انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرازگفتار (۲)

Avoir une autre langue c’est posséder une deuxième âme

Charlemagne

 

نوشته‌های مرتبط

دانستن یک زبان دیگر، همچون داشتن روح دومی است.

شارلمانی (۷۴۸-۸۱۴)، پادشاه فرانک‌ها و امپراتور رومی