انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرازگفتار (۴)

El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos

Salvador Dali

 

نوشته‌های مرتبط

کسی که بخواهد برای دیگران جالب توجه باشد، باید آنها را تحریک کند.

سالوادور دالی (۱۹۰۴-۱۹۸۹)نقاش و مجسمه ساز سوررئالیست اسپانیایی