انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

روز جهانی باستان شناسی ۲۰۱۴: امسال در شهر سبزوار، خراسان رضوی

روز جهانی باستان شناسی با روزی ملی در ایالات محتده امریکا در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. در سال های بعد اندک اندک و تدریجا دارد به روز جهانی تبدیل می شود. در ایران در سال گدشته چند مراسم تدارک دیده شده بود. دانشجویان دانشگاه تهران، و دانشجویان دانشگاه نیشابور همچنین گویا دانشجویان دانشگاه کاشان مراسمی به مناسبت این روز تدارک کرده بودند. احتمالا دانشگاه های دیگر هم بوده اند که نگارنده اطلاع ندارد. هدف از این روز آشنا کردن مردم با باستان شناسی است. این روزی با هدف ” باستان شناسی برای مردم” است.

سال گذشته( ۲۰۱۳ ) در هر دو جایی که مشارکت کرده بودم، مراسم را بصورت تبادل نظر و دیالوگ با مخاطبان پیش بردم. سال گذشته هم مراسم دانشگاه تهران و هم مراسم دانشگاه نیشابور با حاشیه هایی همراه بود. اما قرار نیست که به این حاشیه ها بپردازم. برای مثال سال گذشته در دانشگاه نیشابور معلوم نشد که چرا گمانه آزمایشی دانشجویان را دقیقا در روز اخر قبل از مراسم، بسته و این بخش را از مراسم حذف کرده بودند.

برای مطالعه این گزارش به طور کامل در زیر کلیک کنید

۲۵۶۹۹