انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرازگفتار (۱)

 Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein

Albert Einstein

نوشته‌های مرتبط

اگر آدم‌ها تنها درباره چیزهایی که می فهمیدند حرف می زدند، جهان بسیار آرامی می داشتیم.

آلبرت انشتین(۱۸۷۹-۱۹۵۵) فیزیکدان آلمانی