انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

دنا نگینی درخشان بر تارک ابرسن (زاگرس)

بهمن ایزدی

ماهنامه سفر شماره ۵۶

رشته‌کوه‭ ‬اَبَرسِن‭ (‬زاگرس‭) ‬از‭ ‬ناحیه‭ ‬قفقاز‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬کردستان‭ ‬عراق،‭ ‬پیکره‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬استقرار‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬بال‌های‭ ‬حیات‌بخش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬کرانه‌های‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬می‌گسترد‭. ‬ابرسن‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬صفحات‭ ‬زمین‭ ‬ساختی‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬استرالیایی‭ ‬با‭ ‬صفحه‭ ‬اوراسیا‭ ‬شکل‌گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬ذخیره‌گاه‌های‭ ‬گیاهان‭ ‬ایران،‭ ‬تورانی‭ ‬و‭ ‬زیستگاه‭ ‬متنوع‭ ‬جانوران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ذخیره‌گاه‭ ‬۴۰درصد‭ ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬و‭ ‬تجدیدپذیرکشور‭ ‬است‭. ‬همین‭ ‬مزیت‌ها‭ ‬شرایطی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬کشور‭ ‬کهن‌ترین‭ ‬تمدن‌های‭ ‬بشری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زیست‌بوم‭ ‬تشکیل‭ ‬شود‭. ‬استقرار‭ ‬ابرسن‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬شمالی،‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬جنوبی‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌گردد‭.‬

رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬ابرسن‭ ‬مرکزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬به‌سزایی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادلات‭ ‬اکولوژیک‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬کشور‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کند‭. ‬دنا‭ ‬مانند‭ ‬دیواری‭ ‬عظیم،‭ ‬بین‭ ‬مرزهای‭ ‬چهار‭ ‬استان‭ ‬هم‌جوارحائل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اقلیم‭ ‬دنا‭ ‬آمیزه‌ای‭ ‬از‭ ‬میراث‭ ‬طبیعی‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬ویژگی‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬هزاره‌های‭ ‬پیشین‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬سکونت‌گاه‌های‭ ‬دیرینه‭ ‬بشری‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬شاهکارهای‭ ‬خلاقیت‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬بشری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زیست‭ ‬ناحیه‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد‭. ‬وجود‭ ‬ارتفاعات‭ ‬گوناگون‭ ‬در‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬آب‌وهوایی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬پیدایش‭ ‬بوم‭ ‬ناحیه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬ارزنده‌ای‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬محدود‭ ‬آن‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬همین‭ ‬مزیت‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬مراکز‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تنوع‭ ‬اقوام‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬دنا،‭ ‬آن‭ ‬اقلیم‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬تنوع‭ ‬رویشگاه‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬زیستگاه‌های‭ ‬جانوری‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬برخوردار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ترکیب‭ ‬پیچیده‭ ‬ارزشمندی‭ ‬از‭ ‬تنوع‭ ‬گونه‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬جانوری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زیست‌بوم‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آید‭.‬

بیش‭ ‬از‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬استحفاظی‭ ‬سازمان‭ ‬حفاظت‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬زیستگاه‭ ‬۱۶۹‭ ‬گونه‭ ‬جانوری‭ ‬شامل‭ ‬۲۶‭ ‬گونه‭ ‬پستاندار،‭ ‬۳۹‭ ‬گونه‭ ‬دوزیستان،‭ ‬۲۰‭ ‬گونه‭ ‬آبزی‭ ‬و‭ ‬۸۴‭ ‬گونه‭ ‬پرنده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬غنای‭ ‬زیستی‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬لذا‭ ‬بااین‌حال‭ ‬و‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬ارزش‌های‭ ‬گران‌سنگ‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬پراهمیت،‭ ‬چندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬وافری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بروز‭ ‬تعرضات‭ ‬مکرر‭ ‬به‭ ‬ارزش‌های‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬

تا‭ ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬خلاء‭ ‬منابع‭ ‬مکتوب‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬پراهمیت‌ترین‭ ‬چین‌خوردگی‭ ‬ابرسن‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا،‭ ‬پرسش‌های‭ ‬بی‌پاسخی‭ ‬برای‭ ‬این‌جانب‭ ‬و‭ ‬اکثر‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬ایجاد‭ ‬نموده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬شناسایی‭ ‬موقعیت‭ ‬طبیعی‭ ‬دنا‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬سطوح‭ ‬ارتفاعی،‭ ‬یخچال‌های‭ ‬کهن،‭ ‬زیستگاه‌ها،‭ ‬رویشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬اهدافی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اوان‭ ‬نوجوانی‭ ‬ذهنم‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬درنتیجه‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬طرح‭ ‬مطالعات‭ ‬بوم‌شناختی‭ ‬دنا‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬پژوهشگران‭ ‬کانون‭ ‬سبز‭ ‬فارس،‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۶‭ ‬خورشیدی‭ ‬تحقق‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬برآیند‭ ‬آن‭ ‬مطالعات‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬جدیدِ‭ ‬آحاد‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقه‌ای،‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬فراملی‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬آن‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬شد‭.‬
بنابراین‭ ‬شناخت‭ ‬بیشتر‭ ‬مواهب‭ ‬طبیعی‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬فزاینده‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادلات‭ ‬اکولوژیک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ارائه‭ ‬تصویری‭ ‬از‭ ‬ارزش‌های‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ذخیره‌گاه‭ ‬بیوسفر‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬حفاظتی‭ ‬آن،‭ ‬شرط‭ ‬اصلی‭ ‬پایش‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬آن‭ ‬زیست‭ ‬سپهر‭ ‬محسوب‭ ‬می‌گردد‭.‬
‭ ‬وضعیت‭ ‬ژئومُرفولوژی‭ (‬زمین‌ریخت‌شناسی‭) ‬دنا‭ ‬معرف‭ ‬پرفرازترین‭ ‬چین‌خوردگی‌های‭ ‬زاگرس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بوم‌سازگان‭ (‬اکوسیستم‭) ‬است‭ ‬که‭ ‬۵۱‭ ‬چکاد‭ (‬قله‭) ‬فراتر‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریای‭ ‬آزاد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیکره‭ ‬۷۶‭ ‬کیلومتری‌اش‭ ‬جای‌داده‭ ‬است‭. ‬همین‭ ‬مزیت‭ ‬طبیعی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬ارتفاع‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر،‭ ‬انواع‭ ‬برف‌چال‌ها‭ ‬و‭ ‬یخچال‌های‭ ‬دائمی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬دره‌های‭ ‬پرنشیب‭ ‬و‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬بریدگی‌های‭ ‬میان‭ ‬یال‌هایش‭ ‬تشکیل‭ ‬شوند‭. ‬لذا‭ ‬وجود‭ ‬همین‭ ‬منابع‭ ‬ارزشمند‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اقلیم،‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬کم‭ ‬مانندی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬تأمین‭ ‬موقعیت‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬چندین‭ ‬استان‭ ‬هم‌جوار،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬ارتقای‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬معیشت‭ ‬پایدار‭ ‬مردم‭ ‬ایفا‭ ‬نماید‭.‬
وجود‭ ‬چرخه‭ ‬کامل‭ ‬اکولوژی‭ ‬دنا،‭ ‬برآیند‭ ‬ایجاد‭ ‬رویشگاه‭ ‬و‭ ‬زیستگاه‭ ‬۴۷۵‭ ‬گونه‭ ‬گیاهی‭ ‬تا‭ ‬جانوران‭ ‬گوشت‌خوار‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬پلنگ‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬هرم‭ ‬غذایی‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موقعیت‭ ‬نظام‌مندی‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬۱۶۹‭ ‬گونه‭ ‬جانوری،‭ ‬سیمای‭ ‬کم‌نظیر‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬فلات‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زیست‌بوم‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬با‭ ‬تمامی‭ ‬مزیت‌های‭ ‬جهانی‭ ‬که‭ ‬دنا‭ ‬دارد،‭ ‬شوربختانه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬ارزش‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬آن‭ ‬اقلیم‭ ‬که‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬افزون‭ ‬شدن‭ ‬تقاضای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬دنا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم‌تر‭ ‬عدم‭ ‬شناخت‭ ‬ارزش‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬آن‭ ‬زیست‌بوم،‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مکرراً‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شیوه‌های‭ ‬گوناگون،‭ ‬کوه‌های‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬فلک‭ ‬کشیده،‭ ‬دره‌ها‭ ‬و‭ ‬یخچال‌ها،‭ ‬دشت‌های‭ ‬حاصلخیز،‭ ‬منابع‭ ‬آب،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬آن‭ ‬اقلیم‭ ‬حیات‌بخش‭ ‬مورد‭ ‬تعرض‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‌های‭ ‬یک‌سویه‭ ‬و‭ ‬مخرب‭ ‬واقع‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬نخست‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬شناخت‭ ‬مزایای‭ ‬طبیعی‭ ‬آن‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬توسط‭ ‬گروه‌هایی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ازجمله‭ ‬ذینفعان‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬متولی‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬کمبود‭ ‬آگاهی‭ ‬مذکور‭ ‬بایستی‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬در‭ ‬وهله‭ ‬بعد‭ ‬لزوم‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬محدودکننده‭ ‬تهدیدات‭ ‬دنا‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬مدیریت‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬دربرگیرنده‭ ‬به‌وسیله‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین‭ ‬پایش‭ ‬و‭ ‬حراست‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬ارزش‌های‭ ‬طبیعی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬ذخیره‌گاه‭ ‬بیوسفر‭ ‬دنا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬بایستی‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬سیاست‌گذاری‌های‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ملی‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭. ‬لذا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پیشی‭ ‬گرفتن‭ ‬روند‭ ‬تخریب‭ ‬در‭ ‬قیاس‭ ‬با‭ ‬توان‭ ‬ضعیف‭ ‬حفاظتی‭ ‬موجود،‭ ‬هرگونه‭ ‬اتلاف‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬سهل‌انگاری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬عدم‭ ‬اجرای‭ ‬سریع‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مذکور،‭ ‬لطمات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬وافرِ‭ ‬جبران‌ناپذیری‭ ‬به‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬زاگرس‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬بالتبع‭ ‬بخش‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬می‌سازد‭.‬
‭ ‬بنابراین‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬معرفی‭ ‬بهتر‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬جهان‌شمول‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬واقع‭ ‬درابرسن‭ (‬زاگرس‭) ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬محیط‌زیستی‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬واکاوی‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬حفاظتی‭ ‬منطقه‭ ‬گسترده‭ ‬دنا‭ ‬در‭ ‬قیاس‭ ‬با‭ ‬موقعیت‭ ‬اکولوژیک‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬بیوسفر‭ ‬است‭.‬
تاریخچه‭ ‬طبیعی‭ ‬اَبَرسِن‭ (‬زاگرس‭) ‬در‭ ‬فلات‭ ‬ایران
اَپَرسِن‭ ‬یا”‭ ‬اَبَرسِن”‭ (‬ABARSEN‭) ‬نام‭ ‬فارسی‭ ‬کلمه‭ ‬یونانی‭ ‬‮«‬زاگرس‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬پهناوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فلات‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬کشور،‭ ‬بال‌های‭ ‬سبز‭ ‬فام‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬به‌موازات‭ ‬مرزهای‭ ‬غربی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬خلیج‌فارس،‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کوه‌های‭ ‬کم‭ ‬ارتفاع‭ ‬جنوب‭ ‬جزیره‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد،‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭.‬
با‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬طبیعی‭ ‬اَبَرسِن‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬منابع‭ ‬سرشار‭ ‬آب‭ ‬شیرین،‭ ‬صدها‭ ‬دشت‭ ‬حاصل‭ ‬خیز،‭ ‬مراتع‭ ‬سرسبز‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬وجود‭ ‬تالاب‌ها‭ ‬و‭ ‬دریاچه‌های‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬پست‌ترین‭ ‬و‭ ‬مرتفع‌ترین‭ ‬نقاط‭ ‬این‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬کوه‌های‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬سائیده‌اش‭ ‬که‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬نیز‭ ‬ذخیره‌گاه‭ ‬اصلی‭ ‬حدود‭ ‬۴۰درصد‭ ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌علاوه‭ ‬خاک‭ ‬مرغوب‭ ‬و‭ ‬غنی‭ ‬آن‌که‭ ‬رویشگاه‌های‭ ‬انبوه‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬بوده‭ ‬تا‭ ‬نیاکان‭ ‬آریایی‌مان،‭ ‬آهنگ‭ ‬مهاجرت‭ ‬ساز‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬گستره‭ ‬شکوهمند‭ ‬ابرسن‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬‌بر‭ ‬منابع‭ ‬حیات‌بخش‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬پایبندی‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬اخلاقیاتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پاسداشت‭ ‬آخشیجان‭ (‬عناصر‭ ‬اصلی‭ ‬حیات‭) ‬منجر‭ ‬می‌گردید،‭ ‬کهن‌ترین‭ ‬تمدن‭ ‬تاریخ‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایند‭.‬
بنابراین‭ ‬در‭ ‬درازنای‭ ‬هزاره‌ها‭ ‬و‭ ‬سده‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬بوم‌سازگان‌های‭ (‬اکوسیستم‭) ‬ابرسن‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬متنوع‭ ‬و‭ ‬سرشار‭ ‬آن،‭ ‬اثر‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬در‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬قوم‌ها،‭ ‬تمدن‌ها‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تأثیر‭ ‬عمیقی‭ ‬در‭ ‬پویایی‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زندگی‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬گروه‌های‭ ‬انسانی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مهم‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬تمدن‌های‭ ‬عیلام،‭ ‬ماد،‭ ‬هخامنشی‭ ‬و‭……. ‬در‭ ‬فلات‭ ‬ایران،‭ ‬وجود‭ ‬مواهب‭ ‬حیات‌بخش‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬ابرسن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بوم‭ ‬ناحیه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
رشته‌کوه‭ ‬ابرسن‭ (‬زاگرس‭) ‬طولانی‌ترین‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬مساحتی‭ ‬حدود‭ ‬۳۲‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬مکان‭ ‬تأمین‭ ‬حدود‭ ‬۴۰درصد‭ ‬آب‌های‭ ‬شیرین‭ ‬قابل‭ ‬شرب‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬منابع‭ ‬آب‌های‭ ‬تجدید‭ ‬پذیر‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬حوضه‌های‭ ‬آبخیز‭ ‬۹۲‭ ‬رودخانه‭ ‬مهم‭ ‬ایران،‭ ‬ازجمله‭ ‬رودهای‭ ‬کارون،‭ ‬دِز،‭ ‬زاینده‌رود،‭ ‬مارون،‭ ‬خرسان،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کُر‭ ‬و‭ …… ‬از‭ ‬آن‭ ‬سرچشمه‭ ‬می‌گیرند‭.‬
رشته‌‭ ‬کوه‭ ‬ابرسن‭ (‬زاگرس‭) ‬از‭ ‬کوه‌های‭ ‬جنوب‭ ‬قفقاز‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬ارتفاعات‭ ‬اطراف‭ ‬رودخانه‭ ‬دیاله‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬کردستان‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬متعاقباً‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬انتهایی‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬نواحی‭ ‬کردستان‭ ‬و‭ ‬آذربایجان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬طول‭ ‬حدود‭ ‬۱۶۰۰‭ ‬کیلومتر‭ ‬هوایی‭ ‬به‌موازات‭ ‬مرزهای‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬غربی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬کشور‭ ‬گسترش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬در‭ ‬کوه‌های‭ ‬کم‭ ‬ارتفاع‭ ‬جنوب‭ ‬جزیره‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬شهرستان‭ ‬میناب‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬هرمزگان‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد‭. ‬رشته‌کوه‌های‭ ‬متعدد‭ ‬موازی‭ ‬با‭ ‬طول‌های‭ ‬متغیر‭ ‬تا‭ ‬پهنای‭ ‬۴۰۰‭ ‬کیلومتر،‭ ‬عرض‭ ‬زاگرس‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬محدوده‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬۱۳‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‌داده‌اند‭.‬
رشته‌کوه‭ ‬ابرسن‭ (‬زاگرس‭) ‬از‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬کشور‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬متنوع‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬ژئومرفولوژی‭ (‬زمین‌ریخت‌شناسی‭) ‬و‭ ‬توپوگرافی‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬بخش،‭ ‬شمالی،‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬جنوبی‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌گردد‭.‬
‭ – ‬بخش‭ ‬شمالی‭ ‬ابرسن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬نواحی‭ ‬آذربایجان‭ ‬و‭ ‬کردستان‭ ‬امتداد‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬استان‌های‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬نوار‭ ‬مرزی‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬استان‭ ‬لرستان‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وجود‭ ‬کوه‌های‭ ‬مرتفع‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬آب‌وهوایی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬وجود‭ ‬سامانه‌های‭ ‬رطوبت‭ ‬و‭ ‬بارندگی‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬شمالی‭ ‬ابرسن،‭ ‬این‭ ‬بوم‭ ‬ناحیه‭ ‬به‌طور‭ ‬عمده‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬انبوه‭ ‬بلوط‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬گونه‌های‭ ‬زاگرسی‭ ‬مختص‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬پوشش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
‭- ‬بخش‭ ‬مرکزی‭ ‬ابرسن‭ ‬از‭ ‬ارتفاعات‭ ‬و‭ ‬استپی‌های‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬استان‭ ‬لرستان‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬کشیدگی‭ ‬ابرسن‭ ‬امتداد‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬یا‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری،‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد،‭ ‬اصفهان،‭ ‬بوشهر،‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬نواحی‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬فارس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمی‌گیرد‭. ‬بخش‭ ‬مرکزی‭ ‬عمدتاً‭ ‬کوهستانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سطوح‭ ‬ارتفاعی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬۷۰۰‭ ‬تا‭ ‬۴۴۳۵‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬آب‌های‭ ‬آزاد‭ ‬است‭. ‬رشته‌کوه‌های‭ ‬بسیار‭ ‬مرتفع‭ ‬ازجمله‭ ‬اشترانکوه،‭ ‬زردکوه‭ ‬و‭ ‬دنا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬استقرار‭ ‬یافته‌اند‭. ‬مرتفع‌ترین‭ ‬نقطه‭ ‬ابرسن‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مرکزی‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬۴۴۳۵‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریای‭ ‬آزاد‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭. ‬بخش‭ ‬مرکزی‭ ‬ابرسن‭ ‬حدود‭ ‬۰۰۰‭/‬۲۰۰‭/‬۳‭ ‬هکتار‭ ‬مساحت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬رویشگاه‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‌داده‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۸۵درصد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ردیف‭ ‬مناطق‭ ‬استحفاظی‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬مستقیم‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬ذی‌ربط‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬ذخیره‌گاه‭ ‬زیست‌کره‭ ‬منطقه‭ ‬استحفاظی‭ ‬دشت‭ ‬ارژن،‭ ‬منطقه‭ ‬حفاظت‌شده‭ ‬و‭ ‬پارک‭ ‬ملی‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬منطقه‭ ‬استحفاظی‭ ‬تنگ‭ ‬صیاد‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬برنامه‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬کره‭ ‬مسکون‭ ‬سازمان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬یونسکو‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬ازجمله‭ ‬مناطق‭ ‬ابرسن‭ ‬میانی‭ (‬مرکزی‭) ‬اند‭.‬
‭ ‬ابرسن‭ ‬مرکزی،‭ ‬دارای‭ ‬سه‭ ‬حوضه‭ ‬کلان‭ ‬آبخیز‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬زاینده‌رود‭ ‬و‭ ‬تالاب‭ ‬گاوخونی،‭ ‬کارون‭ ‬و‭ ‬بختگان‭ ‬و‭ ‬مهارلو‭ ‬در‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬هشت‭ ‬حوضه‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬سی‭ ‬سه‭ ‬زیر‭ ‬حوضه‭ ‬است‭. ‬تنوع‭ ‬اقوام‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬مردم‌نگاری،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬ابرسن‭ ‬مرکزی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌گردد‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬سرشار‭ ‬آن‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬باعث‭ ‬گردیده‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬۱۰درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬اقلیم‭ ‬۵۰درصد‭ ‬عشایر‭ ‬کشور‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وابستگی‭ ‬ایلات‭ ‬و‭ ‬طوایف‭ ‬گوناگون‭ ‬عشایر‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬اقالیم‭ ‬ابرسن‭ ‬مرکزی،‭ ‬آن‭ ‬زیست‭ ‬ناحیه،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬و‭ ‬ارزشمندترین‭ ‬کانون‌های‭ ‬عشایری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جای‌جای‭ ‬خود‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
_‭ ‬بخش‭ ‬جنوبی‭ ‬ابرسن‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬جهت‭ ‬کشیدگی‭ ‬جغرافیایی‭ ‬ابرسن‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬به‌موازات‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬ادامه‭ ‬می‌یابد‭. ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قله‌های‭ ‬مرتفع‭ ‬بل،‭ ‬برم‭ ‬فیروز‭ ‬و‭ ‬رُنج‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬فارس،‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬استان‭ ‬فارس،‭ ‬به‌موازات‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬به‭ ‬کوه‌های‭ ‬کم‭ ‬ارتفاع‭ ‬جنوب‭ ‬جزیره‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬شهرستان‭ ‬میناب‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬هرمزگان‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد‭.. ‬سطوح‭ ‬ارتفاعی‭ ‬چهار‭ ‬هزار‌‭ ‬متری‭ ‬در‭ ‬ابرسن‭ ‬جنوبی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬نقطه‭ ‬انتهایی‭ ‬می‌رویم،‭ ‬به‌تدریج‭ ‬از‭ ‬ارتفاع‭ ‬کوه‌ها‭ ‬کاسته‭ ‬می‌گردد‭.‬
‭ ‬ازجمله‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬ابرسن‭ ‬جنوبی،‭ ‬وجود‭ ‬اولین‭ ‬رویشگاه‭ ‬بلوط‭ ‬زاگرس‭ ‬واقع‭ ‬دردهستآن‌کهمره‭ ‬سرخی‭ ‬در‭ ‬۳۵‭ ‬کیلومتری‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬شیراز‭ ‬است‭. ‬سازند‭ ‬جنگل‭ ‬بلوط‭ ‬کهمره‭ ‬سرخی‭ ‬به‌اضافه‭ ‬ارزش‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬درواقع‭ ‬نقش‭ ‬سپر‭ ‬حفاظتی‭ ‬جنگل‌های‭ ‬زاگرس‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬دامنه‭ ‬نهایی‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برگرفتن‭ ‬جنگل‌های‭ ‬قفقاز‭ ‬و‭ ‬آناتولی‭ ‬در‭ ‬جنگل‌های‭ ‬اروپا‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬همین‭ ‬موقعیت‭ ‬پراهمیت‭ ‬جهانی،‭ ‬بایست‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬حفاظت‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬رفته‌ای‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭.‬
موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا
رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬بین‭ ‬مدار‭ ‬طول‌های‭ ‬شرقی‭ ‬۱۱‭-‬۴۷‭-‬۵۱‭ ‬و‭ ‬۲۰‭-‬۲۵‭-‬۵۱‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بین‭ ‬مدار‭ ‬عرض‌های‭ ‬شمالی‭ ‬۰۴‭-‬۴۳‭-‬۳۰‭ ‬و‭ ‬۴۹‭-‬۰۶‭-‬۳۱‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬ساختار‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬جهت‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا،‭ ‬تابعی‭ ‬از‭ ‬استقرار‭ ‬ابرسن،‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬کشور‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬دیدگاه‭ ‬پیکر‭ ‬زمین‌شناسی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬توپوگرافی،‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬حد‭ ‬نهایی‭ ‬چین‌خوردگی‭ ‬ابرسن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬نگینی‭ ‬بر‭ ‬تارک‭ ‬ابرسن‭ ‬می‌درخشد‭.‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬آمارهای‭ ‬هواشناسی،‭ ‬متوسط‭ ‬بارش‭ ‬سالیانه‭ ‬دنا‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬به‌صورت‭ ‬ریزش‭ ‬برف‭ ‬است،‭ ‬حدود‭ ‬۸۰۰‭ ‬میلی‌متر‭ ‬گزارش‌شده‭ ‬است‭. ‬زمستان‌های‭ ‬بسیار‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬تابستان‌های‭ ‬معتدل‭ ‬ازجمله‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬دنا‭ ‬است،‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬حداقل‭ ‬دمای‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬دنا،‭ ‬حدود‭ ‬منهای‭ ‬۳۰‭ ‬درجه‭ ‬و‭ ‬حداکثر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کوهپایه‌ها‭ ‬و‭ ‬دشت‌هایش،‭ ‬حدود‭ ‬۳۷‭ ‬درجه‭ ‬سانتی‌گراد‭ ‬است‭. ‬رطوبت‭ ‬مطلوب‭ ‬دنا‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬همواره‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬آب‌وهوای‭ ‬لطیفی‭ ‬برخوردار‭ ‬گردد‭. ‬رطوبت‭ ‬دنا‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬دی‭ ‬و‭ ‬بهمن‭ ‬حدود‭ ‬۷۰درصد‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬رطوبت‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬۴۷درصد‭ ‬و‭ ‬کمترین‭ ‬رطوبت‭ ‬حدود‭ ‬۲۵درصد‭ ‬در‭ ‬مردادماه‭ ‬است‭.‬
دنا‭ ‬مرز‭ ‬طبیعی‭ ‬چهار‭ ‬استان
رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬مانند‭ ‬دیواری‭ ‬عظیم‭ ‬بین‭ ‬استان‌های‭ ‬فارس،‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری،‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد‭ ‬استقراریافته‭ ‬است‭.‬
دهستان‭ ‬مال‭ ‬خلیفه‭ ‬آخرین‭ ‬منطقه‭ ‬اجتماعی‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬استان‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬آن‭ ‬دهستان،‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬واقع‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬دنا‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬مکان‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬سیر‭ ‬طولی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬۷۶‭ ‬کیلومتر‭ ‬خط‭ ‬مستقیم‭ ‬هوایی‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دشت‭ ‬سرسبز‭ ‬دهستان‭ ‬کاکان‭ ‬از‭ ‬توابع‭ ‬استان‌‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬ارتفاعات‭ ‬روستای‭ ‬دِژکرد‭ (‬دزکرد‭) ‬در‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد‭.‬
محدوده‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬دنا‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نواحی‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬استان‌‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد‭ ‬محدود‭ ‬می‌گردد‭. ‬بنابراین‭ ‬وضعیت‭ ‬طبیعی‭ ‬استقرار‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرزهای‭ ‬سیاسی‭ ‬چهار‭ ‬استان‭ ‬هم‌جوار‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬می‌نماید‭. ‬همین‭ ‬ویژگی‭ ‬موجب‭ ‬گردیده‭ ‬تا‭ ‬چکادهای‭ (‬قله‌های‭) ‬مرتفع‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬سفید‭ ‬دنا‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬نسبتاً‭ ‬دور‭ ‬قابل‌رؤیت‭ ‬باشند‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬ارتفاعات‭ ‬اطراف،‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬دنا‭ ‬خیره‭ ‬می‌شویم،‭ ‬چین‌خوردگی‭ ‬و‭ ‬دیواره‌های‭ ‬دنا‭ ‬که‭ ‬به‌طور‭ ‬نامنظم‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬در‭ ‬سایه‌روشن‭ ‬خویش‭ ‬رنگ‌های‭ ‬جذابی‭ ‬به‭ ‬چهره‭ ‬دنا‭ ‬می‌بخشند‭. ‬یخچال‌های‭ ‬نقره‌فام‭ ‬دنا‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ارزش‌های‭ ‬زمین‌شناسی‭ ‬که‭ ‬دارند،‭ ‬ازجمله‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬زیباشناختی‭ ‬دنا‭ ‬محسوب‭ ‬می‌گردند‭ ‬که‭ ‬جذابیت‭ ‬و‭ ‬صلابت‭ ‬خاصی‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬مرتفع‭ ‬آن‭ ‬می‌دهند‭.‬
رشته‌کوه‭ ‬دنا،‭ ‬منحصربه‌فردترین،‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬به‌هم‌پیوسته‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است،‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬خط‌الرأس‭ ‬اصلی‭ ‬آن‌که‭ ‬دارای‭ ‬۴۰۰۰‭ ‬متر‭ ‬ارتفاع‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریای‭ ‬آزاد‭ ‬است،‭ ‬تنها‭ ‬گردنه‭ ‬بیژن‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬۳۲۰۰‭ ‬متر‭ ‬شکاف‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌نماید‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬رویکرد‭ ‬طبیعی‭ ‬موجب‭ ‬گردیده‭ ‬مرتفع‌ترین‭ ‬جاده‭ ‬مواصلاتی‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ناحیه‭ ‬بگذرد‭. ‬گردنه‭ ‬بیژن‭ ‬خط‭ ‬ارتباط‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬بومیان‭ ‬استان‌های‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد‭ ‬و‭ ‬اصفهان‭ ‬را‭ ‬سهولت‭ ‬می‌بخشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر‭ ‬تقلیل‭ ‬ارتفاع‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬فصول‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مکان،‭ ‬بادهای‭ ‬نسبتاً‭ ‬شدیدی‭ ‬جریان‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
تلاش‌های‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬در‭ ‬دنا
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ارزش‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬که‭ ‬طبعاً‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مطالعات‭ ‬بوم‌شناختی‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌نمود،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬تا‭ ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬محقق‭ ‬نگردید‭ ‬و‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬دقیق‭ ‬بوم‌سازگان‭ ‬دنا،‭ ‬تا‭ ‬همین‭ ‬اواخر‭ ‬اطلاعات‭ ‬درستی‭ ‬از‭ ‬موقعیت‭ ‬و‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬این‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬به‌طوری‌که‭ ‬تا‭ ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬کتاب‌های‭ ‬درسی‭ ‬دوره‭ ‬ابتدایی،‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬قله‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬۵۲۰۰‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬به‌عنوان‭ ‬دومین‭ ‬قله‭ ‬مرتفع‭ ‬کشور‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬قله‭ ‬دماوند‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کردند‭. ‬لذا‭ ‬فقدان‭ ‬اطلاعات‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دنا،‭ ‬موجب‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۴‭ ‬سازمان‭ ‬جغرافیای‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬شادروان‭ ‬فریدون‭ ‬اسماعیل‌زاده‭ ‬مأموریت‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬عوارض‭ ‬طبیعی‭ ‬دنا‭ ‬اقدام‭ ‬نماید،‭ ‬زنده‌یاد‭ ‬آقای‭ ‬اسماعیل‌زاده‭ ‬که‭ ‬ازجمله‭ ‬کوهنوردان‭ ‬مجرب‭ ‬بود‭ ‬به‌اتفاق‭ ‬گروهی‭ ‬عازم‭ ‬ارتفاعات‭ ‬دنا‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ارتفاعات‭ ‬دنا‭ ‬مرکزی‭ ‬را‭ ‬پیمودند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬گستردگی‭ ‬منطقه،‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬کامل‭ ‬دنا‭ ‬نشدند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۶۴‭ ‬نیز‭ ‬فدراسیون‭ ‬کوهنوردی‭ ‬کشور‭ ‬اقدام‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬اعزامی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬خودرو‭ ‬اطراف‭ ‬منطقه‭ ‬دنا‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬دستاوردی‭ ‬نداشتند‭.‬
اما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۶‭ ‬خورشیدی‭ ‬رویکرد‭ ‬پژوهشی‭ ‬همه‌جانبه‌ای‭ ‬توسط‭ ‬تشکل‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬متخصصین‭ ‬مجرب‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬دنا‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آن‌هم‭ ‬انجام‭ ‬طرح‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬کانون‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬زاگرس‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬گروه‭ ‬که‭ ‬بانام‭ ‬کانون‭ ‬سبز‭ ‬فارس‭ ‬معروف‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تجارب‭ ‬اساتید‭ ‬کوهنوردی‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬طبیعت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬هفت‭ ‬سال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬مطالعات‭ ‬بوم‌شناختی‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬طرح‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬اهتمام‭ ‬ورزید‭ ‬و‭ ‬درروند‭ ‬اجرای‭ ‬فاز‭ ‬نخست‭ ‬برنامه‌های‭ ‬علمی،‭ ‬عملی‭ ‬بوم‌شناختی‭ ‬دنا،‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬عوارض‭ ‬طبیعی‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬۴۷‭ ‬چکاد‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬۴۰۰۰‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬نام‭ ‬بومی‭ ‬چکادها‭ ‬و‭ ‬نقاط‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت،‭ ‬شناسایی‭ ‬معابر‭ ‬صعود‭ ‬به‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بخش‌بندی‭ ‬چکادهای‭ ‬دنا‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬دسترسی‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬توپوگرافی‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬بخش‭ ‬شدند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬مطالعات‭ ‬دربرگیرنده‭ ‬کانون‭ ‬سبز‭ ‬فارس،‭ ‬مکان‭ ‬دقیق‭ ‬یخچال‌های‭ ‬دائم،‭ ‬برف‌چال‌ها،‭ ‬دیواره‌ها،‭ ‬رویشگاه‌های‭ ‬گیاهی،‭ ‬زیستگاه‌های‭ ‬جانوری،‭ ‬استعدادهای‭ ‬بالقوه‭ ‬اکوتوریسم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬موقعیت‭ ‬چکادهای‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬مشخص‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬متعاقباً‭ ‬نتایج‭ ‬دستاوردها‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬علمی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬گروه‌های‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬به‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬آحاد‭ ‬مردم‭ ‬ارائه‭ ‬گردید‭.‬
ازجمله‭ ‬برون‭ ‬دادهای‭ ‬برنامه‭ ‬مطالعات‭ ‬بوم‌شناختی‭ ‬مذکور،‭ ‬نصب‭ ‬پلاک‌های‭ ‬معرف‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬چکادها‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬آن‌ها‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬انتشار‭ ‬اولین‭ ‬نقشه‭ ‬کامل‭ ‬راهنمای‭ ‬منطقه‭ ‬دنا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۲‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬معرفی‭ ‬۴۷‭ ‬قله‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شگفتی‭ ‬تمامی‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬به‭ ‬اکوسیستم‭ ‬کوهستانی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر‭ ‬موجب‭ ‬معرفی‭ ‬بهتر‭ ‬پدیده‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زیست‌کره‭ ‬گردید‭.‬
‭ ‬با‭ ‬استمرار‭ ‬مطالعات‭ ‬محیطی‭ ‬کانون‭ ‬سبز‭ ‬فارس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۰‭ ‬خورشیدی‭ ‬چهار‭ ‬قله‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬نام‌های‭ ‬اِشکَفت‭ ‬ُوهلی،‭ ‬لای‭ ‬نخود،‭ ‬بَردِ‭ ‬خیمه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬قله‭ ‬فردای‭ ‬قیامت‭ ‬موردمطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬دقیق‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سطوح‭ ‬ارتفاعی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهارهزارمتری‭ ‬های‭ ‬دنا‭ ‬ملحق‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬۵۱‭ ‬قله‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر،‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬ممتازی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬ارزش‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬فرا‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬در‭ ‬زیست‌کره‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
بخش‌های‭ ‬مرتفع‭ ‬دنا
بر‭ ‬اساس‭ ‬وضعیت‭ ‬توپوگرافی‭ ‬و‭ ‬ژئومرفولوژی‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ارتفاعات‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متری‭ ‬ش‭ ‬و‭ ‬معابر‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬در‭ ‬نقشه‭ ‬طبیعی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬به‌منظور‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬ارتفاعات‭ ‬دنا،‭ ‬آن‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬توسط‭ ‬محققین‭ ‬کانون‭ ‬سبز‭ ‬فارس‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬بخش‭ ‬چکادهای‭ ‬شمال‭ ‬غربی،‭ ‬کاسه‭ ‬خفر،‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی‭ ‬تقسیم‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬گردید‭.‬
‭- ‬بخش‭ ‬چکادهای‭ (‬قلل‭) ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬دنا‭ ‬که‭ ‬بانام‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬غربی‭ ‬مصطلح‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬چکاد‭ (‬قله‭) ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬دنا‭ ‬بانام‭ ‬کَل‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬۴۱۵۰‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریای‭ ‬آزاد‭ ‬شروع‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬به‭ ‬چکاد‭ ‬خرسان‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬کاسه‭ ‬پوتک‭ ‬محدود‭ ‬می‌گردد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬بوم‭ ‬ناحیه‭ ‬۱۶‭ ‬چکاد‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬َکلِ‭ ‬قدویس‭ (‬kal‭-‬E‭-‬Qodveis‭) ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬۴۳۴۱‭ ‬متر،‭ ‬بلندترین‭ ‬نقطه‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قله‭ ‬ازجمله‭ ‬ارتفاعاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬رویکرد‭ ‬صعودهای‭ ‬ورزشی‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬روستاهای‭ ‬سیور‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬ملخ‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬
‭- ‬بخش‭ ‬رشته‭ ‬چکادهای‭ ‬کاسه‭ ‬خفر‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬یال‭ ‬بُن‭ ‬شاهی‭ ‬و‭ ‬چکاد‭ ‬حوض‭ ‬دال‭ ‬شمالی‭ ‬آغاز‭ ‬می‌گردد‭. ‬یال‭ ‬بن‭ ‬شاهی‭ ‬تنها‭ ‬یال‭ ‬منفردِ‭ ‬موازی‭ ‬با‭ ‬دنا‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬یال‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬روستای‭ ‬خفر‭ ‬با‭ ‬طول‭ ‬حدود‭ ‬۱۰‭ ‬کیلومتر‭ ‬به‌موازات‭ ‬خط‌الرأس‭ ‬اصلی‭ ‬دنا‭ ‬به‌سوی‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬چکادهای‭ ‬حوض‭ ‬دال‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬اُو‭ ‬اسپید‭ (‬آب‭ ‬سفید‭) ‬تقریباً‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬نهایی‭ ‬خویش،‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬گرایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‌صورت‭ ‬عمود‭ ‬در‭ ‬چکاد‭ ‬تل‭ ‬گِردَل‭ ‬به‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬اصلی‭ ‬دنا،‭ ‬می‌پیوندد‭. ‬وجه‌تسمیه‭ ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وجود‭ ‬چکادهای‭ ‬مرتفع‭ ‬در‭ ‬انحنای‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬لبه‭ ‬پیکره‭ ‬هلالی‭ ‬و‭ ‬کاسه‭ ‬مانند‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬مشرف‭ ‬به‭ ‬روستای‭ ‬نمونه‭ ‬گردشگری‭ ‬خفر‭ ‬است‭. ‬درواقع‭ ‬بخش‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬کاسه‭ ‬خفر‭ ‬از‭ ‬چکاد‭ ‬حوض‭ ‬دال‭ ‬شمالی‭ ‬آغاز‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چکاد‭ ‬تل‭ ‬گردل‭ ‬tol‭-‬e‭ ‬gerdal‭)) ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد‭. ‬بخش‭ ‬کاسه‭ ‬خفر‭ ‬دارای‭ ‬۸‭ ‬قله‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چکاد‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬صخره‌ای‭ ‬پوتک‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬۴۲۹۰‭ ‬متر،‭ ‬در‭ ‬بلندترین‭ ‬نقطه‭ ‬بخش‭ ‬کاسه‭ ‬خفر‭ ‬واقع‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬
‭- ‬بخش‭ ‬رشته‭ ‬قلل‭ ‬مرکزی‭ ‬دنا‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬۱۸‭ ‬قله‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر،‭ ‬درواقع‭ ‬مرتفع‌ترین‭ ‬بوم‭ ‬ناحیه‭ ‬و‭ ‬شگفت‌انگیزترین‭ ‬پیچیدگی‌های‭ ‬دنا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‌داده‭ ‬است‭. ‬بلندترین‭ ‬نقطه‭ ‬دنا،‭ ‬چکاد‭ ‬قاش‭ ‬مستان‭ (‬بیژن‭ ‬سه‭) ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬۴۴۳۵‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریای‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬بخش‭ ‬مرکزی‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬در‭ ‬حدفاصل‭ ‬چکادهای‭ ‬پازَنَک‭ ‬و‭ ‬مورگل‭ ‬تا‭ ‬گردنه‭ ‬بیژن‭ ‬در‭ ‬جناح‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
‭ ‬بخش‭ ‬مرکزی‭ ‬دنا‭ ‬دارای‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬چکادهای‭ ‬مرتفع‭ ‬و‭ ‬زیبا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ازجمله‭ ‬آنان،‭ ‬چکاد‭ ‬صخره‌ای‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬گذر‭ ‬قزل‭ ‬قله‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مانند‭ ‬برجی‭ ‬دست‭ ‬نایافتنی‭ ‬از‭ ‬کوه‌پایه‌های‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬دنا‭ ‬خودنمایی‭ ‬می‌کند‭. ‬چکاد‭ ‬حوض‭ ‬دال‭ ‬مرکزی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬شناخته‌شده‭ ‬رشته‭ ‬مرکزی‭ ‬دنا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬چکاد‭ ‬دنا،‭ ‬بیشترین‭ ‬رویکرد‭ ‬صعود‭ ‬کوهنوردان‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬
چکاد‭ ‬حوض‭ ‬دال‭ ‬مرکزی‭ ‬با‭ ‬مبدأ‭ ‬صعود‭ ‬شهر‭ ‬سی‌سخت،‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬ارتفاعات‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وجود‭ ‬جاده‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬سی‭ ‬سخت،‭ (‬مرکز‭ ‬شهرستان‭ ‬دنا‭) ‬از‭ ‬گذشته‌های‭ ‬دور،‭ ‬بیشترین‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬هرساله‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬ورزشکار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬چکاد‭ ‬صعود‭ ‬کنند‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬قبلاً‭ ‬برخی‭ ‬به‌اشتباه‭ ‬تصور‭ ‬می‌نمودند‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬قله‭ ‬و‭ ‬مرتفع‌ترین‭ ‬مکان‭ ‬دنا،‭ ‬قله‭ ‬حوض‭ ‬دال‭ ‬مرکزی‭ ‬است‭.‬
‭- ‬بخش‭ ‬قلل‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی‭ ‬دنا‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬گردنه‭ ‬بیژن‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬آغاز‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬دِزکُرد‭ ‬و‭ ‬دهستان‭ ‬کاکان‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬‌کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویراحمد‭ ‬ختم‭ ‬می‌گردد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬۹‭ ‬چکاد‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬استقراریافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قله‭ ‬پازن‭ ‬پیر‭ (‬PAZAN‭ ‬PIR‭) ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬۴۳۰۲‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریای‭ ‬آزاد،‭ ‬مرتفع‌ترین‭ ‬نقطه‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اصطلاحاً‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬رشته‭ ‬قلل‭ ‬شرقی‭ ‬دنا‭ ‬می‌نامیم‭.‬
منابع‭ ‬آب‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا
بوم‌سازگان‌های‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬پهناور‭ ‬دنا‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬۵۱‭ ‬قله‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر،‭ ‬موقعیتی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تابستان،‭ ‬برف‌چال‌ها‭ ‬و‭ ‬یخچال‌هایش‭ ‬به‌عنوان‭ ‬منابع‭ ‬اصلی‭ ‬تأمین‭ ‬ذخایر‭ ‬آب‭ ‬شیرین،‭ ‬بیشترین‭ ‬تأثیر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬استان‌های‭ ‬هم‌جوار‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬کشور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
بنابراین‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬آبخیز‭ ‬رودهای‭ ‬کارون‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬آبخیز‭ ‬رودخانه‭ ‬کر‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬آبخیز‭ ‬رودخانه‭ ‬دِز‭ ‬از‭ ‬ارتفاعات‭ ‬آبخیز‭ ‬دنا‭ ‬نشأت‭ ‬می‌گیرند‭. ‬ارتفاعات‭ ‬و‭ ‬کوهپایه‌های‭ ‬دنا‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬چشمه‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پر‭ ‬کیفیت‌ترین‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زیستمندان‭ ‬ناحیه‭ ‬اجتماعی‭ ‬دنا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سایر‭ ‬استان‌های‭ ‬هم‌جوار‭ ‬و‭ ‬جلگه‭ ‬خوزستان،‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬نقش‭ ‬بسزایی‭ ‬در‭ ‬ارتقاء‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬غربی‭ ‬کشور‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
وجود‭ ‬ده‌ها‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬کوهستانی،‭ ‬مانند‭ ‬چشمه‭ ‬برم‭ ‬سیاه،‭ ‬چشمه‭ ‬میشی‭ (‬بشو‭)‬،‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬نول،‭ ‬چشمه‭ ‬کهگل‭ (‬کوه‭ ‬گل‭)‬،‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬تخت‭ ‬سلیمان‭ (‬معجزه‌گاه‭)‬،‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬بن‭ ‬رود،‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬پوتک،‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬پی‭ ‬دنی،‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬کیخسرو،‭ ‬چشمه‭ ‬چه‭ ‬کنم،‭ ‬چشمه‌های‭ ‬گادونه‭ (‬گاودانه‭)‬،‭ ‬آبشار‭ ‬خفر،‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬آبشار‭ ‬آب‭ ‬نهر‭ ‬و‭….. ‬موجب‭ ‬گردیده‭ ‬صدها‭ ‬مجاری‭ ‬آبریز‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬رود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬جاری‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬رودخانه‭ ‬ماربُر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کوه‌پایه‌های‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬دنا‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورند‭. ‬رودخانه‭ ‬بشار‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬خاستگاه‭ ‬آن،‭ ‬مناطق‭ ‬آبخیز‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬سیرش‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬استان‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری،‭ ‬از‭ ‬کوه‌پایه‌های‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬دنا‭ ‬می‌گذرد‭ ‬و‭ ‬آب‌های‭ ‬چندین‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬آبریز‭ ‬دنا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬می‌پیوندد‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‭ ‬بشار‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌نمایند‭.‬
رودخانه‌های‭ ‬ماربُر‭ ‬و‭ ‬بَشار‭ ‬به‌موازات‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا،‭ ‬هرکدام‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ناحیه‭ ‬دنا‭ ‬جریان‭ ‬دارند‭. ‬رودخانه‭ ‬ماربر‭ ‬به‌موازات‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬به‌سوی‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬دهستان‭ ‬پادنا‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬روستای‭ ‬رودبار،‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬روستای‭ ‬آب‭ ‬ملخ‭ ‬تغییر‭ ‬مسیر‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشتن‭ ‬از‭ ‬جوار‭ ‬روستای‭ ‬خرسان‭ ‬به‭ ‬رود‭ ‬خرسان‭ ‬تغییر‭ ‬نام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خویش‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬گرایش‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬مجدداً‭ ‬در‭ ‬روستای‭ ‬سینه‭ ‬نمک‭ ‬به‌سوی‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬روستای‭ ‬دو‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬رودخانه‭ ‬بشار‭ ‬می‌پیوندد‭ ‬و‭ ‬رودخانه‭ ‬خرسان‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭. ‬رود‭ ‬خرسان‭ ‬نیز‭ ‬به‌سوی‭ ‬استان‌های‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری‭ ‬و‭ ‬خوزستان‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬وارد‭ ‬رود‭ ‬دِز‭ ‬می‌شود‭.‬
رودهای‭ ‬ماربر‭ ‬و‭ ‬بشار‭ ‬درواقع‭ ‬محدوده‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬رشته‌کوه‭ ‬دنا‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬اثر‭ ‬مطلوبی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬رطوبت‭ ‬منطقه‭ ‬دنا‭ ‬ایفا‭ ‬می‌نمایند‭.‬
گونه‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬کنار‭ ‬آبزی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جانوران‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کناره‭ ‬این‭ ‬رودخانه‌ها‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬تنوع‭ ‬گونه‌های‭ ‬اندمیک‭ ‬و‭ ‬فون‭ ‬و‭ ‬فلور‭ ‬کم‌نظیر‭ ‬دنا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سامان‭ ‬ارزش‭ ‬خاصی‭ ‬ببخشند‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر،‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬رودخانه‭ ‬زیستگاه‭ ‬متنوعی‭ ‬از‭ ‬ماهیان‭ ‬رودخانه‌ای‭ ‬ایران‭ ‬نظیر‭ ‬گربه‌ماهی،‭ ‬گل‭ ‬چراغ،‭ ‬لپک،‭ ‬زردپر،‭ ‬بلیزم،‭ ‬نازک،‭ ‬سارده‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬ماهی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬الزامات‭ ‬تشدید‭ ‬مدیریت‭ ‬حفاظت‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬طلب‭ ‬می‌کند‭.‬
‭(‬ادامه‭ ‬دارد‭)‬
در‭ ‬شماره‭ ‬آینده‭ ‬رویشگاه‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬و‭ ‬جانوری‭ ‬دنا‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬