انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شناخت قبایل خوزستان(۳): قبیله بنی حردان خوزستان

ج.پری برگردان نسیم خواجه زاده

تصویر تزئینی است

بنی حردان ، قبیله عرب شیعه از بخش هویزه ی خوزستان است . شمار آنها اندک است( آنها در حدود ۲۵۰۰ نفر در اوایل قرن تخمین زده می شدند و در حدود ۵۰۰ خانواده بودند به عبارت دیگر ، تعداد مشابهی در دهه ۱۹۳۰ داشتند .) قلمرو آنها نسبتا گسترده است : شمال اهواز ، غرب اهواز تا هویزه ، بین رودخانه های کارون و کرخه و درون مرز ساحل چپ آب گرگر . مراکز اصلی آنها کوت نهر هاشم ، دوب حردان و چارطاق هستند.پیشتر از این ، این قبیله عمدتا کوچ رو بودند (Lorimer, II, p. 120, noted only 100 persons settled)،اما رفته رفته اسکان یافتند و به کشت گندم و جو و پرورش گوسفند پرداختند . این قبیله درون ۶ گروه سازمان یافته اند.
ایرانیکا – بازیابی شده از شبکه اینترنت در تاریخ ۲۲/تیرماه/۹۰

BANĪ ḤARDĀN
a Shiʿite Arab tribe of Howayza (Ḥawīza) district in Ḵūzestān.

BANĪ ḤARDĀN, a Shiʿite Arab tribe of Howayza (Ḥawīza) district in Ḵūzestān. Small in number (they were estimated at 2,500 persons early in the century, and at 500 families, i.e., roughly the same number, in the 1930s), their range is comparatively extensive: north of Ahvāz, west of Ahvāz to Howayza, between the Kārūn and the Karḵa rivers, and inland from the left bank of the Āb-e Gargar. Their main centers are Kūt Nahr Hāšem, Dūb-e Ḥardān, and Čārṭāq. Formerly predominantly nomadic (Lorimer, II, p. 120, noted only 100 persons settled), they have progressively sedentarized, cultivating wheat and barley and raising sheep. They are organized into six sections.

Bibliography:
(Great Britain) Admiralty, Persia, Geographical Handbook Series, Oxford, 1945, p. 380.
Henry Field, Contributions to the Anthropology of Iran, Chicago, 1939, pp. 192-93.
J. G. Lorimer, Gazetteer II, p. 637-38.
M. F. von Oppenheim, Die Beduinen, ed. W. Caskel, 4 vols., Wiesbaden, 1967, IV, pp. 35-36.

(J. Perry)
Originally Published: December 15, 1988
Last Updated: December 15, 1988
This article is available in print.
Vol. III, Fasc. 7, pp. 694-695