انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زندگی و نظریه های بتی فریدن

در بررسی نظریه ها و نظریه پردازان معاصر انسان شناسی، تحقیق حاضر به مطالعه زندگی، نظریات و فعالیت های بتی فریدن(Betty Friedan) (2006-1921) انسان شناس فمنیست نسل دوم می پردازد.

فریدن که خالق کتاب «راز زنانه» در سال ۱۹۶۳ و شخصیتی تاثیرگذار در موج دوم فمینیسم است، علت اصلی نابرابری بین دو جنس را تقابل فضای خانگی و فضای عمومی می داند. او خواستار شرایطی است که همه انسان ها فارغ از جنسیتشان اجازه انتخاب فعالیت در هر یک از دو حوزه را داشته باشند. به این منظور تصویب قوانینی همچون ممنوعیت تبعیض دراشتغال، مرخصی زایمان و مرخصی والدین، مراکز نگهداری از کودکان، قانونی شدن سقط جنین، آموزش کودکان صرف نظر از جنسیتشان و… را خواستار می شود. وی با تاسیس سازمان ملی زنان آمریکا فعالیت جهت دستیابی به آزادی و برابری زنان را با ارائه الگویی معاصر از فمنیسم لیبرال پایه می گذارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86