انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سال‌های مهاجرت: حزب توده ایران در آلمان شرقی

پژوهشی بر اساس اسناد نویافته، قاسم شفیع نورمحمدی، ۳۷۶صفحه.

 

در میان کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر دربارۀ حزب تودۀ ایران انتشار یافته است، به‌جز اشارات کلّی و گذرا، کمتر نوشته‌ای به مهاجرت رهبران و کادرهای این حزب به جمهوری دمکراتیک آلمان، اقامت طولانی آن‌ها در آن کشور و رابطه با حزب برادر یا حزب سوسیالیست متحد آلمان پرداخته است.

بررسی دوران مهاجرت حزب توده در آلمان شرقی بدون مطالعۀ بایگانی‌های آن کشور ناقص به نظر می‌رسد. با وحدت دو آلمان بایگانی‌های جمهوری دمکراتیک‌آلمان نیز برای محققان گشوده شد. حتی دسترسی به مدارک مربوط به اشتازی، سازمان امنیّت آلمان شرقی، نیز ممکن شده است. این کتاب بر اساس اسناد موجود در بایگانی‌های جمهوری دمکراتیک آلمان و به انگیزۀ آشنایی با حزب تودۀ ایران در دوران مهاجرت در آن کشور نوشته شده است.

این مطلب در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و مجله جهان کتاب منتشر می شود

(فهرست مطالب و مقدمه کتاب به پیوست است.)salhaye-mohajerat1