انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سفر به گرجستان (۲)

سفر به گرجستان (۲)

عکاس : امیر جمشیدی . زمان عکس برداری بهمن ماه ۱۳۹۶ تفلیس

تفلیس پر از متن است ، شهری پر از تمثال های مستعد به تداعی معانی ، پر از همهمه های قابل فهم و فضایی مشحون از تصاویر . اما به هر میزان خوانش این متون بصری سهل باشند ، مسئله تنها خوانشی بی هدف نیست !

گاه فردی بخشی از ساحات درونی خود را بر روی قشر نازک شیشه ای دیوار بین خانه و محیط شهری برای رهگذران به نمایش می گذارد تا ابرازبه بودن و دیده شدن کند .

گاه شهر تندیسی در مسیر تردد خودی ها و یا دیگران قرار می دهد تا با خودی ها اشتراکات فرهنگی شان را مرور کند و یا به دیگری ، خود کلان ، آیین و فرهنگشان را بشناساند .

بیننده نه مورد هجوم سهوی بازنمایی های روان فردی و جمعی بلکه مجاز به دریافت مجوزی برای همزیستی با تاریخ خویشاوندان نا دیده اش می شود . بیننده چرک نویس بخشی از درونی ترین کوره راه های روان ماتنش را با تامل ، برگ به برگ می جورد . مخاطب می خواند ، می فهمد ، قضاوت می کند ، دچار سوء تعبیر می شود ، حقیقت را می سازد و تشکیک می کند .

مخاطب با وانموده هایی از قسمتی از زندگی ای غریب روبروست و لاجرم گردن به استثمار تفسیر شدگی می نهد و به اعماق عمر صاحب و صاحبان اثر تبعید می شود یا با زیرکی باز و باز در جستجوگری حقیقتی که نه همیشه کامل بیان می شود و نه شاید قابل حصول باشد اقدام به ساختن حقیقتی جدید تر می کند .

 

ادامه عکس ها در فایل ورد:tandis