انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراخوان میکیس تئودوراکیس: «بانک ها فاشیسم را به اروپا باز می گردانند»

فراخوان میکیس تئودوراکیس: «بانک ها فاشیسم را به اروپا باز می گردانند»

در سال ۲۰۱۱، در حالی که یونان زیر نظارت ترویکا (همکاری سه جانبه کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین امللی پول) قرار داشت، در حالیکه دولت تظاهرات را برای اطمینان بخشیدن به بازار سرمایه سرکوب می کرد واروپا طرح مالی تحمیلی اروپا را ادامه می داد، میکیس تئودوراکیس موسیقی دادن نامی یونانی مردم را به مبارزه دعوت می کند وبه مردم اروپا هشدار میدهد که اگر چنین وضعی ادامه یابد، بانکها فاشیسم را به اروپا باز می گردانند.

میکیس تئودوراکیس چهره نمادین و سمبل مقاومت در برابر حکومت نظامی سرهنگها، طی مصاحبه در یک برنامه رادیو تلویزیونی سیاسی مهم هشدار میدهد که اگر یونان تسلیم خواستهای این به اصطلاح « شرکای اروپائی» شود، پایان «یونان به عنوان یک ملت» خواهد بود او دولت را متهم می کند که در برابر «شرکائی» که مردم آنها را «وحشی وتهاجمی» می خوانند، موریانه وار عمل می نماید اگر این سیاست ادامه پیدا کند، « ما نمی توانیم زندگی کنیم (…) تنها راه اینست که بر پا خاسته ومبارزه کنیم.»

میکیس تئودوراکیس پیشگام مبارزات در برابر اشغال نازی ها و فاشیسم، مبارز جمهوری خواه در طول جنگ داخلی، که شکنجه سرهنگها را متحمل شده، همچنین یک نامه سرگشاده به مردم اروپا می فرستد که در چندین نشریه یونانی به چاپ رسید. خلاصه این نامه :

مبارزه ما فقط برای یونان نیست، ما خواهان اروپائی آزاد، مستقل و دمکراتیک هستیم. ادعای دولتهائی که ادعا می کنند پول شما برای کمک به یونان خرج می شود را باور نکنید. برنامه «نجات یونان» آنها تنها کمک به بانکهای خارجی است، بانکهایی که از طریق سیاست گذاران ودولت هایی که در خدمتشان هستند، مدل اقتصاد فعلی که منجربه بحران شد را تحمیل کرده اند. راه حل دیگری جز جایگزین کردن سیاست کنونی اروپا که بمنظور ایجاد بدهی تنظیم شده، و بازگشت به یک سیاست محرک تقاضا و توسعه، به سیاست حمایتی با کنترل جدی نهادهای مالی نیست. اگر دولتها بازار سرمایه داری را کنترل نکنند، بازار سرمایه داری دولتها و همچنین دمکراسی و همه دستاوردهای تمدن اروپائی را خواهد بلعید.
دمکراسی در آتن زمانی بوجود آمد که سولون، بدهی تهی دستا ن به ثروتمندان را لغو نمود. امروز نباید گذاشت بانکها دمکراسی اروپا را ویران کنند و مبالغ هنگفتی که خود به عنوان بدهی ایجاد کرده اند را بربایند. از شما نمی خواهیم که از مبارزات ما نه بعنوان پشتیبانی و نه به دلیل اینکه سرزمین ما مهد افلاطون وارسطو، پریکلس و پروتاگوراس، و مفاهیم آزادی ودمکراسی و اروپاست حمایت کنید (…) ما از شما می خواهیم بخاطر منافع خودتان از ما حمایت کنید. اگر امروز جامعه یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا قربانی بدهی و بانکها شود، بزودی نوبت شما هم خواهد رسید. شما در میان خرابه های جامعه اروپائی پیروز نمی شوید.ما بنوبه خود دیر جنبیدیم ولی بیدار شده ایم (…) در برابر تمامیت خواهی و توتالیتاریسم بازار که اروپا را به ویرانی کشانده است و آنرا به جهان سوم شدن تهدید می کند و ملتهای اروپا را علیه یکدیگربسیج، قاره ما را تخریب کرده وبازگشت فاشیسم را ترویج می کند. از شما می خواهیم مقاومت کنید.

لومنیته ۴ نوامبر ۲۰۱۱

این نوشته در چارچوب همکاری مشترک میان انسان شناسی و فرهنگ و لوموند دیپلماتیک منتشر می شود.