏گیرد. بر این اساس استعاره به مثابه ابزاری برای آفرینش مجدد حقیقت به‏شمار می‏رود و در مطالعات بینافرهنگی در انسان‌شناسی شناختی برای درک بهتر نحوه مقوله‌بندی‌های قومی و مدل‌ها و طرحواره‌های فرهنگی مردمان مختلف بسیار مورد استفاده قرار گرفته است(برای نمونه، شریفیان، ۲۰۱۱).

برای متن کامل فایل پیوست را ببینید