انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma

Pedro Almodóvar

نوشته‌های مرتبط

زن، زمانی واقعی است که به تصویر رویایی که از خویش دارد شباهت داشته باشد

پدرو آلمودووار (۱۹۴۹)فیلمساز اسپانیایی