انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکسهایی از فرهنگ عشایر (۶)

سنگ قبرهای طوایف بختیاری درمناطق روستایی وعشایری شهرستان ایذه، استان خوزستان. این سنگ قبرها نشان وآدرس گوربرای بازماندگان هستندوبازگوکننده جنسیت، شخصیت، موقعیت ومنزلت اجتماعی متوفی و گاهی هم دلیل مرگ. نقش ونگار های ایجاد شده ورنگ های بکار برده شده روایت کننده قصه های زندگی هستند. این سنگ قبرها با نام وامضای سازنده دیده می شوند، هرکدام از این سنگ قبرها همانند کارت ویزیتی هستند برای سازنده آن. حسین کی شمس و علی محمد سعیدی طراح وسازنده سنگ قبرهای تصویر پیوست می باشند، نام صاحب قبر مشخص نیست اما واضح است که اینجا گور زن و مردانی است اهل عبادت، متدین ومسلمان، سنگ اول مادری که دو فرزنددارد ودیگری مردی چابک وآماده رزم، دلاوری از ایل وگور سوم صاحبش مردی است که جوان بود وعاشق. در اغلب قبرستان های عمومی روستاها ومناطق عشایری ایل بختیاری طایفه هفت لنگ در استانهای خوزستان وچهارمحال وبختیاری این نشان گور را می توان دید.
hasan.akkasee.com/about

instagram.com/iranian_tribes