انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

علل افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز مراکز بزرگ خرید (مال)

در این مقاله با بررسی آمار و داده های موجود در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فاصله ۶ ساله ای از ۸۸ تا ۹۴، تغییر جهت سرمایه گذاری این بخش از مسکن به مراکز خرید نشان داده شد و سپس علل آن مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به رکود ایجاد شده در بازار مسکن، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز مال ها افزایش یافته که در این فرایند مال سازی، به دلیل هزینه بر بودن شدید، فقط عده کمی از سرمایه داران توانایی حضور داشته و شاهد شکلگیری اقلیت بورژوازی مستغلات در این زمینه هستیم. اقلیتی که فرایند مال سازی را صرفا در جهت افزایش سود حاصله انتخاب کرده اند و در این روند کمترین توجهی به مسائل شهری ناشی از آن ندارند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از آمارهای مربوطه به نوعی نقد در حوزه برنامه ریزی شهری دست زده و نشان داده شود که در حوزه، بسیاری از سیاست ها تابع منطق سود سرمایه داران بوده و کمتر به به مسائل شهروندان وقعی نهاده می شود.
واژگان کلیدی: بخش خصوصی، سرمایه، مرکز خرید، مسکن

یادداشت  علل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت وساز مراکز بزرگ خرید (مال) را ببینید.

این یادداشت در درس مردم‌نگاری و سمینار ارائه شده است.